Ympäristönsuojelutoimiston valvontaraportti 2012

 

Ympäristö- ja kaavoituslautakunta hyväksyi ympäristönsuojelutoimiston valvontasuunnitelman vuosille 2011–2013 kokouksessaan 15.2.2011. Valvontasuunnitelma käsittää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle lainsäädännössä määrätyt valvontatehtävät sekä ympäristö- ja kaavoitusviraston johtosäännössä ja ympäristönsuojelutoimiston toimintasäännössä ympäristönsuojelutoimistolle määritellyt muun lainsäädännön mukaiset valvontatehtävät. Kaikkiaan ympäristönsuojelutoimistossa valvontaan käytettiin vuoden 2012 aikana noin seitsemän henkilötyövuotta.

 

Ympäristönsuojelulaki

 

1. Ympäristölupavelvolliset laitokset (kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen myöntämät ympäristöluvat)

 

Ympäristölupavelvollisten laitosten valvontaa toteutettiin neuvotteluin ja tarkastuskäynnein lupavalmistelun yhteydessä. Luvan myöntämisen jälkeen laitosten toimintaa seurattiin tarkastuskäynnein ja vuosiraportein ympäristölupapäätöksen edellyttämällä tavalla. Laitoksiin tehtiin vuoden aikana 97 tarkastuskäyntiä. Vuosiraportteja laitoksista tuli kaikkiaan 56. Lisäksi ympäristönsuojelutoimiston edustaja on osallistunut yhteistarkastuksiin Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa valtion aluehallinnon luvittamiin laitoksiin.

 

Vuonna 2012 myönnettiin 8 uutta ympäristölupaa ja kaksi lupapäätöstä raukesi.

 

2. Toiminnat, joilta ei edellytetä ympäristölupaa

 

Yritystarkastuksilla tutustuttiin yritysten toimintaan ja mahdollisiin ympäristövaikutuksiin. Tarkastuksissa kiinnitettiin eniten huomiota jätehuoltoon ja jätteiden lajitteluun, koska kaikissa yrityksissä syntyy jätteitä. Jätevesiasiat (ml. erotuskaivot), ilmanpäästöt, melu ja kemikaaliasiat tulivat esiin osassa yrityksistä. Painotukset vaihtelivat toimialan mukaan.

 

Öljylämmitteisillä kiinteistöillä selvitettiin myös säiliön kokoa, sijoitusta ja mahdollisia tarkastuksia ja samalla tiedotettiin öljysäiliöiden tarkastusvelvollisuudesta.

 

Kaikista tarkastuksista laadittiin pöytäkirja, johon kirjattiin saadut tiedot ja mahdolliset huomautukset toiminnan saattamiseksi säännösten mukaiseksi. Yleisiä huomautuksen aiheita olivat öljysäiliön tarkastamattomuus sekä puutteet ongelmajätteiden säilytyksessä.

 

Kaupunginosittain tehdyt tarkastukset

 

 

Tarkastuksia kaupunginosittain ei tehty 2012, koska valvontasuunnitelmaan oli kirjattu tarkastettaviksi kaupunginosiksi Paattinen ja Paimala. Suuri osa näiden kaupunginosien yrityksistä on kauppapuutarhoja, jotka tarkastettiin.

 

Toimialakohtaiset tarkastukset

 

Valvontasuunnitelman mukaiset tarkastettavat toimialat olivat graafinen ala ja kauppapuutarhat. Lisäksi tarkastettiin muutamia muiden toimialojen yrityksiä esim. saatujen ilmoitusten perusteella.

 

Toimialakohtaisia tarkastuksia tehtiin vuoden aikana kaikkiaan 47.

 

Rakennusjätteet

 

Rakennusten purkamisessa ja merkittävissä korjauksissa syntyvän jätteen lajittelua ja toimittamista hyötykäyttöön tai käsittelyyn valvottiin rakennusjäteilmoitusten avulla. Rakennusvalvonta antaa purku- tai rakennusluvan hakijalla ilmoituslomakkeen, jonka hakija tai urakoitsija toimittaa täytettynä rakennusvalvontaan tai ympäristönsuojeluun. Tarvittaessa hakijalta pyydettiin lisäselvityksiä tai toimittamaan kohteesta loppuraportti. Joissakin tapauksissa tarkistettiin esim. ympäristökuntien viranhaltijoilta, saako rakennusjäteilmoituksessa mainittu jätteen toimituspaikka ottaa vastaan ilmoituksessa mainittua jätettä. Rakennusjäteilmoituksia käsiteltiin 99.

