Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta8706.03.201315
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta11927.03.201321

2400-2013 (630)

Tuomiokirkkosillan, Hämeenkadun ja Aurasillan rajaaman alueen liikennejärjestelyt

Tiivistelmä: -

Kilajk § 87

Yt, kaupunkisuunnittelu/suunnitteluyksikkö Jaana Mäkinen:

 

Nykytilan kuvaus ja tavoitteet

 

Aurajoen rantoja on kehitetty 1990-luvulta alkaen kävely- ja pyöräily-ympäristöksi, ja ne ovat erittäin suosittuja reittejä niin arkisilla matkoilla kuin vapaa-ajan matkoillakin. Kaupunginvaltuuston hyväksymässä keskustan kehittämisvisio 2031:ssä (kv 23.4.2012) nostettiin erityisesti esiin ”jokiranta” ja ”historiallinen Turku” joen toisella puolella olevan kaupallisen alueen eli ”elävän keskustan” vieressä. Rakenteilla oleva Kirjastosilta parantaa itärannan ja historiallisen Turun yhteyttä kaupallisiin kortteleihin ja lisää Itäisen Rantakadun kävely- ja pyöräilyliikennettä Kirjastosillan ja Uudenmaankadun välillä. Kun keskustan pyöräyhteyksiä täydennetään myös Hämeenkadun varressa, lisääntyy pyöräily myös Rettiginrinteen kautta Hämeenkadun suuntaan. Aurajoen rantojen käytettävyyttä niin turisteille kuin kaupunkilaisten virkistäytymiseenkin halutaan entisestään lisätä, minkä vuoksi tässä vaiheessa on tarpeellista miettiä Itäisen Rantakadun toimintaa uudelleen.

 

Itäisen Rantakadun luoteispäässä on nykyään ollut moottoriajoneuvolla ajo sallittua vain Rettiginrinteen ja Aurasillan välisellä osuudella, jossa on talvisin ollut jonkin verran pysäköintipaikkoja. Huoltoajo on sallittu koko Tuomikirkkosillan ja Aurasillan välisellä osuudella. Rantamuurien kunnostuksen vuoksi pysäköintipaikat ovat tosin viime vuosina olleet poissa käytöstä ympäri vuoden. Pysäköintipaikat sijaitsevat kadun kapealla osuudella, jossa henkilöautollakaan ei mahdu kääntymään kunnolla. Kävely- ja pyöräily rannassa on talvisinkin varsin vilkasta, ja peruuttelevat ja kääntyvät autot aiheuttavat vaaratilanteita.

 

Itäisellä Rantakadulla on nykyään sallittu turistibussien ajo Rettiginrinteen kautta Nunnankadulle saakka, ja sitä pitkin takaisin Hämeenkadulle. Kiertoajelubussit ovat saaneet jatkaa rantaa pitkin Suurtorille saakka ja sieltä Uudenmaankadulle. Rettiginrinne on erittäin jyrkkä (12%, vrt. Kaskenkatu 9%), ja se on osoittautunut talven liukkailla vaaralliseksi linja-autoille. Jopa jokeen suistuminen on alamäessä vaarana. Linja-autojen kääntymistila rannasta Nunnankadulle on hyvin ahdas, ja väärin pysäköidyt autot saattavat estää poistumisen Nunnankadun kautta kokonaan. Toisinaan linja-autot peruuttavat Aboa Vetus & Ars Nova-museon kohdalta takaisin Rettiginrinteelle, mikä on muille kulkijoille erittäin vaarallista. Ajosuunnan kääntäminen Nunnakadulta Rettiginrinteeseen päin ei auta tilannetta. Nunnankadun ja Itäisen Rantakadun risteyksessä on huonot näkemät, ja se on yhtälailla ahdas toisessakin ajosuunnassa.

 

Tutkitut vaihtoehdot

 

Vaihtoehtoina on tutkittu sitä, että linja-autojen ajo Itäiselle Rantakadulle sallitaan ja sitä että ajoa rantaan ei sallita. Seuraavassa taulukossa on vertailtu vaihtoehtoja. Periaatekuvat vaihtoehdoista ovat oheismateriaalina (nro 1 ja 2).

