Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 1
Kaupunginhallitus 409 12.09.2011 7
Kaupunginvaltuusto 175 26.09.2011 10

12355-2009 (652)

Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen hankesuunnitelman hyväksyminen (Otj)

Tiivistelmä:

Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen hankesuunnitelma on valmistunut. Tilakeskus on lisäksi laatinut vertailun alkuperäisestä supistetun hankesuunnitelman vaikutuksista kustannuksiin ja hallintokuntien toimintaan. Kaupunginvaltuustolle esitetään alkuperäisen (ei supistettu) hankesuunnitelman hyväksymistä. Uudisrakennuksen kustannukset hintatasossa 8/2011 ovat 22 141 000 euroa.

Kh § 409

Tilakeskus, Mikko Lehtinen ja Minna Juselius 6.9.2011:

Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto päätti kokouksessaan 3.10.2007, että opetuspalvelukeskus ryhtyy yhteistyössä Tilalaitoksen kanssa toimenpiteisiin Hirvensalon koulu II:n (työnimi) hankesuunnitelman laatimiseksi siten, että uusi koulu mitoitetaan 276 vuosiluokkien 1-6 oppilaalle ja 510 vuosiluokkien 7-9 oppilaalle.

Hankeohjelman laadintaa on edeltänyt laaja ja pitkäaikainen selvitystyö. Hankesuunnitelman laatimiseen ovat osallistuneet edustajat Tilaliikelaitokselta, kasvatus- ja opetusvirastosta, kaupunginkirjastosta, liikuntapalvelukeskuksesta, sosiaali- ja terveystoimesta, nuorisoasiainkeskuksesta, Ruokapalvelu Katerinkista, ympäristö- ja kaavoitusvirastosta sekä keväällä 2011 Tilakeskuksesta.

Hankesuunnitelma valmistui 26.4.2011, jonka jälkeen siitä pyydettiin lausunnot. Koska suunnitelmassa kuvattu hanke on kooltaan hyvin suuri, päätettiin vertailun vuoksi vielä tarkastella hankkeen supistamismahdollisuuksia ja vaikutuksia. Alkuperäinen hankesuunnitelma on esitetty liitteessä 1 ja hankkeen supistamiseen liittyvä selonteko/vertailu liitteessä 2.

Alkuperäinen hankesuunnitelma sisältää tilat 276 vuosiluokkien 1-6 ja 510 vuosiluokkien 7-9 oppilaalle sekä 140 päivähoitopaikkaa. Lisäksi rakennukseen on tarkoitus sijoittaa 275 m2:n nuorisotoimen tilat, 400 m2:n kirjastotilat, n. 80 m2:n palvelukeittiö oheistiloineen (yht. 155m2) sekä 370 m2:n neuvola- ja kouluterveydenhoitotilat.

Vastaavasti hallintokunnat luopuvat käytössä olevista tiloista hankeen toteutuessa seuraavasti: Kaupunginkirjasto siirtää Hirvensalon kirjaston (Wäinö Aaltosen koulun yhteydessä 336 m2) uuden koulu- ja päiväkotirakennuksen yhteyteen. Sosiaali- ja terveystoimi luopuu 366m2:n vuokratiloista osoitteessa Pitkäpellonkatu 6. Vuokrakustannus tiloista tällä hetkellä on 41. 910€/vuosi. Nuorisotoimi siirtäisi Hirvensalon nuorisotilan, joka tällä hetkellä sijaitsee osoitteessa Taipaleenkatu (283m2), uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen ja vanha rakennus voitaisiin myydä.

Hankkeen rakennuskustannukset 4/2011 kustannustasossa ovat tavoitehintalaskelman mukaan yhteensä 21 377 000 euroa. Hankkeen rahoitus sisältyy kaupungin talousarvio ja taloussuunnitelmaan 2011 - 2014 "muut investointikohteet"- kohdan alle. Hankkeen kustannusarvio päivitettiin 8/2011 tasoon tilaohjelmien vertailun yhteydessä, jotta nämä olisivat vertailukelpoisia. Ajantasainen kustannusarvio on 22 141 000 euroa.