 

Yleisöilmoituksiin perustuvat tarkastukset

 

Ympäristönsuojelutoimisto on tehnyt valvontakäyntejä myös yrityksiin, joiden toiminnan puutteista on ilmoitettu. Kysymyksessä on voinut olla esim. roskaantunut piha-alue tai yrityksen aiheuttamat ilmapäästöt. Asiaa on selvitetty yrityksen edustajien kanssa ja annettu tarvittaessa ohjeita tilanteen korjaamiseksi.

 

3.YSL 64§ mukaiset päätökset (Meluilmoitukset)

 

Vuoden aikana tehtiin kaikkiaan 31 päätöstä meluilmoituksista, näistä 23 liittyi rakentamiseen tai työmaihin ja 9 huvitilaisuuksiin.

 

4.YSL 65§ mukaiset rekisteröinnit

 

Vuoden aikana rekisteröitiin ympäristönsuojelun tietojärjestelmään kaksi ilmoitusta nestemäisten polttoaineiden jakeluasemasta.

 

5. Maaperän pilaantuneisuuden valvonta

Vuoden 2012 aikana ympäristönsuojelutoimisto teki yhteensä 13 päätöstä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta. Maaperän puhdistamista koskevat asiat ratkaistiin ilmoitusmenettelyllä, koska pilaantuneen alueen laajuus ja maaperän pilaantumisen aste oli kohteissa riittävästi selvitetty, puhdistamisissa noudatettiin yleisesti käytössä olevia hyväksyttäviä puhdistusmenetelmiä eikä toiminnasta aiheutunut ympäristön muuta pilaantumista.

 

Toimisto antoi 2 lausuntoa koskien maaperän kunnostuksen toteutusta ja yhden lausunnon maaperän tutkimussuunnitelmasta. Lisäksi toimisto antoi kaksi lausuntoa suunnitellusta kaivumassojen sijoittamisesta ja yhden lausunnon riskiarviointiraportista.

 

Ympäristönsuojelutoimisto valvoi puhdistamispäätösten käytännön toteutusta suorittamalla työmaakatselmuksia kunnostuskohteisiin ja tarkastamalla kohteiden loppuraportit. Toimisto valvoi myös useita maaperän kunnostustyömaita, jotka eivät enää olleet vireillä ELY-keskuksessa tai sellaisia kohteita joissa rakentamisen yhteydessä jouduttiin ennalta arvaamattomasti poistamaan haitta-ainepitoisia maa-ainesjätteitä.

 

Tiedot kohteista, joissa on tehty maaperätutkimuksia tai –kunnostuksia, on merkitty maaperän tilan tietojärjestelmään.

 

6. Ympäristönsuojelulain nojalla annettujen asetusten valvonta

 

Ns. hajajätevesiasetuksen valvontaa toteutettiin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen lupakäsittelyn yhteydessä. Kaikkiaan 27 uudisrakennus- ja valvontakohteesta annettiin lausunto ja osaan näistä tehtiin tarkastus. Hulevesien johtamista koskevia lausuntoja annettiin 4 ja maalämmön rakentamista koskevia lausuntoja 4.

 

Hajajätevesiasetuksen mukaisia selvityksiä kiinteistöjen jätevesijärjestelmästä on toimitettu ympäristönsuojelutoimistoon noin 1 900.

 

Vuoden aikana tehtiin 15 poikkeamisilmoitusta lannan varastoinnista, jota sääntelee ns. nitraattiasetus. Nämä koskivat pääosin hevostalleja.

 

7. Ympäristönsuojelumääräysten valvonta

 

Ympäristömääräysten noudattamista valvottiin yleisesti muiden tarkastusten yhteydessä.

 

Ympäristönsuojelutoimisto teki tarkastuksia kohteissa, joissa öljysäiliön poistamisvelvoitteeseen haettiin poikkeusta tai säiliön epäiltiin vuotaneen. Säiliön poistamisvelvollisuudesta tehtiin kolme poikkeamispäätöstä ja yksi hylkäämispäätös.

Jätelaki

 

Jätelain ja sen nojalla annettujen kaupungin jätehuoltomääräysten valvontaa tehtiin yritysten ympäristövalvonnan yhteydessä. Lisäksi yleisöilmoitusten perusteella tarkastettiin asuinkiinteistöjä. Ilmoitukset liittyivät yleensä jäteastioiden puuttumiseen joko kokonaan tai joidenkin hyötyjäteastioiden puutteeseen, pihojen tai jätetilojen roskaantumiseen sekä puutteelliseen kompostointiin. Useimpiin näistä kohteista tehtiin tarkastus ja kiinteistöjen haltijoille lähetettiin kirje, jossa pyydettiin korjaamaan havaittu epäkohta.

