TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Kiinteistölautakunta67621.09.20057 Kl
 
 
________________________________________________________________________________
 
        
12483-2005 (641)
 
Määräalan tilasta (Paaskunta) 853-484-1-102 ostaminen (os. Hämeen valtatie)
 
Tiivistelmä: -
 
Klk 676
 
Maanhankinta ja isännöinti, Ilkka Uusi-Uola 9.9.2005 :
 
Kiinteistölaitos on käynyt neuvotteluja Aurajokivarressa olevan asemakaavan mukaiseksi viheralueeksi osoitetun, pääasiassa peltona olevan alueen (noin 3,6 ha) ostamisesta. Alue sijaitsee Paaskunnan torpan itä- ja länsipuolella Hämeen valtatien ja Aurajoen välissä. Peltoalueet ovat vuokraviljelyssä.
 
Alueen koilliskulmassa ja ennestään kaupungin omistamalla jokirannan metsäalueella on vireillä luonnonsuojelulain mukaiseen luontotyyppirajauksen valmisteluun kuuluva maanomistajien kuuleminen. Kohde liittyy Aurajoen kansallismaisemaa täydentävänä alueena kaupungin entisiin omistuksiin, joiden avoimena hoitamista viljelytoiminnan keinoin voidaan edelleen jatkaa.
 
Kohde on arvioitu yhdyskuntarakenteen sisällä sijaitsevana vapaa-alueena, jolla on merkitystä Aurajokivarren virkistyskäytön ja avoimen maisema-alueen kannalta. Neuvottelujen pohjalta kohteen hinnaksi muodostui 114.000 euroa, mikä tekee noin 3,17 /m2. Hinnoittelu vastaa raakamaana hankittujen alueiden hintatasoa vastaavilla alueilla.
 
Neuvoteltu kauppa täydentää kaupungin maanomistusta ko. alueella. Kiinteistölaitos puoltaa neuvotellun kaupan tekemistä.
 
Liite 1 Kauppakirja
 
Kiinteistötoimenjohtaja Jouko Turto:
 
Ehdotus Kiinteistölautakunta päättää, että Turun kaupunki ostaa kauppakirjan mukaisilta kiinteistön yhteisomistajilta noin 3,6 ha määräalan Paaskunnan kylän tilasta Paaskunta 1:102 114.000 euron kauppahinnasta ja muutoin liitteenä olevan kauppakirjan mukaisin ehdoin.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
 
 
JAKELU
ao Tilan Paaskunta 1:102 yhteisomistajat/Heikki Luukkonen
 


Liitteet:
  
Klk 676
Liite 1:Kauppakirjaluonnos