Hankesuunnitelman supistetussa versiossa on tilat pääsääntöisesti vain koululle ja päiväkodille. Nuorisotoimen ja kirjaston tilat on jätetty pois ja terveydenhoitotiloista säästetty vain välttämättömimmät kouluterveydenhoitotilat (68 m2). Näiden tilojen poisjääminen hankkeesta tarkoittaisi vanhojen tilojen korjauksia (nuorisotalo) ja jäämistä vuokralle ulkoa vuokrattuihin tiloihin (Sote) sekä parakkitiloihin (Wäinö Aaltosen koulu).

Supistetun tilaohjelman mukainen kustannusarvio kustannustasossa 8/2011 on 19 820 000. Tämän lisäksi tulee kokonaissäästöjä laskiessa ottaa huomioon edellä mainitut korjaustyöt ja muut kustannusvaikutukset (esitelty liitteessä 2). Arvioitu kokonaissäästö supistetun tilaohjelman mukaisessa hankkeessa on noin 300 000 euroa. Menetettyjä synergiaetuja eri toimijoiden välillä ei voida suoraan rahassa mitata.

Kaupunginvaltuusto päätti 15.6.2009 osana laajempaa kouluverkkopakettia, että Hirvensalon uuden peruskoulun hankesuunnitelma valmistellaan siten, että koulu voi aloittaa toimintansa 1.8.2014. Valtuusto ei ottanut kantaa koulun sijoituspaikkaan. Tilojen sijoituksesta on keskusteltu hankkeen tarveselvityksen valmistelun yhteydessä 2000-luvun alusta alkaen. Hankesuunnitelma päätyy ehdottamaan uudisrakennusta Syvälahteen.

Hankesuunnitelmassa hankkeen aikataulu on määritelty siten, että uusi rakennus on mahdollista saada valmiiksi syksyksi 2015. Realistinen valmistumistavoite siirtynee vuoden 2016 puolelle. Lopullinen kanta aikatauluun otetaan kuitenkin kaupungin vuosibudjetin vahvistamisen yhteydessä.

Hanketyöryhmän näkemyksen mukaan hanke on toiminnallisuudeltaan ja alueelliselta merkittävyydeltään niin huomattava, että kohteesta tulee järjestää arkkitehtikutsukilpailu. Ilmoittautumismenettelyn kautta toteutettava kilpailu on tarkoitus käynnistää heti hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen. Kilpailu ja asemakaavaluonnos ovat yhtä aikaa valmistelussa ympäristö- ja kaavoitusvirastossa. Alueen kaavaluonnosta käsitellään ympäristö- ja kaavoituslautakunnassa 6.9.2011. Arkkitehtikilpailun kautta uskotaan saatavan toiminnallisesti ja arkkitehtonisesti ympäristöön ja kaupunkikuvaan sopiva korkeatasoinen ratkaisu.

Uudisrakennus halutaan toteuttaa kestävän kehityksen näkökulmat mahdollisimman hyvin huomioon ottaen. Kohteen sijainnin osalta tämä on jo otettu huomioon, kuten Joukkoliikennekin toteaa lausunnossaan. Hanke pyritään toteuttamaan mahdollisimman pienellä hiilijalanjäljellä, uusiutuvia energioita hyödyntävänä rakennuksena. Kaikki tavoitetta edesauttavat mahdollisuudet puntaroidaan rakennuksen suunnitteluvaiheessa.

Tilakeskus pyysi käyttäjähallintokunnilta, Keskushallinnon talousasioilta, Kiinteistö-, Kiinteistöpalvelu- ja Tilaliikelaitoksen johtokunnilta, Ympäristö- ja kaavoituslautakunnalta sekä myös Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunnan edellyttämänä Joukkoliikenteeltä lausuntoa Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelmasta 27.5.2011 mennessä.

