Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus31718.08.20145
Kaupunginvaltuusto12325.08.20143

2682-2013 (000, 041)

Uudistamisohjelman hyväksyminen

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuustolle esitetään, että se päättäisi uudistamisohjelman toimenpide-ehdotusten hyväksymisestä.

Kh § 317

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell, johtaja Jukka Laiho, johtaja Tuomas Heikkinen 15.8.2014:

Kaupunginhallitus päätti 4.3.2013 § 117 käynnistää uudistamisohjelman, joka perustuu kaupunginvaltuuston vuodelle 2013 hyväksymään talousarvioon. Tavoitteeksi asetettiin toteuttaa palveluanalyysi ja tuottoanalyysi. Palveluanalyysin avulla arvioitiin tuottavuuden parantamisen mahdollisuudet sekä mahdollisuudet vaikuttaa palvelujen kysynnän määrään ja mitoitukseen. Tuottoanalyysin avulla arvioitiin verotulojen ja valtionosuuksien kehitystä sekä kaupungin taloudellisen tilanteen parantamista rahoituserien kautta.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 17.6.2013 § 127 suunnitteluluvut taloussuunnitelmakaudelle 2014-2016 sekä uudistamisohjelman, johon se lisäsi 19 toimenpidettä. Uudistamisohjelmaan oli kirjattu 128, joista yksi jaettiin myöhemmin useammaksi toimenpiteeksi. Tämän johdosta hyväksyttyjä toimenpiteitä on valtuuston lisäyksen huomioiden 131, joiden nähtiin parantavan kaupungin taloudellista asemaa.

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2013 § 215 vuoden 2014 talousarvion ja samassa yhteydessä uudistamisohjelman jatkovalmistelusta. Heikentyneet näkymät verotuloista sekä valtionosuusuudistukset lisäsivät painetta talouden tasapainottamiseen. Tästä syystä talousarvioon hyväksyttiin vuosille 2015 ja 2016 kohdentamaton sopeutustarve, joka suunniteltiin katettavan keväällä 2014 uudistamisohjelman jatkovalmistelussa löydettävillä toimenpiteillä.

Kaupunginhallitus päätti 24.2.2014 § 85 taloussuunnitelman valmisteluraamin ja uudistamisohjelman jatkovalmistelun linjaukset. Vuoden 2013 lopussa hyväksytty valtionosuusuudistus ja –leikkaus oli ennustettua suurempi ja vuodenvaihteen aikana edelleen heikentynyt verotulokehitys pudotti pohjan osana talousarviota hyväksytyltä taloussuunnitelmakaudelta.

Kaupunginvaltuusto päätti 23.6.2014 § 111 suunnitteluluvut taloussuunnitelmakaudelle 2015-2018. Tämän lisäksi valtuusto päätti, että osana uudistamisohjelmaa esitetyt toimenpide-ehdotukset tulee tuoda valtuuston hyväksyttäväksi perusteltuna elokuun loppuun mennessä.

Toimialojen ehdotukset käynnistettävistä toimenpiteistä

Talouden sopeuttamistarpeen johdosta toimialat ovat työstäneet ehdotukset toimenpiteistä, joilla kyetään poistamaan nykyisen toiminnan määrän oletetun kasvun ja taloussuunnitelman välistä poikkeamaa.

Ehdotukset sisältävät henkilöstöltä tulleita aloitteita sekä toimialojen omia uusia avauksia. Toimenpiteitä on valmistelun tässä vaiheessa arvioitu seuraavista näkökulmista:

Arvioinnin näkökulmat pohjautuvat vielä tarkennettavana olevaan kehittämismalliin, jonka valmistelusta on vastannut poikkihallinnollinen kehittämisen matriisi. Toimenpiteiden suunnittelua syvennetään jatkossa kaupunkitasoisesti samalla tavalla, joka mahdollistaa niiden paremman ohjattavuuden ja yhteismitallisemman arvioinnin. Aiemmin hyväksytyt toimenpiteet tulee mahdollisuuksien ottaa mukaan samaan kehittämismalliin.

