Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta23409.05.20122
Kiinteistöliikelaitoksen johtokunta24023.05.20123

12826-2011 (613)

Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen esisopimus

Tiivistelmä:

VI kaupunginosan Kauppatorin alueen asemakaavanmuutosehdotuksessa 11/2011 osoitetaan mahdollisuus maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamiseen Kauppatorin alle. Kiinteistöliikelaitos, Turun kaupungin maanomistajan roolissa, ja Turun Toriparkki Oy pysäköintilaitoksen mahdollisena toteuttajana ovat neuvotelleet maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen pääperiaatteista. Pääperiaatteet on kirjattu esisopimukseksi, jonka tarkoituksena on selkeyttää vastuujakoa ja toimintaperiaatteita, mikäli kauppatorin alle päätetään sijoittaa pysäköintilaitos ja sen toteuttajatahona on Turun Toriparkki Oy. Kaupunki ei esisopimuksella sitoudu luovuttamaan torin maanalaista tilaa yhtiölle, mutta esisopimus velvoittaa kaupungin neuvottelemaan maanvuokra-sopimuksesta yhtiön kanssa. Mahdollisen maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamistavasta, maanvuokrasopimusehdoista ja alueen luovuttamisesta tulee kaupunki tekemään erillisen päätöksen.

Kilajk § 234

Tonttipalvelut, Juha Lipponen 7.5.2012:

Turun kaupunki käynnisti kauppatorin asemakaavanmuutoksen uudelleen, kun kaupunginhallitus 5.12.2012 merkitsi tiedoksi asemakaavatoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä laittoi vireille uuden Kauppatorin asemakaavan muutoksen laadinnan. Asemakaavaehdotuksessa kauppatorin alle osoitetaan maanalainen yleinen pysäköintilaitos, jonka autopaikoista vähintään 80% on varattava yleiseen pysäköintiin.

Asemakaavanmuutos antaa vahvistuessaan kaupungille mahdollisuuden toteuttaa kauppatorin alle pysäköintilaitoksen tai luovuttaa maanalaisen tilan hallintaoikeus ulkopuoliselle toteuttajataholle. Asemakaavanmuutos ei velvoita kaupunkia rakentamaan torialueelle maanalaista pysäköintilaitosta tai luovuttamaan aluetta kolmannelle.

Kiinteistöliikelaitos ja Turun Toriparkki Oy ovat käyneet neuvotteluja Kauppatorin maanalaisen pysäköintilaitoksen toteuttamisen pääperiaatteista, mikäli asemakaavaehdotuksen mukainen pysäköintilaitos toteutetaan Turun Toriparkki Oy:n toimesta. Periaatteet, tavoitteet ja pysäköintilaitoksen rakentamista koskevat keskeiset asiakysymykset on kirjattu esisopimukseksi. Esisopimus tulee olemaan pohjana lukuisille muille sopimuksille, joita tullaan laatimaan kaupungin ja pysäköintilaitoksen toteuttajatahon välillä, mikäli kauppatorin alueelle toteutetaan maanalainen pysäköintilaitos. Esisopimus on tarkoitus allekirjoittaa kaupungin ja Turun Toriparkki Oy:n välillä ennen asemakaavanmuutosehdotuksen valtuustokäsittelyä.

Esisopimuksen pääkohdat ovat seuraavat:

1.    Yhtiö tulee kustannuksellaan toteuttamaan pysäköintilaitoksen asemakaavan mukaisesti, mikäli asemakaavanmuutosehdotus saa lainvoiman, kaupunki luovuttaa alueen yhtiölle ja yhtiö toteaa hankkeen olevan taloudellisesti toteuttamiskelpoinen.

2.    Yhtiön osakkaat antavat kaupungille omavelkaisen takauksen tai muun kaupungin hyväksymän vakuuden, jolla varmistetaan pysäköintilaitoksen toteutuminen yhtiön toimesta.

3.    Yhtiö vastaa maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen aiheuttamista haitoista ja vahingoista rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa (YSE 1998) määritellyn urakoitsijan vastuuajan loppuun asti.