Määräaikaan mennessä lausunnon antoivat Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta, Kulttuurilautakunta, Peruspalvelulautakunta, Tilaliikelaitoksen johtokunta sekä Ympäristö- ja kaavoitusvirastosta kaavoitustoimenjohtaja ja Joukkoliikennetoimistosta joukkoliikennejohtaja. Määräajan jälkeen lausunnon antoi Nuorisoasiankeskus (20.6.2011). Lausunnot hankesuunnitelmista on oheismateriaalina.

Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakuntahyväksyy hankesuunnitelman vuokrakustannuksineen ja toteaa, että hankkeen toteuttaminen tehtyjen suunnitelmien mukaan on perusteltua ja tarpeellista. Lisäksi se nostaa lausunnossaan esiin uuden koulun vaikutukset koulukuljetuksiin ja niiden kustannuksiin: Uuden koulun rakentaminen poistaisi käytännössä kokonaan koulumatkaedun Hirvensalon saarella asuvilta vuosiluokkien 7-9 oppilailta, joita on nyt noin 300. Kasvatus- ja opetustoimen näkemyksen mukaan uuden koulun rakentaminen vähentää käyttömenoja, lyhentää koulumatkoja ja vähentää ruuhkia Hirvensalon saaren ja mantereen väliltä sekä vähentää erilaisia ympäristöhaittoja. Lausunnossa viitataan myös hankesuunnitelmassa olleeseen virheeseen päivähoidon henkilökuntamäärän suhteen. Nämä luvut on nyt liitteenä olevaan hankesuunnitelmaan korjattu. Lausunnossaan varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta edellyttää lausunnon pyytämistä myös joukkoliikenteeltä.

Kaupunginkirjasto toteaa, että kirjastopalvelujen vaikuttavuuden ja tehokkuuden kannalta on erittäin tärkeää, että Hirvensalon kirjasto muuttaa uuteen koulu- ja päiväkotirakennukseen, missä alueen lapset ja nuoret voivat joustavasti käyttää kirjastopalveluja opiskelun tukena ja vapaa-ajan virikkeenä.  Osana palvelukokonaisuutta kirjasto voi myös palvella opettajia, talon muuta henkilökuntaa ja vanhempia opetuksen, tiedonvälityksen ja kasvatustyön tukena. Kirjaston budjetista ei kuitenkaan ole mahdollista kattaa nousevia vuokrakustannuksia. Tältä pohjalta Kulttuurilautakunta hyväksyy osaltaan Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakennushankkeen hankesuunnitelman, mutta toteaa, että Kulttuuritoimen budjetissa ei ole mahdollista kattaa 85.000 euron vuokrannousua, joten se tulee lisätä täysimääräisenä kulttuuritoimen ohjelukuun vuodesta 2015 alkaen.

Peruspalvelulautakunta hyväksyy osaltaan hankesuunnitelman vuokrakustannuksineen. Se toteaa, että Hirvensalon koulu on oppilasmäärältään niin suuri, että kouluterveydenhuollon tulee sijaita koulun yhteydessä. Alueen väestömäärän kasvuennuste vuoteen 2016 edellyttää toimintojen uudelleenjärjestelyä lähipalveluna. Toiminnallisesti on hyvä yhdistää neuvola ja suun terveydenhuolto koulun yhteyteen rakennettaviin tiloihin. Tällöin hoitohenkilökunnan resurssia voidaan tarvittaessa jakaa neuvolan ja koulun tarpeita vastaavasti. Lasten alueellinen suun terveydenhuolto helpottaa vanhempien kuljetusvastuuta keskustan toimipisteisiin.

