Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Liikuntalautakunta11009.09.20148
Liikuntalautakunta12121.10.20148

7025-2014 (032, 021)

Alfa-liikuntakeskuksen sisäänkäynti ja asiakasmaksujen perintä

Tiivistelmä: -

Liiklk § 110

Liikuntapalvelujohtaja Arto Sinkkonen:

Kaupunginhallituksen siirrettyä liikuntalautakunnan 17.6.2014 § 91 tekemän päätöksen hinnaston muutoksista käsittelyynsä, se on 18.8.2014 § 322 päättänyt paitsi pysyttää lautakunnan hinnastopäätöksen ennallaan, edellyttänyt neuvottelua Liikuntakeskus Alfaa käyttävien seurojen kanssa. Samalla kh on edellyttänyt, että säädetyt maksut tulevat myös Alfan käyttäjiltä asianmukaisesti perittyä. Edelleen kh on edellyttänyt, että asian ratkaisu tulee viedä uudestaan lautakunnan hyväksyttäväksi.

Oheismateriaali 1Liikuntalautakunta 17.6.2014 § 91

http://www05.turku.fi/ah/liikunta/2014/0617006x/3105195.htm

Oheismateriaali 2Kh 18.8.2014 § 322

http://www05.turku.fi/ah/kh/2014/0818017x/3121491.htm

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Liikuntapalvelukeskus on käynyt Alfan liikuntakeskuksen käyttäjäseurojen kanssa neuvottelut miten halliin määritellyt asiakastulot saadaan asianmukaisella tavalla kerättyä ja miten sisäänkäynti tullaan joustavasti järjestämään.

Neuvottelu käytiin osana Alfan laajennettua hallitoimikunnan kokousta 25.8.2014.  Kokoukseen oli kutsuttu myös liikuntalautakunnan laajennettu puheenjohtajisto sekä seuraparlamentin puheenjohtaja, jotta heillä on mahdollisuus ilman välittäjiä keskustella seurojen kanssa.

Kokouksessa Liikuntapalvelukeskus pyysi seuroilta ehdotuksia siitä, miten muulla tavoin kuin asentamalla varsin yleisen käytännön mukainen kulkuportti, kyettäisiin kaupunginhallituksen asettaman päätöksen ehdot täyttämään. Asiasta käytiin vilkasta keskustelua. Kaupungin edustajien yhteisen (Liikuntapalvelukeskuksen) näkemyksen mukaan yhtään varteen otettavaa ja luotettavaa portille vaihtoehtoista mallia ei esitetty. Liikuntapalvelukeskus jätti seuroille kuitenkin vielä mahdollisuuden ko. ehdotuksen pohtimiseen ja kirjalliseen esittämiseen 31.8 mennessä, jotta asia ehditään valmistella 9.9 lautakunnan kokoukseen päätettäväksi kaupunginhallituksen edellyttämällä tavalla. Toisena keskeisenä asiana oli keskustella niistä epäkohdista, joita seurat ajattelevat mahdollisen portin aiheuttavan käyttäjille erityisesti lapsille. Liikuntapalvelukeskuksen edustajat totesivat esitettyihin epäkohtiin, että kaikilla osapuolilla on yhteinen tahto saada käynti kaikkien asiakkaiden osalta sujuvaksi kuten kaikilla muillakin liikuntapaikoilla.

Turussa kulkuportit ovat Kupittaan urheiluhallissa, Impivaaran uimahallissa sekä Parkkimäen tekojääradalla ja kaikilla paikoilla on alkuharjoittelun jälkeen voitu todeta sisäänkäynnin sujuvan kitkattomasti. Edelleen Liikuntapalvelukeskus lupasi selvittää ratkaisut esille otettuihin sisäänkäyntiongelmiin ennen kulkuportin käyttöönottoa.

Oheismateriaali 3Hallitoimikunnan kokouksen pöytäkirja 25.8.2014

Asialla on osana turkulaisten seurojen tasapuolista kohtelua laajempaa merkitystä. Turkulaisseurojen tasapuolisen kohtelun varmistamiseksi päätettiin pyytää asiaan seuroja edustavan turkulaisseurojen keskuudestaan vuosittain valitseman seuraparlamentin lausuntoa. Seuraparlamentin kokous asiasta pidettiin 26.8.2014. Monipuolisen tilannekatsauksen ja keskustelun jälkeen seuraparlamentti päätti puoltaa porttiratkaisua äänin 8-2, vastaehdotuksena oli että seuraparlamentti (toimikunta) ei ota asiaan kantaa, kannatti siis kaksi jäsentä. Äänestys käytiin suljetuin lipuin.

