Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta47909.10.20139

2400-2013 (630)

Tuomiokirkkosillan, Hämeenkadun ja Aurasillan rajaaman alueen liikennejärjestelyt

Tiivistelmä: -

Kilajk § 479

Ympäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikkö, liikennesuunnitteluinsinööri Jaana Mäkinen 30.9.2013

Laaditut suunnitelmat ja vuorovaikutus

Ympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikkö on laatinut liikennesuunnitelman Tuomiokirkkosillan, Hämeenkadun ja Aurasillan rajaamalle alueelle. Lisäksi suunnitteluyksikkö on laatinut katu- ja ympäristösuunnitelmaehdotukset Rettiginrinteeseen, Itäiselle Rantakadulle Kirjastosillan kohdalle ja Hämeenkadulle Rettiginrinteen liittymän kohdalle. Katu- ja ympäristösuunnitelmat käsitellään omana asiakohtanaan. Kaikki edellä mainitut suunnitelmat ovat olleet nähtävillä 9.9.–23.9.2013.

Turun polkupyöräilijät ry. on tehnyt muistutuksen liikennesuunnitelmasta.

Liikennesuunnitelman sisältö

Liikennesuunnitelma koskee koko Aurasillan, Tuomiokirkkosillan ja Hämeenkadun rajaamaa aluetta, joka muodostaa yhden kokonaisuuden liikenteen ohjauksen kannalta. Varsinainen kadunrakentaminen rajoittuu Rettiginrinteeseen. Liikennesuunnittelun lähtökohtana on Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan päätöksen (27.3.2013 § 119) perustelu, jonka mukaan suunnittelussa tulee ottaa huomioon, että Itäiselle Rantakadulle voivat linja-autot (opastetut kiertoajelut ja ryhmät) jatkossakin ajaa yksisuuntaisesti Rettiginrinteen suunnalta.

Auransillan, Tuomiokirkkosillan ja Hämeenkadun rajaama alue on suunnitelmassa merkitty pääosin pihakaduksi, ja sillä sallitaan Nunnankatua lukuun ottamatta vain huoltoajo ja turisti- ja kiertoajelulinja-autojen ajo. Pihakadulla ajoneuvon kuljettajan on annettava jalankulkijalle esteetön kulku. Jalankulkija saa pihakadulla kulkea kadun kaikilla osilla, mutta hän ei saa tarpeettomasti estää ajoneuvoliikennettä . Ajonopeus pihakadulla on sovitettava jalankulun mukaiseksi eikä se saa ylittää 20 km/h. Pihakadulla on voimassa aluepysäköintikielto, ja pysäköinti on sallittu vain merkityillä pysäköintipaikoilla. Huoltoajo ja siihen liittyvä pysäyttäminen on alueella sallittu.

Kirjastosillan mahdollistama uusi jalankulun ja pyöräilyn suunta Rettiginrinteen kohdalla tuo mukanaan liikenneturvallisuushaasteita, etenkin kun Itäisellä Rantakadulla liikkuu edelleen linja-autoja. Jalankulun ja pyöräilyn turvaamiseksi moottoriajoneuvoliikenne on rajoitettu alueella mahdollisimman vähäiseksi. Lisäksi Itäisellä Rantakadulla Rettiginrinteen ja Nunnankadun välillä on moottoriajoneuvoliikenne sallittu vain Nunnankadun suuntaan. Syynä tähän on Itäisen Rantakadun kapeus ja huono näkemä Nunnankadun ja Itäisen Rantakadun risteyksessä. Linja-autojen on helpompi ajaa jyrkkää Rettiginrinnettä alamäkeen, ja ne pystyvät paremmin havaitsemaan rannan suuntaisen jalankulku- ja pyöräliikenteen kääntyessään oikealle.

Rettiginrinteessä pyöräily on osoitettu ajoradalle, jonka linjaus on sellainen, että Kirjastosillalle ajavat pyörät joutuvat tekemään nopeutta hidastavan mutkan. Rettiginrinteen yläpäähän merkittävä pyöräkaista auttaa kääntyviä ajoneuvoja ottamaan huomioon vastaantulevan pyöräliikenteen tilantarpeen. Rettiginrinteen risteykset on mitoitettu niin, että linja-auto mahtuu niissä kääntymään, joten tilaa on enemmän kuin tavallisesti ja riittävästi myös pyöräkilpailuille. Viime vuosina kortteliajojen reitti ei tosin ole kulkenut Rettiginrinteen kautta, vaan suoraan Itäistä Rantakatua Aurasillalle.

Nunnankadulla on suunnitelmassa maksullista pysäköintiä ja lyhytaikaista maksutonta pysäköintiä, kuten nykyäänkin. Vanhan Suurtorin liikennejärjestelyt säilyvät myös pääpiirteissään nykyisellään. Vanhalla Suurtorilla on nykyäänkin voimassa aluepysäköintikielto ja moottoriajoneuvolla ajo on sillä sallittu vain huoltoajoneuvoille ja kiertoajelulinja-autoille. Pihakatumerkintä muuttaa näillä alueilla siis vain nopeusrajoitusta ja jalankulkijan asemaa.