 

VE A Linja-autolla ajo rantaan ja Vanhalle Suurtorille sallitaan

VE B Linja-autolla ajoa rantaan ja Vanhalle Suurtorille ei sallita

Rettiginrinne on jyrkkä ja vaara linja-auton suistumisesta jokeen tai törmäämisestä hallitsemattomasti liukuen muihin kulkijoihin on olemassa

Linja-auton suistumisvaaraa ja liukumisvaaraa ei ole

Linja-autoliikenteen ja kävelijöiden ja pyöräilijöiden välinen onnettomuusriski Itäisellä Rantakadulla, Rettiginrinteessä ja Nunnankadulla on olemassa. Riski johtuu etenkin ajoneuvon suuresta koosta ja puutteellisista näkemistä käännöksissä ja mahdollisissa peruutuksissa

Linja-autojen ja kävelyn ja pyöräilyn välistä onnettomuusriskiä ei ole Itäisellä Rantakadulla, Rettiginrinteessä ja Nunnankadulla.

Rettiginrinteen ajoradan on oltava niin leveä, että kääntyvä linja-auto ja pyöräilijä mahtuvat kohtaamaan. Tämä rajoittaa tilan muuta käyttöä ja saattaa estää suunnitellun kioskin rakentamisen

Rettiginrinteen ajorata voi olla noin 2 metriä kapeampi, ja suunnitelluille tasanteille jää paremmin tilaa mm. mahdolliselle kioskille. Vaihtoehto mahdollistaa katuympäristön monipuolisemman kehittämisen ja viihtyisämmän katutilan

Museoon väkeä kuljettavat linja-autot pysäköivät Itäisellä Rantakadulla

Linja-autoille on varattava pysähtymispaikkoja Hämeenkadulta

Huoltoajo, jota ovat myös inva-kuljetukset, on mahdollista koko alueella

Huoltoajo, jota ovat myös inva-kuljetukset muilla kuin linja-autoilla, on mahdollista koko alueella

Kiertoajelulinja-autot voivat esitellä rantaa lähempää matkustajat kyydissä, mutta ajaminen kävelijöiden ja pyöräilijöiden seassa ei ole riskitöntä

Kiertoajelulinja-autot jättävät matkustajat pois Uudenmaankadulla, ja he tutustuvat alueeseen kävelijöinä ja pääsevät myös niille alueille, joihin ei ole autolla pääsyä

Saavutettavuus ja turvallisuus

-ryhmät pääovelle bussilla tai jalkaisin, varottava bussiliikennettä pääoven edessä

-invakuljetukset pääovelle

-huonojalkaiset pääovelle myös bussilla

 

Saavutettavuus ja turvallisuus

-linja-autoilla saapuvat ryhmät Hämeenkadulle 100–200 metrin päähän pää- tai sivuovesta, pääoven edessä vain pyöräliikennettä ja satunnaista huoltoliikennettä

-invakuljetukset pääovelle

-huonojalkaiset kuten muutkin ryhmät

 

Kaupungin tavoitteena on lisätä Vanhan Suurtorin ympäristön käyttöä ja kehittää keskustan kävely- ja pyöräily-ympäristöä viihtyisämmäksi. Tämän vuoksi on liikennesuunnitelmaa laadittaessa asetettu Itäisen Rantakadun kulkijoiden viihtyisyys ja turvallisuus etusijalle. Museon saavutettavuus huononee rajatun käyttäjäryhmän osalta nykyisestä, mutta on haluttaessa parannettavissa museon omin toimin. Toisaalta esimerkiksi koululaisryhmien on jatkossa turvallisempaa kokoontua Itäisellä Rantakadulla museon edustalla, kun siinä ei kulje ja jopa peruuttele linja-autoja. Rettiginrinteen käyttö pyöräilijöille on myös turvallisempaa, kun siinä ei kulje linja-autoja, jotka kääntyessään täyttävät helposti koko ajoradan. Suunnitelma on laadittu näillä perusteilla vaihtoehdon B mukaan.