Tilaliikelaitoksen johtokunta hyväksyy osaltaan Hirvensalon koulu ja päiväkoti-hankeen hankesuunnitelmaan. Se toteaa myös, että nyt valmistuneessa hankesuunnitelmassa aikataulun osalta todetaan, että uusi rakennus on mahdollista saada valmiiksi syksyksi 2015, mikä edellyttää kohteen rahoittamista kaupungin vuosien 2012-2015 talousarviossa.

Ympäristö- ja kaavoitusvirastolla ei ole huomautettavaa Hirvensalon koulun ja päiväkodin hankesuunnitelmaan. Se nostaa lausunnossaan esiin muutamia keskeisiä asioita, jotka tulee ottaa hankkeen edetessä huomioon. Näitä ovat mm. ympäröivän luonnon säilyttämiseen, liikennejärjestelyihin ja tontin käyttöön liittyvät huomiot. Asemakaavanmuutoksella saadaan n. 3,6 ha:n rinnetontti Vanhan Kakskerrantien, asemakaavassa olevan Syvälahdentien, olemassa olevan 110 kW sähkölinjan ja harjoitusgolfille nykyisin vievän hiekkatien ja säilytettävän puron rajaamalle alueelle. Koulun toiminta voidaan sijoittaa kolmeen kerrokseen, jolloin piha- ja liikennöintialuetta jää enemmän. Koulun lähikenttänä voidaan käyttää Lauttarannan kenttää. Kentän viereen voidaan kaavoittaa LP-pysäköintialue myös koulun käyttöön. Alue on osittain alavaa. Koilliskulmassa on alue, joka on alle kaksi metriä meren pinnasta, joten tonttia pitää tarvittavilta osin nostaa. Vanhan Kakskerrantien ja Kakskerrantien valoristeyksen toimivuuteen, saattoliikenteen sujuvuuteen tontilla ja kevyen liikenteen verkoston saumattomuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Asemakaavanmuutosluonnos Hirvensalon koulun ja päiväkodin osalta on tarkoitus saattaa ympäristö- ja kaavoituslautakunnan käsittelyyn kesäkuussa 2011. Kaavaluonnos täsmentyy ehdotukseksi arkkitehtuurikilpailun myötä talvella 2011-2012.

Joukkoliikennetoimisto toteaa lausunnossaan, että Hirvensaloon sijoitettava koulu on sekä asukkaiden että joukkoliikenteen järjestämisen kannalta hyvä ratkaisu. Lyhyemmät koulumatkat edesauttavat koululaisten arkiliikkumista ja saattavat joukkoliikenteessä vähentää tarvetta ruuhka-ajan lisävuoroille saarilta keskustaan. Hyvät joukkoliikenneyhteydet Hirvensaloon mahdollistavat haluttaessa oppilaiden tuomisen kouluun myös mantereen puolelta. Käytännön järjestelyihin se ottaa myös kantaa: Toteutussuunnittelussa tulee varmistaa, että koulun sisäänkäynnit ovat lähellä pysäkkejä ja pysäkeiltä on toimivat ja turvalliset kulkureitit koululle. Pysäkkien tulee olla riittävän pitkät kahdelle samanaikaisesti pysähtyneelle telibussille. Pysäkeillä tulee olla riittävän pitkät pysäkkilaiturit ja odotuskatokset. Esteettömyyteen tulee kiinnittää erityistä huomiota sekä kulkureiteillä että pysäkeillä.

Tilakeskuksen näkemyksen mukaan hankkeen supistaminen alkuperäisestä koosta vertailun vuoksi tehdyn tilaohjelman mukaiseen kokoon ei ole perusteltua. Vertailulaskelma osoittaa taloudellisen hyödyn olevan vain noin 300 000 euroa ja hallintokuntien väliset synergiaedut yhteishankkeessa ovat merkittävät.