Toimialat antoivat yhteensä 72 ehdotusta, joilla tavoitellaan kaupungin taloudellisen aseman parantamista (liite 1). Ehdotusten valmisteluun ovat osallistuneet toimialojen johdon lisäksi myös henkilöstö- ja talousmatriisit.

Kesän aikana toimialat ovat tehneet merkittävästi töitä tarkentaakseen toimenpiteitä ja arvioidakseen niitä kattavammin. Tämä on osittain työtä, jota jatketaan osana kehittämismallinmukaista valmistelua. Toimenpiteen arviointia tarkennetaan askel askeleelta ja samanaikaisesti varmistetaan voimavarojen kohdistuvan asetettujen tavoitteiden kannalta tärkeimpiin kohteisiin.

Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset tullaan ottamaan huomioon laadittavassa talousarviossa sekä laadittavissa strategisissa ja operatiivisissa sopimuksissa. Kaupunginhallitus ja konsernihallinto ohjaavat ja koordinoivat toimenpide-ehdotusten jatkovalmistelua ja täytäntöönpanoa.

Liite 1Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää,

että liitteessä 1 kirjatut Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset hyväksytään noudatettaviksi asioiden jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanoa koskevassa päätöksenteossa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin yksimielisesti esittelijän kokouksessa liitteeseen 1 tekemin seuraavin tarkistuksin:

-   toimenpiteen 21 otsikko muutettiin seuraavaksi: ”Opetusresurssin vähentäminen” ja toimenpiteen kuvauksen ensimmäinen virke seuraavaksi: ”Opetusresurssin vähentäminen perus- ja nuorisoasteella.”

-   toimenpiteen 23 kuvaus muutettiin seuraavaksi: ”Peruskouluverkon rakenteellinen uudistaminen. Palveluverkossa tapahtuvista muutoksista päätetään erikseen kouluverkkopäätöksen yhteydessä.”

- lisätään toimenpiteeksi 61 ”Peritään vuokrasopimuksen mukainen vuokra”.

Kv § 123

Liite 1Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset

(Kh:n tekemät muutokset huomioitu)

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää, että liitteessä 1 kirjatut Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset hyväksytään noudatettaviksi asioiden jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanoa koskevassa päätöksenteossa.

PäätösKaupunginvaltuusto päätti, että liitteessä 1 kirjatut Uudistamisohjelman toimenpide-ehdotukset hyväksytään noudatettaviksi asioiden jatkovalmistelussa ja täytäntöönpanoa koskevassa päätöksenteossa seuraavin muutoksin/lisäyksin.

Toimenpide 2

Korvaa kohdat 2 ja 43:

Lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisvaltainen uudistaminen toimintaa kehittämällä, vähentämällä ostopalveluita ja toteuttamalla rakennemuutos tuomalla lastensuojelutyö osaksi peruspalveluita. Tavoitteena toimenpiteiden oikea-aikainen ja riittävän varhainen kohdistaminen. Uudessa toimintamallissa painotetaan yhteistä toimintaa eri toimijoiden, kuten neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen oppilashuollon, nuorisotoimen ja lastensuojelun järjestöjen kanssa. Uusi toimintamalli ja keinot kustannusrakenteen korjaamiseksi käsitellään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

- säästötavoite 2m€.

Toimenpide 4

Täsmennys perustelutekstiin:

Ruuhkahuippujen purku, työvälineiden parempi hyödyntäminen (tablettipuhelimet, kannettavat tietokoneet), työsuunnitteluprosessin läpikäynti ja liikkuvan resurssin käytön tehostaminen. Selvitetään yhden palvelualueen tai vaihtoehtoisesti hoitoluokan palveluiden järjestäminen ostopalvelun tai palvelusetelin avulla. Päätökset tehdään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Toimenpide 6

Täsmennys perustelutekstiin:

- Vanhusten tehostettua palveluasumisen ostopalveluita korvataan asteittain palvelusetelillä

- Tehostetaan suun terveydenhuollon toimintaa tehostamalla omien tilojen ja henkilöstön käyttöä. Selvitetään uudenlaisen suun terveydenhuollon palvelusetelin luomista, jolla mahdollistetaan osittainen korvaus.