 

Suunnitelman kuvaus

 

Kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikkö on laatinut Itäiselle Rantakadulle, Rettiginrinteeseen, Nunnakadulle ja Vanhalle Suurtorille liikennesuunnitelmaehdotuksen, jossa koko alue on rauhoitettu moottoriajoneuvoliikenteeltä. Ko. kadut merkitään kävelykaduiksi, ja vain huoltoajo niillä sallitaan. Nunnankatu on merkitty pihakaduksi, ja sillä on edelleen pysäköintiä ja ajoyhteyksiä tonteille. Koko alueen nykytilanteesta ja uusista järjestelyperiaatteista on oheismateriaalina periaatekuvat ja liitteenä (nro 1) ehdotus Itäisen Rantakadun, Vanhan Suurtorin, Nunnankadun ja Rettiginrinteen käsittävän alueen liikennesuunnitelmaksi.

 

Turistilinja-autoille järjestetään periaatekuvan mukaisesti pysähdyspaikka Uudenmaankadulle Vanhan Suurtorin kohdalle. Kiertoajelulla olevat turistit voivat tässä jäädä autosta ja tutustua historialliseen alueeseen jalkaisin. Lisäksi linja-autoille merkitään lyhytaikaisia pysäköintipaikkoja Hämeenkadun varteen Nunnankadun ja Uudenmaankadun väliin ja Rettiginrinteen risteyksen tuntumaan. Nämä paikat palvelevat myös museoon meneviä turisteja. Tarvittavat muutokset liikennemerkkeihin on esitetty liikennesuunnitelmaehdotuksessa ja Hämeenkadun liikennesuunnitelman otteessa (liitteet 1 ja 2). Jos museo haluaa lisätä Hämeenkadun sisäänkäynninkäyttöä, on linja-autopaikat myöhemmin mahdollista siirtää Hämeenkadulla Nunnakadun ja Rettiiginrinteen väliin. Nyt osoitetussa paikassa linja-autoille on kuitenkin enemmän tilaa.

 

Linja-autoliikenteen poistaminen rannasta mahdollistaa Rettiginrinteen suunnittelun niin, että ajorata voi olla kapeampi ja nyt kolmiomaiseen risteystilaan voidaan muotoilla muutama tasanne, mihin mahtuu esimerkiksi pieni kahvilakioski. Jalkakäytävä kulkee tasanteen molemmin puolin, ja pyöräily ohjataan Rettiginrinteessä selkeästi ajoradalle. Oheismateriaalina (nro 3) on kaksi havainnollistavaa kuvaa Rettiginrinteestä.

 

Lausunto, mielipiteet ja suunnitteluyksikön vastine

 

Varsinais-Suomen poliisilaitoksella ei ole huomautettavaa liikennesuunnitelmasta. Poliisilaitoksella on yhtenevä näkemys perusteluihin linja-autojen kieltämiseksi Itäisellä Rantakadulla. Poliisilaitoksen lausunto on oheismateriaalina (nro 4).

 

Kaupunkisuunnittelun suunnitteluyksikkö on keskustellut uusista järjestelyistä sekä Turku Touringin että Aboa Vetus & Ars Nova -museon kanssa. Turku Touringille on tärkeää, että matkustajat voidaan jättää Uudenmaankadun varteen ja noutaa Hämeenkadulta. Hämeenkadulle kaivataan 3–4 paikkaa linja-autoille kesällä ja talvella ainakin 2 paikkaa. Aboa Vetus & Ars Nova -museon näkemys on, että museon saavutettavuus selvästi huononee uusien järjestelyjen vuoksi, koska linja-autoilla saapuvat turistit joutuvat kulkemaan museon pääovelle Hämeenkadulta saakka ja heidän joukossaan voi olla liikuntarajoitteisia henkilöitä. Aboa Vetus & Ars Nova -museon mielipide on myös oheismateriaalina (nro 5).