Oheismateriaali 4Seuraparlamentin lausunto 26.8.2014

Asian käsittelyvaiheessa on käynyt selville, että nykyisen käytännön mukaan merkittävä osa aikuiskäyttäjistä jää säädetyn maksunperinnän 1,5 €/kerta ulkopuolelle perintä/laskutusjärjestelmän puutteista johtuen. Tähän epäkohtaan kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnalta ratkaisua, joka täyttää hyväksyttävän (normaalin) laskuttamiskäytännön ehdot. Suomessa ja kansainvälisesti yleisin ratkaisu on Alfaankin ehdotettu rannekkeella toimiva kulkuportti.

Hallitoimikunta on 1.9.2014 toimittanut liikuntapalveluille uusia ehdotuksia Alfan kulku- ja käyttömaksuasiaan. Toimikunnan kirjeen alussa on toistettu jo aiemmin keskustelussa olleita porttiongelmia, jotka ovat joko kokonaan järjestettävissä tai vahvasti liioiteltuja.

Ehdotukset eivät täytä kaupunginhallituksen vaatimusta käyttömaksujen kaupungin sääntöjen mukaiseen ja luotettavaan perintään. Ne myös edellyttäisivät kaupungin valvojan läsnäoloa kaikkina hallin aukioloaikoina, nykyisellään kolmea valvojaa sekä heidän lomittajiaan. Tähän lisäresurssointiin ei ole taloudellisia mahdollisuuksia. Yhtenä ehdotuksena oli sähkölukot eri lajien salien oviin. Sekään järjestelmä ei tuota luotettavaa sisäänpääsykontrollia.

Oheismateriaali 5Alfan hallitoimikunnan huomiot kulunvalvontaan liittyen

EhdotusLiikuntalautakunta päättää oikeuttaa liikuntapalvelut järjestämään kulku Alfan liikuntakeskukseen kulkuportilla niin, että syksyn kuluessa kyetään varmistamaan hinnaston mukaisten käyttömaksujen perintä.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että kulkuportin käyttöön liittyvät käytännön järjestelyt tulee paikan päällä käydä kaikkien Alfan lajiryhmien kanssa lävitse niin, että kulkuportin käyttöönotto sujuu riittävän pitkällä siirtymäajalla mahdollisimman joustavasti kuitenkin viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä.

Päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

PäätösAsia pantiin pöydälle Alasen Mäenpään kannattamana tekemästä ehdotuksesta.

Ennen pöydällepanoa Alanen ehdotti Mäenpään kannattamana asian palauttamista uudelleen valmisteltavaksi.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä palautuksen puolesta heidän lisäkseen äänestivät Koskinen ja Meltovaara. Päätökseksi tulleen keskustelun jatkamisen puolesta äänestivät Kallio, Lintunen, Lähteenmäki, Norontaus, Palmunen, Rautee, Vehviläinen, Viljamaa ja Andersson. Päätös tehtiin äänin 9-4.

Liiklk § 121

Pöydältä 9.9.2014 § 110.

PäätösLiikuntalautakunta päätti oikeuttaa liikuntapalvelut järjestämään kulun Alfan liikuntakeskukseen kulkuportilla niin, että syksyn kuluessa kyetään varmistamaan hinnaston mukaisten käyttömaksujen perintä.

Lisäksi lautakunta päätti edellyttää,

- että kulkuportin käyttöön liittyvät käytännön järjestelyt tulee paikan päällä käydä kaikkien Alfan lajiryhmien kanssa lävitse niin, että kulkuportin käyttöönotto sujuu riittävän pitkällä siirtymäajalla mahdollisimman joustavasti kuitenkin viimeistään vuoden 2014 loppuun mennessä ja

- että hankittavan kulkuportin tulee mahdollistaa vanhempien pääsy maksutta pienten lastensa mukana pukuhuonetiloihin sekä seuraamaan lastensa liikuntatapahtumia Alfa tiloissa. Portin tulee olla helppokäyttöinen sekä paloturvallisuusmääräysten mukainen.

Päätös tehtiin äänestyksen jälkeen äänin 11-0.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen Lintusen Viljamaan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta heidän lisäkseen äänestivät Andersson, Kallio, Koskinen, Lähteenmäki, Meltovaara, Norontaus, Palmunen, Rautee ja Vehviläinen. Alanen ja Mäenpää äänestivät tyhjää.

Ennen päätöksentekoa Alanen Mäenpään kannattamana ehdotti asian hylkäämistä. Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä hylkyehdotuksen puolesta heidän lisäkseen äänesti Koskinen. Muutetun päätösehdotuksen puolesta äänestivät Andersson, Kallio, Lintunen, Lähteenmäki, Meltovaara, Norontaus, Palmunen, Rautee, Vehviläinen ja Viljamaa.

Päätös tehtiin äänin 10-3.

Päätös voidaan panna täytäntöön lainvoimaa odottamatta.

Mäenpää jätti eriävän mielipiteen.

Jakelu

tiedLiikuntakeskus Alfan hallitoimikunta
tiedSeuraparlamentti
tiedHatanpää Susanna
tiedLehmusvuori Juha