 

Kaupungin kiinteistöliikelaitos ja Turun Seudun Kuntatekniikka Oy ilmoittivat ympäristönsuojeluun havaitsemistaan kohteista, joissa puutarhajätettä oli viety esim. kaupungin puistoalueille. Em. tahot torjuivat jättiputken leviämistä eri puolilla kaupunkia ja siinä yhteydessä ilmoittivat myös havaituista jättiputkikasvustoista. Koska puutarhajätteen läjittäminen ympäristöön katsotaan roskaamiseksi ja se tarjoaa usein otolliset olosuhteet jättiputken leviämiselle, ympäristönsuojelu lähetti ohjekirjeen puutarhajätteen oikeasta käsittelystä ja jättiputken torjunnasta noin 60 asuinkiinteistölle.

 

Roskaantuneiden alueiden tarkastuksia tehtiin noin sata. Tarkastukset tehtiin pääasiassa saatujen ilmoitusten perusteella. Tapauksesta riippuen kiinteistön haltijaa pyydettiin siivoamaan roskaantunut alue noin kuukauden sisällä. Talvikaudella määräajat olivat pidempiä.

 

Kehotukset annettiin pääasiassa lähettämällä kiinteistönhaltijalle tarkastuspöytäkirja mahdollisine lisäohjeineen. Mikäli kiinteistön haltija tai hänen edustajansa oli paikalla tarkastushetkellä, vähäisemmissä roskaantumistapauksissa voitiin sopia myös suullisesti aikataulusta ja kehotettiin siistimään alue. Tämän jälkeen kohteeseen tehtiin 1–2 jälkitarkastusta. Lautakuntaan ei edennyt roskaamisasioita vuoden 2012 aikana.

 

Kaupungin omistamilta maa-alueilta siivoutuksia on hoidettu yhteistyössä Kiinteistöliikelaitoksen ja työkeskuksen ulkoryhmän kanssa.

 

Lisäksi ympäristönsuojelutoimisto on yhteistyössä Kiinteistöliikelaitoksen kanssa poistanut kiinteistöille ja tiealueille hylättyjä romuajoneuvoja.

 

HYÖTYJÄTEPISTEET

 

Turun kaupungin alueella on hyötyjätepisteitä noin 340 eri paikassa. Näistä erillisiä paperinkeräyspisteitä on noin 120 ja kaikkien kolmen jakeen (lasi, metalli ja paperi) hyötyjätepisteitä 220. Joissain kohteissa kerätään myös kartonkia.

 

Hyötyjätepisteiden ylläpidosta vastaa Turun Seudun Jätehuolto Oy ja yksittäisten paperinkeräysastioiden osalta Paperinkeräys Oy. Kummallakin on alihankkijat suorittamassa varsinaista astioiden tyhjennystoimintaa.

 

Jätehuoltoon liittyviä pienimuotoisia neuvonta- ja konsultointikäyntejä on tehty noin 20 kiinteistöllä (mukaan lukien kaupungin kiinteistöt).

 

Lisäksi ELY-keskus on toimittanut ympäristönsuojelutoimistolle tiedoksi valvontaa varten 11 ilmoitusta jätteen hyötykäytöstä maanrakennuksessa. Kohteet merkitään kohteet Tekla-gis –paikkatietojärjestelmään.

 

Kemikaalilaki

 

Vuoden 2012–2013 valtakunnallinen valvontahanke kohdistuu kemikaalien vähittäismyyntiin. Kemikaalivalvonnassa keskityttiin kuitenkin valvontasuunnitelman mukaisesti turkulaisiin kemikaalitoimittajiin, jotka luovuttivat markkinoille kuluttajakemikaaleja. Valvontakäyntejä tehtiin viiteen yritykseen, joita ei ollut tarkastettu edellisen vuoden aikana tai joiden kemikaalien merkinnöissä tai tietojen toimittamisessa kemikaalirekisteriin oli havaittu puutteita. Tämän lisäksi tietoja tarkastettiin puhelimitse tai sähköpostitse sekä yritysten internet-sivustojen avulla.

Vesilaki

 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto myönsi vuonna 2012 yhteensä 4 vesilain mukaista lupaa Turun alueelle, lisäksi vireillä on yksi hakemus. Turun kaupungin alueella tehtiin Varsinais-Suomen ELY-keskukselle vesilain mukaisia ruoppausilmoituksia 17, pääasiassa mökkirantojen ruoppaukseen liittyen.

 

Vesihuoltolaki

 

Vesijohto- ja viemäriverkostoihin liittymättömillä kiinteistöllä tehtiin 10 tarkastusta. Viranomaispäätöksiä tehtiin 10. Vapautuspäätöksistä kahdeksan koski hulevettä ja yksi vesijohtoa sekä yksi jätevettä.

