§                                        luonnos 16.11.2010

 

 

 

VELKAKIRJA

 

 

Velallisen nimi:                                         Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab, Y-tunnus: 0984944-9

 

Velallisen osoite: Linnankatu 65, 20100 Turku

 

Velkoja:                                                     Turun kaupunki

 

Velkojan osoite:                                        Yliopistonkatu 27 a, 20100 Turku

 

Velan määrä:                                           6,5 miljoonaa euroa. (kuusi miljoonaa viisisataa tuhatta euroa) Velka muodostuu Jätteenpolttoliiketoiminnan kaupasta ja kauppahinta jää ostajan velaksi tällä velkakirjalla

 

Velan eräpäivä:                                       Velka on eräpäivätön

 

Velan etuoikeusasema:                           Debentuuri. Lainalla on huonompi etuoikeus kuin velallisen muilla sitoumuksilla. Debentuurilainan määrää ei voi käyttää vastasaatavan kuittaamiseen.

 

Velkojan oikeus vaatia ennenaikaista      

takaisinmaksua:                                     Ei

 

Velallisen oikeus vaatia ennenaikaista

takaisinmaksua                                        Kyllä, neljän vuoden jälkeen velan myöntämisestä. Oikeus velan ennenaikaiseen takaisinmaksuun koskee koko velan pääoman määrää. Velallisen on ilmoitettava ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden käyttämisestä velkojalle vähintään 15 pankkipäivää ennen takaisinmaksupäivää.

 

Ennenaikainen takaisinmaksupäivä         xx.xx.2014

 

Velan kiinteä korko ja koron

maksupäivät:                                            Velan korko on kiinteä 5 % vuodessa xx.xx.2014 saakka ja koron maksupäivät ovat xx.xx.2011, xx.xx.2012, xx.xx.2013 ja xx.xx.2014

                                                               

Velan vaihtuva korko ja koron

maksupäivät:                                            Velan korko on kolmen (3) kuukauden euribor – korko lisättynä 3,00 %:n marginaalilla alkaen xx.xx.2014 mikäli velallinen ei ole käyttänyt oikeuttaan enneaikaiseen takaisinmaksuun. Korko maksetaan neljännesvuosittain (korkokausi) xx.xx, xx.xx, xx.xx ja xx.xx Vaihtuva korko määräytyy kaksi pankkipäivää ennen kunkin korkokauden alkua.

 

Koronlaskentatapa:                                  kiinteä korko: 30/360,

vaihtuva korko tod./360

 

Koron veloitus:                                         Korko veloitetaan yhtiön konsernitiliin liitetyltä pankkitililtä ilman eri ilmoitusta (suoraveloitus).

 

Muut maksut:                                            Velan nostamisesta, lyhentämisestä tai koron maksusta ei veloiteta maksua.

 

Maksupäivän siirto:                                   Mikäli velkakirjan ehtojen mukainen koron tai lyhennyksen maksupäivä ei ole pankkipäivä, maksetaan erääntymässä oleva korko ja/tai lyhennys eräpäivää seuraavana pankkipäivänä.

 

Viivästyskorko:                                        Korkolain mukainen viivästyskorko.

 

Velkakirjan muut ehdot:

 

1. Velka voidaan maksaa takaisin velkojalle tai sen määräämälle edellä mainitun ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden mukaan.

 

2. Jos velallisen pankkitili on liitetty velkojan konsernitilirakenteeseen, tapahtuu koron ja lyhennysten maksu suoraveloituksena Turun kaupunginkanslian talouskeskuksen toimesta. Erääntyväs veloituksesta lähetetään velalliselle ilmoitus 14 päivää ennen veloitusta. Muussa tapauksessa maksatus tapahtuu normaalin laskutuksen perusteella.

 

3. Jos velan lyhennys tai sen korko jätetään eräpäivänä maksamatta, on maksamatta jääneelle määrälle (viivästynyt erä) maksettava velkakirjan ehtojen kulloinkin määräämä viivästyskorko

 

4. Velka on vakuudeton.

 

5. Jokainen tässä velkakirjassa tarkoitettu maksu velkojalle maksetaan nettomääräisenä ilman mahdollisista veroista tai maksuista johtuvia vähennyksiä. Mikäli lain mukaan velallisen maksusta on pidätettävä veroa tai vähennettävä julkisoikeudellista maksua, maksu tulee maksaa siten korotettuna, että velkojan vastaanottama määrä verosta tai maksusta johtuvan vähennyksen jälkeen vastaa edellytettyä maksun nettomäärää.

