Salainen: Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 6 luku 24 § 29) kohta