Vs. apulaiskaupunginjohtaja Jouko K. Lehmusto 7.9.2011:

Kaupunginvaltuuston hyväksymien tilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluohjeiden 1.1 ja 6 kohtien mukaan hankkeiden hyväksyminen talousarvion investointiohjelmaan edellyttää pääsääntöisesti hyväksyttyä hankesuunnitelmaa. Jotta Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen toteuttamiseen/toteuttamisaikatauluun voidaan ottaa kantaa tulevan talousarvioprosessin yhteydessä, tulee hankesuunnitelma tässä vaiheessa saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi. Hirvensalon koulun ja päiväkodin, kuten muidenkin hankkeiden, toteuttamiseen/toteuttamisaikatauluun ja eri hankkeiden priorisointiin kaupunginvaltuusto ottaa kantaa investointiohjelmassa osana Turun kaupungin talousarviota.

Liite 1Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma 26.4.2011

Liite 2Vertailu: Alkuperäisen hankesuunnitelman tilaohjelman supistaminen; vaikutukset hintaan ja hallintokuntien toimintaan 24.8.2011 (Arkistoidaan kaupunginvaltuuston päätökseen yhteyteen)

Oheismateriaali 1Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 18.5.2011 § 99

Oheismateriaali 2Kulttuurilautakunta 18.5.2011 § 101

Oheismateriaali 3Peruspalvelulautakunta 18.5.2011 § 161

Oheismateriaali 4Turun Tilaliikelaitoksen johtokunta 11.5.2011 § 77

Oheismateriaali 5Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, kaavoitustoimenjohtaja 16.5.

Oheismateriaali 6Joukkoliikennetoimisto, joukkoliikennejohtaja 27.5.2011

Oheismateriaali 7Nuorisoasiainkeskus 20.6.2011  

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen hankesuunnitelman.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kv § 175

Liite 1Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma 26.4.2011

Liite 2Vertailu: Alkuperäisen hankesuunnitelman tilaohjelman supistaminen; vaikutukset hintaan ja hallintokuntien toimintaan 24.8.2011

Oheismateriaali 1Varhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta 18.5.2011 § 99

Oheismateriaali 2Kulttuurilautakunta 18.5.2011 § 101

Oheismateriaali 3Peruspalvelulautakunta 18.5.2011 § 161

Oheismateriaali 4Turun Tilaliikelaitoksen johtokunta 11.5.2011 § 77

Oheismateriaali 5Ympäristö- ja kaavoitusvirasto, kaavoitustoimenjohtaja 16.5.2011

Oheismateriaali 6Joukkoliikennetoimisto, joukkoliikennejohtaja 27.5.2011

Oheismateriaali 7Nuorisoasiainkeskus 20.6.2011  

Kaupunginhallituksen ehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen hankesuunnitelman.

Kaupunginvaltuuston

päätösKaupunginvaltuusto päätti hyväksyä liitteenä 1 olevan Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakentamisen hankesuunnitelman.

Asian käsittely kokouksessa:

Valt. Olavi Mäenpää ehdotti, että asia pannaan pöydälle.

Ehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa.

Jakelu

tiedJoukkoliikennetoimisto
tiedKeskushallinto, talousasiat
tiedKeskushallinto, tilakeskus
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntapalvelukeskus
tiedNuorisoasiainkeskus
tiedPeruspalvelulautakunta
tiedRuokapalvelu Katerinki
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta
tiedYmpäristö- ja kaavoitusvirasto


Liitteet:

Kh § 409
Liite 1:Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma 26.4.2011
Liite 2:Vertailu: Alkuperäisen hankesuunnitelman tilaohjelman supistaminen; vaikutukset hintaan ja hallintokuntien toimintaan 24.8.2011

Kv § 175
Liite 1:Hirvensalon koulun ja päiväkodin uudisrakennuksen hankesuunnitelma 26.4.2011
Liite 2:Vertailu: Alkuperäisen hankesuunnitelman tilaohjelman supistaminen; vaikutukset hintaan ja hallintokuntien toimintaan 24.8.2011