Toimenpide 12

Täsmennys perustelutekstiin:

Selvitetään Kiinteistöliikelaitoksen uudelleenorganisointimahdollisuudet ja uudistetaan toimintamallit.

Toimenpide 14

Täsmennys perustelutekstiin:

Ei koske kaupungin strategisia yhtiöitä

Toimenpiteet 21-22

Täsmennys perustelutekstiin:

Säästötavoitteita täsmennetään alaspäin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä siten, että tavoitellaan ohjelukuun nähden 1 miljonan euron kevennystä. Vastaava summa etsitään säästöinä kaupunkitasoisesti. Lautakunnan talousarvioesitykseen liitetään selvitys vaihtoehtoisesta toimenpiteiden kohdentamisesta suunnittelukaudelle, jolloin toimialalle voidaan kh:n käsittelyvaiheessa osoittaa lisäresursseja.

Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetään integraatiota keventämällä pyrkimällä pienryhmäopetukseen joustavasti koulujen sisällä.

Toimenpide 23

Täsmennys perustelutekstiin:

Kouluverkosta päätetään kokonaisuutena erillisestä valmistelusta marraskuun loppuun mennessä siten, että huomioidaan lähipalvelulupaus pienimmille koululaisille.

Toimenpide 24

Täsmennys perustelutekstiin:

Selvitetään, mistä oman toiminnan hintaero verrattuna Kuusikko-kaupunkeihin johtuu ja tavoitteena oman toiminnan hinnan saaminen vähintään keskimääräiselle Kuusikko-kaupunkien tasolle. Sen perusteella tehdään päätökset kustannusten pienentämiseksi talousarvion 2015 yhteydessä.

Toimenpide 26

Täsmennys perustelutekstiin:

Tässä tarkastellaan niitä ei-lakisääteisiä palveluita, jotka eivät kohdistu itse opetukseen.

Toimenpide 36

Täsmennys perustelutekstiin:

Seniorikortin hintaa nostetaan vuodelle 2015 tasolle 30 € /6kk ja 2016 se nostetaan Kimmoke-rannekkeen kanssa samalle tasolle.

Toimenpide 44

Täsmennys perustelutekstiin:

Sairaalatoimintojen uudelleenorganisoinnista päätetään osana hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta.

Toimenpide 46

Täsmennys perustelutekstiin:

Yhdessä järjestöjen kanssa luodaan uusia työpaikkoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Samalla tehostetaan työpaikkojen etsintää yrityksistä. Tavoitteena pienentää kuntaosuuden maksuja jo kuluvana vuonna 500.000 € ja jatkossa nykytilanteeseen nähden tavoite arvioidaan vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Selvitetään mahdollisuus tehostaa työllistämismäärärahojen käyttöä.

Toimenpide 54

Täsmennys perustelutekstiin:

Turun Pualest -lehden paperiversiosta luopuminen ja samalla tarkistetaan kaikkien painettavien julkaisujen tarpeellisuus. Yhdistetään Turku-postiin kaupunkilaisille lähetettävät toimialojen asiakaslehdet.

Toimenpide 66

Täsmennys perustelutekstiin:

Infran mitoitusten sekä muiden laatumitoitusten uudistaminen.

Toimenpide 69

Täsmennys perustelutekstiin:

Kenttävarausten tekeminen muille liikkujille suoraan seuroilta, varmistetaan kenttien käyttömahdollisuus silloin, kun eivät ole seurojen käytössä.