 

6. Velallisella ei ole oikeutta vedota vastasaamiseensa tai esittää kuittausvaatimuksia tämän velkakirjan mukaisten velallisen maksujen osalta.

 

7. Tämän velkakirjan mukaiset velallisen maksut kohdennetaan kustannuksiin, viivästyskorkoon, muihin korkoihin sekä jäljellä olevaan pääomaan tässä mainitussa järjestyksessä.

 

8. Mikäli velkoja menettää määräämisvaltaan oikeuttavan äänienemmistön velallisesta, erääntyy velka kokonaisuudessaan takaisinmaksettavaksi, ellei Turun kaupunginhallitus toisin päätä. Velka erääntyy tällöin takaisinmaksettavaksi kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua siitä, kun velkoja on esittänyt velalliselle kirjallisen erääntymisilmoituksen tietoineen velkojan määräämisvallan menetykseen johtaneen osakeluovutuksen ajankohdasta.

 

9. Jos jokin seuraavista olosuhteista vallitsee:

 

(I) velallinen laiminlyö jonkun tämän velkakirjan mukaisen maksuvelvoitteen maksamisen viimeistään eräpäivänä; tai

 

(II) velallinen laiminlyö jonkun muun tämän velkakirjan mukaisen velvoitteensa suorittamisen tai noudattamisen; tai

 

(III) jokin velallisen tässä velkakirjassa tai siihen liittyen antama vakuutus tai tieto osoittautuu vääräksi tai harhaanjohtavaksi ja velkoja, mikäli asioiden todellinen tilanne olisi ollut sen tiedossa, ei olisi myöntänyt luottoa pääosin samoin ehdoin; tai

 

(IV) velallinen laiminlyö täyttää tai noudattaa muuta velvoitettaan, joka koskee lainattuja varoja tai vastuusitoumusta ja joka velkojan kohtuullisen käsityksen mukaan johtaa siihen, että velallisen kyky suoriutua tämän velkakirjan mukaisista velvoitteista on heikentynyt; tai

 

(V) velallinen peruuttaa maksunsa, pyytää velanmaksun lykkäystä tai sopii julkisesta akordista velkojiensa kanssa ja tämä velkojan käsityksen mukaan johtaa siihen, että velallisen kyky suoriutua tämän velkakirjan mukaisista velvoitteista olennaisesti alenee; tai

(VI) vallitsee tai uhkaa vallita muu tilanne, joka velkojan tekemän kohtuullisen arvion mukaan voi vaarantaa velallisen velkojaan kohdistuvien tämän velkakirjan mukaisten velvoitteiden täyttämistä,

 

Velkojalla on oikeus vaatia erääntyväksi ja välittömästi maksettavaksi velkakirjan mukainen jäljellä oleva luoton määrä sekä kertynyt korko ja kustannukset.

 

10. Velallinen vastaa viranomaisen velalle mahdollisesti määräämistä veroista ja maksuista.

 

11. Velallisen on kunakin vuonna heti, kun sen tilinpäätös on vahvistettu, toimitettava velkojalle sen vaatimat tilinpäätöstiedot sekä muulloinkin annettava velkojalle korvauksetta tämän vaatimat velallisen taloudellista tilaa koskevat tiedot.

 

12. Velkojan laiminlyönti kokonaan tai osittain käyttää tai hyödyntää velkojalle tähän velkakirjaan perustuvaa oikeutta ei poista tai vähennä velkojan oikeutta tai mahdollisuutta myöhemmin vedota sanottuun oikeuteen.

 

13. Tästä velkasuhteesta johtuvat riitaisuudet ratkaistaan Turun käräjäoikeudessa.

 

 

OyTurku Energia – Åbo Energi Ab on xx.xx.2010 saanut Turun kaupungilta velaksi xxx euroa edellä tässä velkakirjassa mainituin ehdoin, jotka yhtiö hyväksyy ja sitoutuu niitä noudattamaan.

 

Turussa       xx.xx.2010

 

 

 

Oy Turku Energia – Åbo Energi Ab

hallituksen puheenjohtaja