Muistutuksen sisältö

Turun Polkupyöräilijät ry. esittää, että liikennesuunnitelman käsittämää aluetta ei merkittäisi pihakaduksi, jotta jalankulun ja pyöräilyn nopeuseron aiheuttamilta konflikteilta vältyttäisiin. Turun Polkupyöräiljät ry. ehdottaa, että nykyisiä jalkakäytäviä levennetään, ja alueelle asetetaan 20 km/h nopeusrajoitus ja aluepysäköintikielto. Lisäksi Turun Polkupyöräilijät ry. kaipaa enemmän pelkästään pyöräilylle varattuja väyliä, esittää hidasteraitoja alamäkiin ja pyöräkaistalle punaista päällystettä sekä on huolissaan suunnitelmaselostuksessa mainitun turistilinja-autojen pysäkin paikasta.

Vastaus muistutukseen

Koska Itäisellä Rantakadulla edelleen liikkuu myös linja-autoja, ei jalkakäytäviä voida leventää nykyisestään. Nykyisellä ajoradalla ei myöskään ole tilaa pyöräkaistoille molempiin suuntiin, eivätkä ne ole muutenkaan tarpeen, sillä moottoriajoneuvoliikennettä on kuitenkin kadulla varsin vähän ja nopeusrajoitus on alhainen. Jalankulkijoiden käyttäytymiseen Itäisellä Rantakadulla vaikuttaa liikennemerkkiä enemmän Aurajoen rantojen luonne osana kaupungin kävelykeskustaa. Läntinen Rantakatu on jo merkitty suurelta osin pihakaduksi ja rakennettu sellaiseksi. Itäinen Rantakatu Aurasillalta Tuomiokirkkosillalle kuuluu luontevasti samaan kävelyalueeseen, ja pihakaduksi merkitsemällä halutaan korostaa sitä, että kaiken ajoneuvoliikenteen tulee sopeuttaa nopeutensa jalankulun kannalta turvalliseksi. Käytännössä merkintä ei silti kohtuuttomasti hidasta pyöräilyä, sillä Itäisellä Rantakadulla on harvoin suuria jalankulkijamääriä, eikä kadun varrella ole sellaista toimintaa, jonka vuoksi jalankulkijat kävelisivät vähän väliä kadun poikki, kuten Yliopistonkadun kävelykadulla tapahtuu. Pyöräily ja jalankulku ovat eri kulkumuotoja, ja ne pyritään jatkossa yhä enemmän erottamaan toisistaan. Nyt kyseessä olevalla suunnittelualueella on kuitenkin päädytty asettamaan jalankulku etusijalle.

Ajoratamerkintöihin ja myös ns. hidasteraitoihin käytettävä valkoinen massa on märkänä liukas, ja siksi sen käyttöä vältetään pyöräväylillä. Nunnankadun alapäässä on 90:n asteen käännös ja Rettiginrinteen alapää on muotoiltu s-mutkaksi. Nämä tiukat ajolinjat pakottavat pyöräilijän hidastamaan vauhtiaan paremmin kuin väistettävissä olevat hidasteraidat. Rettiginrinteen yläpäähän on merkitty lyhyt pyöräkaista ylämäkeen siksi, että kääntyvä linja-auto osaa ottaa huomioon pyörän tarvitseman tilan. Näin vähäliikenteisellä kadulla ei pyöräkaista muuten olisi tarpeen. Rakennussuunnitelmavaiheessa tutkitaan vielä ko. kaistan merkitsemistä punaiseksi. Suunnitelmaselostuksessa mainittu turistilinja-auton pysäkki ei ole Rettiginrinteessä, vaan Hämeenkadun varressa, eikä siis haittaa pyöräilyä Rettiginrinteessä, kuten muistutuksessa pelätään. Liikennesuunnitelma on ollut Varsinais-Suomen poliisilaitoksella lausunnolla, ja poliisi pitää pihakatu-merkintää hyvänä kyseessä olevalle alueelle.

Liite 1Liikennesuunnitelma L 6723 014, 3.9.2013

Oheismateriaali 1Turun Polkupyöräilijät Ry:n muistutus

Oheismateriaali 2Suunnitelmaselostus ”Kirjastosillan yhteydet” 4.9.2013

Toimialajohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä liikennesuunnitelman, joka koskee Aurasillan, Tuomiokirkkosillan ja Hämeenkadun rajaamaa aluetta piirustuksen L 6723 014, 3.9.2013 mukaisesti.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoTurun Polkupyöräilijät Ry
tiedKiinteistöliikelaitos, infrapalvelut
tiedYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, suunnitteluyksikkö


Liitteet:

Kilajk § 479
Liite 1:Liikennesuunnitelma L 6723 014, 3.9.2013