 

Kalastuksen valvonta ja kalastusluvat

 

Kalastuksen valvontaa hoitivat Airisto-Velkuan ja Lounais-Suomen kalastusalueiden kalastuksenvalvojat kaupungin toimeksiannosta. Airisto-Velkuan kalastusalue suoritti Turun kaupungin vesialueilla valvontaa yhteensä yhdeksällä eri valvontakierroksella. Kaikilta tavatuilta kalamiehiltä tarkastettiin luvat. Lounais-Suomen kalastusalue on tehnyt noin 20 valvontatarkastusta, pääasiassa Aurajoella Halistenkosken alapuolella.

 

Vuonna 2012 kaupungin vesialueita vuokrasi 4 ammattikalastajaa.

 

Verkkokalastuslupia kaupungin kalastusalueille myytiin kaikkiaan 297 ja muita kalastuslupia 234. Näistä yleiskalastuslupia oli 213, katiskalupia 11 ja pitkäsiimalupia 11.

 

Maa-aineslaki

 

Voimassa olevia maa-aineslupia on Turun kaupungin alueella kahdessa kohteessa. Maa-ainesten ottamisesta toimitetaan vuosittain raportti ympäristönsuojelutoimistoon. Alueet tarkastettiin kerran vuoden aikana toiminnan ja raportoinnin oikeellisuuden arvioimiseksi.

Luonnonsuojelualueiden valvonta

 

Luonnonsuojelualueiden rauhoitusmääräysten noudattamista valvotaan säännöllisesti maastokäyntien yhteydessä. Kesäaikaan kiinnitetään erityistä huomiota koirakuriin ja kulkemiseen maastossa rajoitusajankohtina sekä nousemista lintuluodoille rauhoitusaikoina. Lisäksi tarkkaillaan puiden kaatoa ja kasvillisuuden vahingoittamista. Luonnonsuojelualueilla käytiin useampia kertoja viikossa läpi vuoden. Keväällä toteutettiin kaksi kertaa koirakurin valvontaa yhteistyössä Varsinais-Suomen riistanhoitoyhdistyksen, poliisin ja luonnonsuojelupiirin kanssa.

 

Metsästyslupien valvonta

 

Turun alueella toimii 11 metsästysseuraa. Näiden toimintaa valvottiin vuosiraporttien avulla. Lisäksi käytiin kolme kertaa mahdollisessa ongelmakohteessa tarkkailemassa, ettei alueilla ole luvatonta toimintaa, mm. sorsastuskauden alkaessa Maarian altaalla, jonne ei ole myönnetty sorsastuslupia.

 

Maastoliikennelaki

 

Vuoden aikana käytiin yhteensä kuusi kertaa kohteissa, joissa mahdollisesti esiintyy luvatonta maastoliikennettä.

Ulkoilulain mukaiset leirintäalueilmoitukset

 

Vuonna 2012 tehtiin kaksi ilmoitusta tilapäisistä leirintäalueista. SF-Caravan Turku Ry:n järjestämä Caravan Show Ruissalon Kansanpuiston alueella toistuu vuodesta toiseen samanlaisena. Alueella ei tehty tarkastusta, koska ongelmia ei aiempina vuosina ole ollut. Vantaan Festivaalit Oy:n järjestämä Ruisrockin leirintäalue Messukeskuksen alueella tarkastettiin yhdessä paloviranomaisen ja poliisin kanssa ennen alueen avaamista.

 

Tutkintapyynnöt

 

Vuoden 2012 aikana ympäristönsuojelutoimisto teki poliisille yhden tutkintapyynnön jäte- ja ympäristönsuojelulain rikkomisesta.

 

Arvio valvontasuunnitelman toteutumisesta

 

Ympäristövalvonta toteutui vuoden 2012 aikana määrällisesti hyvin valvontasuunnitelman mukaisesti. Tarkastusten yhteydessä annettuja ohjeita ja määräyksiä noudatettiin yleensä hyvin, joten valvonta-asioita tarvitsi tuoda lautakunnan käsiteltäväksi vain harvoin. Näin ollen valvonnan vaikuttavuutta voidaan pitää varsin hyvänä.

 

Ympäristönsuojelutoimisto on ottanut vuonna 2011 käyttöön tietokannan

 

Ympäristölupien valvonnassa käytettiin työkaluna Tekla Gis -ohjelmaa. Tietokanta käsittää ympäristölupien paikka- ja rekisteritiedot vuodesta 2000 alkaen. Järjestelmän ympäristölupatiedot näkyvät myös karttaohjelma WebMapissa, ja ne ovat samalla kaupungin muiden virastojen ja laitosten käytettävissä.