Toimenpide 74 (Uusi toimenpide/Kiinteistötoimiala)

Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Toimenpide 75 (Uusi toimenpide)

Luottamushenkilöiden osalta sitoudutaan säästötoimenpiteisiin. Näistä päätetään siinä yhteydessä, kun henkilöstösäästöt konkretisoituvat kaupungin osalta Yt-neuvottelujen päätyttyä.

Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti kaupunginvaltuuston työjärjestyksen 25 §:n edellyttämällä tavalla jatkaa valtuuston kokousta kello 23.00 jälkeen yksimielisesti.

Asian käsittely kokouksessa

Ryhdyttäessä käsittelemään asiaa puheenjohtaja Lehtinen ilmoitti, että ensin suoritetaan yleiskeskustelu. Yleiskeskustelun jälkeen kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaiset toimenpiteet käydään kohdittain läpi ja mahdolliset muutosehdotukset tulee tehdä kunkin toimenpiteen käsittelyn kohdalla.

Puheenjohtaja keskeytti kokouksen kokoustauon ajaksi klo 18:07 - 18:34.

Tehdyt muutosehdotukset ja niiden käsittely

Toimenpide 2

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Korvaa kohdat 2 ja 43:

Lastensuojelun ja perhepalveluiden kokonaisvaltainen uudistaminen toimintaa kehittämällä, vähentämällä ostopalveluita ja toteuttamalla rakennemuutos tuomalla lastensuojelutyö osaksi peruspalveluita. Tavoitteena toimenpiteiden oikea-aikainen ja riittävän varhainen kohdistaminen. Uudessa toimintamallissa painotetaan yhteistä toimintaa eri toimijoiden, kuten neuvoloiden, varhaiskasvatuksen, koulujen oppilashuollon, nuorisotoimen ja lastensuojelun järjestöjen kanssa. Uusi toimintamalli ja keinot kustannusrakenteen korjaamiseksi käsitellään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

- säästötavoite 2m€.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 1

Toimenpide 4

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Täsmennys perustelutekstiin:

Ruuhkahuippujen purku, työvälineiden parempi hyödyntäminen (tablettipuhelimet, kannettavat tietokoneet), työsuunnitteluprosessin läpikäynti ja liikkuvan resurssin käytön tehostaminen. Selvitetään yhden palvelualueen tai vaihtoehtoisesti hoitoluokan palveluiden järjestäminen ostopalvelun tai palvelusetelin avulla. Päätökset tehdään vuoden 2015 talousarvion yhteydessä.

Valt. Muukkonen teki valt. Yrttiahon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitän seuraavan lauseen poistamista:

Yhden palvelualueen tai vaihtoehtoisesti hoitoluokan palveluiden järjestäminen ostopalvelun tai palvelusetelin avulla.

Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus, jonka jälkeen toisessa äänestyksessä vastakkain asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja valt. Muukkosen tekemä muutosehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat ensimmäisessä äänestyksessä voittanutta valt. Katteluksen muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Muukkosen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 57 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta ja 9 valtuutettua Muukkosen muutosehdotusta, 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 2-3

Toimenpide 6

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Täsmennys perustelutekstiin:

- Vanhusten tehostettua palveluasumisen ostopalveluita korvataan asteittain palvelusetelillä

- Tehostetaan suun terveydenhuollon toimintaa tehostamalla omien tilojen ja henkilöstön käyttöä. Selvitetään uudenlaisen suun terveydenhuollon palvelusetelin luomista, jolla mahdollistetaan osittainen korvaus.

Valt. Muukkonen teki valt. Yrttiahon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Esitän kohdan 6 poistamista.

Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus, jonka jälkeen toisessa äänestyksessä vastakkain asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja valt. Muukkosen tekemä muutosehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat ensimmäisessä äänestyksessä voittanutta valt. Katteluksen muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Muukkosen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 57 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta ja 9 valtuutettua Muukkosen muutosehdotusta, 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 4-5

Toimenpide 12

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Selvitetään Kiinteistöliikelaitoksen uudelleenorganisointimahdollisuudet ja uudistetaan toimintamallit.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 1 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 56 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 6

Toimenpide 14

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Täsmennys perustelutekstiin:

Ei koske kaupungin strategisia yhtiöitä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 7

Toimenpide 18

Valt. Rinne teki valt. Yrttiahon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Toimenpide poistetaan.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Rinteen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 57 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 9 valtuutettua Rinteen muutosehdotusta ja 1 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 8

Toimenpide 20

Valt. Yrttiaho teki valt. Sandelinin kannattamana seuraavan ehdotuksen:

Poistetaan liitteestä 1 sivistystoimialan toimenpide 20. Varhaiskasvatuksen yksikkökohtainen budjetointi, joka parantaa kustannustietoisuutta ja sitoutumista talousarvioon.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Yrttiahon tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 57 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 9 valtuutettua Yrttiahon muutosehdotusta ja 1 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 9

Toimenpiteet 21-22

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Toimenpiteet 21-22: Säästötavoitetta täsmennetään alaspäin vuoden 2015 talousarvion yhteydessä siten, että tavoitellaan ohjelukuun nähden 1 miljoonan euron kevennystä. Vastaava summa etsitään säästöinä kaupunkitasoisesti. Lautakunnan talousarvioesitykseen liitetään selvitys vaihtoehtoisesta toimenpiteiden kohdentamisesta suunnittelukaudelle, jolloin toimialalle voidaan kh:n käsittelyvaiheessa osoittaa lisäresursseja. Koulunkäyntiavustajien määrää vähennetään integraatiota keventämällä pyrkimällä pienryhmäopetukseen joustavasti koulujen sisällä.

Valt. Tavio teki valt. Miikkolan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Toimenpiteestä luovutaan.

Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus, jonka jälkeen toisessa äänestyksessä vastakkain asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja valt. Tavion tekemä muutosehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 51 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 15 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat ensimmäisessä äänestyksessä voittanutta valt. Katteluksen muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Tavion tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta, 15 valtuutettua Tavion muutosehdotusta ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 10 ja 11

Toimenpide 22

Valt. Tavio teki valt. Yrttiahon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Toimenpiteestä luovutaan.

Puheenjohtaja totesi, että Tavion muutosehdotus tulee asettaa vastakkain toimenpiteitä 21 ja 22 koskeneen valt. Katteluksen valt. Rosenlöfin kannattamana tekemän ehdotuksen kanssa, joka on tullut kaupunginvaltuuston päätökseksi käsiteltäessä toimenpidettä 21 koskeneita muutosehdotuksia.    

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Tavion tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta ja 15 valtuutettua Tavion muutosehdotusta, 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 12

Toimenpide 23

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Kouluverkosta päätetään kokonaisuutena erillisestä valmistelusta marraskuun loppuun mennessä siten, että huomioidaan lähipalvelulupaus pienimmille koululaisille.

Valt. Tavio teki valt. Miikkolan kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Lisäys päätöstekstiin:

Kohmon, Uittamon, Kerttulin, Kähärin ja Sirkkalabackenin lähikouluja ei lakkauteta.

Valt. Yrttiaho teki valt. Muukkosen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Poistetaan liitteestä 1 sivistystoimialan toimenpide 23: Peruskouluverkon rakenteellinen uudistaminen. Palveluverkossa tapahtuvista muutoksista päätetään erikseen kouluverkkopäätöksen yhteydessä.

Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus, jonka jälkeen toisessa äänestyksessä vastakkain asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja valt. Tavion tekemä muutosehdotus, jonka jälkeen kolmannessa äänestyksessä asetetaan vastakkain toisessa äänestyksessä voittanut ehdotus ja valt. Yrttiahon tekemä muutosehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 52 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 14 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat ensimmäisessä äänestyksessä voittanutta valt. Katteluksen muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Tavion tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta ja 8 valtuutettua Tavion muutosehdotusta, 7 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat toisessa äänestyksessä voittanutta valt. Katteluksen muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Yrttiahon tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta ja 9 valtuutettua Yrttiahon muutosehdotusta, 6 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestykset 13 -15

Toimenpide 24

Valt. Yrtttiaho teki valt. Sandelin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Poistetaan liitteestä 1 sivistystoimialan toimenpide 24. 500 hoitopaikan siirtäminen kunnallisesta yksityiseen. Tehdään selvitys, mistä kunnallisista toimipaikoista voidaan luopua. Työ valmistuu syyskuun loppuun mennessä.

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Selvitetään, mistä oman toiminnan hintaero verrattuna Kuusikko-kaupunkeihin johtuu ja tavoitteena oman toiminnan hinnan saaminen vähintään keskimääräiselle Kuusikko-kaupunkien tasolle. Sen perusteella tehdään päätökset kustannusten pienentämiseksi talousarvion 2015 yhteydessä.

Puheenjohtaja esitti, että ensimmäisessä äänestyksessä asetetaan vastakkain kaupunginhallituksen ehdotus ja valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus, jonka jälkeen toisessa äänestyksessä vastakkain asetetaan ensimmäisessä äänestyksessä voittanut ehdotus ja valt. Yrttiahon tekemä muutosehdotus. Äänestysjärjestys hyväksyttiin.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus voitti tässä äänestyksessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat ensimmäisessä äänestyksessä voittanutta valt. Katteluksen muutosehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Yrttiahon tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 57 valtuutettua kannatti Katteluksen muutosehdotusta, 9 valtuutettua Yrttiahon muutosehdotusta ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestykset 16 ja 17

Toimenpide 26

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Tässä tarkastellaan niitä ei-lakisääteisiä palveluita, jotka eivät kohdistu itse opetukseen.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 18

Toimenpide 29

Valt. Oksanen teki valt. Sandelin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Kohta 29 poistetaan.

Omatoimikirjastojen lisäämisestä luovutaan. Kokemukset ja vaikutukset palveluihin arvioidaan tämänhetkisten omatoimikirjastojen pohjalta. Asukaskyselyt kirjastojen lähipalveluista tehdään ja henkilökuntaa kuullaan Uudistusohjelma 2: toimenpiteistä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Oksasen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 56 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 9 valtuutettua Oksasen muutosehdotusta ja 2 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 19

Toimenpide 34

Valt. Tavio teki valt. Lähteenmäen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Muutetaan toimenpidettä siten, että uimahalleja (Paattinen ja Lauste) ei lakkauteta.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Tavion tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 51 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 15 valtuutettua Tavion muutosehdotusta ja 1 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 20

Toimenpide 36

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Seniorikortin hintaa nostetaan vuodelle 2015 tasolle 30 €/6kk ja 2016 se nostetaan Kimmoke-rannekkeen kanssa samalle tasolle.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 21

Toimenpide 44

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Sairaalatoimintojen uudelleenorganisoinnista päätetään osana hyvinvointitoimialan organisaatiouudistusta.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 9 tyhjää ja 1 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 22

Toimenpide 45

Valt. Sandelin teki valt. Yrttiahon kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Poistetaan toimenpiteestä 45 luvut 1,00 ja 3,00.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Sandelinin tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 57 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 9 valtuutettua Sandelinin muutosehdotusta ja 1 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 23

Toimenpide 46

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Yhdessä järjestöjen kanssa luodaan uusia työpaikkoja pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon. Samalla tehostetaan työpaikkojen etsintää yrityksistä. Tavoitteena pienentää kuntaosuuden maksuja jo kuluvana vuonna 500.000 € ja jatkossa nykytilanteeseen nähden tavoite arvioidaan vuoden 2015 talousarvion yhteydessä. Selvitetään mahdollisuus tehostaa työllistämismäärärahojen käyttöä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 57 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta. 8 tyhjää ja 2 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 24