4.    Yhtiö vastaa vahingonkorvauslain (31.5.1974/412) ja ympäristövahinkolain (L ympäristövahinkojen korvaamisesta 19.8.1994/737) nojalla kaikista vahingoista, joita pysäköintilaitoksen ja niihin kuuluvien rakenteiden rakennustyöstä Kaupungille tai kolmannelle osapuolelle mahdollisesti aiheutuu.

5.    Kaupunki tulee neuvottelemaan yhtiön kanssa Kauppatorin maanalaisen tilan vuokraamisesta 50 vuodeksi.

6.    Kaupunki vastaa kauppatorin yleissuunnitelman toteuttamisen kustannuksista.

7.    Kauppatoritoiminta ja alueen liikenteen toimivuus taataan koko rakennustyön ajaksi.

8.    Tavoitteena on toteuttaa Kauppatorin maanpäällinen ja maanalainen rakentaminen yhtenä kokonaisuutena, jolloin alueen kokonaisrakennusaika saadaan mahdollisimman lyhyeksi.

9.    Mikäli kauppatorille toteutetaan sekä kaupunkia että pysäköintilaitosta palvelevia yhteishankkeita, jaetaan niiden toteuttamiskustannukset hyötymisperiaatteen mukaisesti.

10.  Kumpikin sopijapuoli kantaa omat kulunsa, eikä kummallakaan ole oikeutta saada korvausta toiselta sopijapuolelta esisopimuksen päättymisen johdosta.

11.  Sopimus on määräaikainen ja päättyy 31.12.2016 elleivät sopijapuolet kirjallisesti toisin sovi.

Asemakaavaehdotuksen saatua lainvoiman tulee kaupunki tekemään pysäköintilaitoksen toteuttajan kanssa useita erillisiä sopimuksia, joissa tarkennetaan rakentamisen yksityiskohtia, aikatauluja, liikenteen ohjausta, työmaa-alueita, torikauppaa jne.

Maanalaisen tilan hallintaoikeus on tarkoitus luovuttaa pysäköintilaitoksen toteuttajalle maanvuokrasopimuksella. Maanvuokrasopimuksen ja muiden tarvittavien sopimusten yksityiskohdat/sopimusehdot valmistellaan ja tuodaan erillisinä asioina kaupungin päätettäväksi, kun pysäköintilaitoksen ja kauppatorin rakentamis- ja muut suunnitelmat antavat siihen mahdollisuuden.

Päätös pysäköintilaitoksen sijoittamismahdollisuudesta kauppatorin alle tehdään asemakaavanmuutossa. Mikäli esisopimus johtaa maanvuokrasopimukseen allekirjoitetaan maanvuokrasopimus sen jälkeen kun rakennuslupa on myönnetty eli pysäköintilaitoksen rakentaminen kauppatorin alle on todettu täyttävän maankäyttö- ja rakennuslaissa asetetut vaatimukset.

Liite 1Esisopimus

Liikelaitosjohtaja Jouko Turto:

EhdotusKiinteistöliikelaitoksen johtokunta päättää hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä olevan kauppatorin maanalaista pysäköintilaitosta koskevan esisopimuksen.

Samalla johtokunta päättää, että pöytäkirja tämän asian osalta tarkastetaan ja hyväksytään heti ja että tämä päätös saadaan panna täytäntöön välittömästi mahdollisista valituksista huolimatta.

PäätösAsia pantiin pöydälle yksimielisesti.

Kilajk § 240

Pöydältä 9.5.2012 § 234

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätöksenteko

 

Päätös asiassa tehtiin äänin 6-3.

Esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Toivari, Peltola, Muurinen, Koskinen, Aholainen ja Harjanne.

Nylundin Elfvingin kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta, että ehdotus Toriparkki Oy:n ja Turun kaupungin väliseksi esisopimukseksi hylätään, koska esisopimus on puutteellinen haittojen ja vahinkojen korvaamista koskevien sopimuskohtien osalta, eikä näin olen ole kaupungin edun mukainen, äänesti lisäksi Koski.

Jakelu

aoTurun Toriparkki Oy


Liitteet:

Kilajk § 234
Liite 1:Kauppatorin esisopimus

Kilajk § 240
Liite 1:Kauppatorin esisopimus