 

Suunnitteluyksikön vastine: Invakuljetukset, kuten taksikuljetukset yleensäkin, ovat huoltoajoa, eikä niiden ajoa Itäiselle Rantakadulle kielletä uudessa liikennejärjestelyssä. Museon esteettömyys ei siis huononnu invakuljetusten ja pyörätuolia käyttävien asiakkaiden osalta. Turistilinja-autot eivät ole matalalattiakalustoa, vaan niissä kulkevien henkilöiden on kyettävä nousemaan muutama porras ja kävelemään ainakin lyhyehköjä matkoja. Kun linja-auto pysähtyy Hämeenkadulla ennen Nunnankadun risteystä tai sen jälkeen, on matkustajilla noin 95 metriä matkaa museon sivuovelle, joka johtaa kahvilan kautta museoon. Tällä reitillä on muutama porras. Museon pääovelle on matkaa noin 160 metriä. Pääovella on portaita ja luiska pyörätuoleille. Rettiginrinteen viereiseltä pysähdyspaikalta matkaa pääovelle kertyy noin 140 metriä, mutta rinne on jyrkempi.

 

Liite 1                                  Itäisen Rantakadun (väli Tuomiokirkkosilta–Aurasilta), Rettiginrinteen, Nunnankadun ja Vanhan Suurtorin liikennesuunnitelma L 6723 014, 19.2.2013

Liite 2                                  Ote Hämeenkadun liikennesuunnitelmasta L 5760 048, 22.2.2013

 

Oheismateriaali 1               Periaatekuva alueen nykyisistä liikennejärjestelyistä

Oheismateriaali 2               Periaatekuva alueen tavoitteellisista liikennejärjestelyistä

Oheismateriaali 3               Havainnollistavia kuvia Rettiginrinteestä

Oheismateriaali 4               Varsinais-Suomen poliisilaitoksen lausunto

Oheismateriaali 5               Aboa Vetus & Ars Novan mielipide

Oheismateriaali 6               Pihakadun ja kävelykadun liikennesäännöt ja huoltoajon määritelmä

 

Toimialajohtaja Jouko Turto:

 

Ehdotus        Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä Itäisen Rantakadun (väli Tuomiokirkkosilta–Aurasilta), Rettiginrinteen, Nunnankadun ja Vanhan Suurtorin liikennesuunnitelman suunnitelmakuvan L 6723 014, 19.2.2013 mukaisesti. Lisäksi kiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä linja-autojen pysäköintipaikkojen merkitsemisen Hämeenkadulle suunnitelmaotteen L 5760 048, 22.2.2013 mukaisesti.

PäätösAsia pantiin pöydälle Puljujärvi-Seilan ehdotuksesta yksimielisesti.

Kilajk § 119

Pöydältä 6.3.2013 § 87.

PäätösAsia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi yksimielisesti Puljujärvi-Seilan Harjanteen kannattamana tekemästä ehdotuksesta.

Perustelut:

”Kaupunkimme on merkittävä kulttuuri- ja matkailukaupunki, tästä syystä matkailun merkittävyyden näkökulma on huomioitava liikennejärjestelyissä. Esitämme, että liikennejärjestelyt palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja suunnittelussa otetaan huomioon seuraavia seikkoja:

- Itäiselle Rantakadulle voivat linja-autot (opastetut kiertoajelut ja ryhmät) jatkossakin ajaa yksisuuntaisesti Rettiginrinteen suunnalta;

- Nunnankadulle lyhytaikaista pysäköintiä;

- Rettiginrinteessä ei varauduta kioski- tai kahvilatoiminnan mahdollistamiseen;

- alueella sijaitsevien yritysten huoltoajojen sekä pysäköinnin järjestäminen; sekä

- alueeseen liittyvien sidosryhmien kuuleminen (esim. kortteliajot).”


Liitteet:

Kilajk § 87
Liite 1:Itäisen Rantakadun (väli Tuomiokirkkosilta-Aurasilta), Rettiginrinteen, Nun-nankadun ja Vanhan Suurtorin liikennesuunnitelma L 6723 014, 19.2.2013
Liite 2:Ote Hämeenkadun liikennesuunnitelmasta L 5760 048, 22.2.2013

Kilajk § 119
Liite 1:Itäisen Rantakadun (väli Tuomiokirkkosilta-Aurasilta), Rettiginrinteen, Nun-nankadun ja Vanhan Suurtorin liikennesuunnitelma L 6723 014, 19.2.2013
Liite 2:Ote Hämeenkadun liikennesuunnitelmasta L 5760 048, 22.2.2013