Toimenpide 54

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Turun Pualest -lehden paperiversiosta luopuminen ja samalla tarkistetaan kaikkien painettavien julkaisujen tarpeellisuus. Yhdistetään Turku-postiin kaupunkilaisille lähetettävät toimialojen asiakaslehdet.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 56 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 8 tyhjää ja 3 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 25

Toimenpide 57

Valt. Rinne teki valt. Kärkkäisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Toimenpide poistetaan.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Rinteen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 55 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 8 valtuutettua Rinteen muutosehdotusta ja 4 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 26

Toimenpide 66

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Infran mitoitusten sekä muiden laatumitoitusten uudistaminen.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta ja 54 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 7 tyhjää ja 6 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 27

Toimenpide 69

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Kenttävarausten tekeminen muille liikkujille suoraan seuroilta, varmistetaan kenttien käyttömahdollisuus silloin, kun eivät ole seurojen käytössä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 55 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 8 tyhjää ja 4 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 28

Toimenpide 72

Valt. Saarinen teki valt. Kärkkäisen kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Toimenpiteen tarkempi kuvaus:

Vahinkorahaston osittaisen purkamisen vapauttamia rahoja käytetään lähikoulujen toiminnan ja sivistystoimialan nykyisen toimintatason jatkumiseen.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Saarisen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 53 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 9 valtuutettua Saarisen muutosehdotusta, 1 tyhjää ja 4 poissa, joten kaupunginhallituksen ehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 29

Toimenpide 74 (Uusi toimenpide/Kiinteistötoimiala)

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Pieninvestointi kokonaisuuden kriittinen läpikäynti vuoden 2015 talousarviovalmistelun yhteydessä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 49 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 14 tyhjää ja 4 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 30

Toimenpide 75 (Uusi toimenpide)

Valt. Kattelus teki valt. Rosenlöfin kannattamana seuraavan muutosehdotuksen:

Luottamushenkilöiden osalta sitoudutaan osaltaan säästötoimenpiteisiin. Näistä päätetään siinä yhteydessä, kun henkilöstösäästöt konkretisoituvat kaupungin osalta Yt-neuvottelujen päätyttyä.

Puheenjohtaja teki seuraavan äänestysesityksen: Ne valtuutetut, jotka kannattavat kaupunginhallituksen ehdotusta äänestävät ”jaa” ja ne valtuutetut, jotka kannattavat valt. Katteluksen tekemää muutosehdotusta äänestävät ”ei”. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa koneäänestyksessä 0 valtuutettua kannatti kaupunginhallituksen ehdotusta, 55 valtuutettua Katteluksen muutosehdotusta, 8 tyhjää ja 4 poissa, joten valt. Katteluksen tekemä muutosehdotus tuli kaupunginvaltuuston päätökseksi.

Liite 2Äänestyslista, äänestys 31

Jakelu

tiedHankinta- ja logistiikkakeskus
tiedHenkilöstöasioiden palvelukeskus
tiedHyvinvointitoimiala
tiedIT-palvelut
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, ruotsinkielinen jaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen lukio- ja ammattiopetusjaosto
tiedKasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto
tiedKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
tiedKeskusvaalilautakunta
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKiinteistötoimiala
tiedKonsernihallinto
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedMatkailun palvelukeskus
tiedNuorisolautakunta
tiedRakennuslautakunta
tiedRevisiotoimisto
tiedSivistystoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunnan yksilöjaosto
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTarkastuslautakunta 2013-2016
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
tiedTurun Seudun Kehittämiskeskus
tiedTurun Työterveystalo
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslaitos
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedVelkaneuvonta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedVesiliikelaitos
tiedYmpäristötoimiala


Liitteet:

Kh § 317
Liite 1:Uudistamisohjelman toimenpide -ehdotukset

Kv § 123
Liite 1:Uudistamisohjelman toimenpide -ehdotukset
Liite 2:Äänestyslistat 1-31