Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus48006.11.201716

11539-2017 (035)

Pro Cultura - säätiön purkaminen

Tiivistelmä:

Säätiön hallitus esittää Turun kaupungille, että se ryhtyy toimenpiteisiin säätiön purkamiseksi. Säätiö ei voi toteuttaa säädekirjan mukaista tehtäväänsä, jollei kaupunki myönnä sille vastaavaa rahoitusta. Viime vuosina kaupunki on vähäisessä määrin avustanut säätiötä, mutta avustukset on käytetty lähinnä säätiön hallituksen ja tilintarkastajan palkkioihin. Säätiön purkaminen on siten perusteltua.

Kh § 480

Konserniasioista vastaava controller Kim Moisiolinna ja kaupunginlakimies Antti Mäkelä 1.11.2017:

Pro Cultura – säätiön hallitus esittää Turun kaupungille, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin säätiön lakkauttamiseksi. Lisäksi säätiön hallitus esittää, että kaupunki vastaa määräaikaan 30.11.2017 mennessä Patentti- ja rekisterihallitukselle edellä mainittuun päätökseen liittyen.

Pro Cultura – säätiö on rekisteröity 25.10.1993 ja säätiön sääntöjen mukaisena tarkoituksena on tarjota kuvataiteiden, teatterin, musiikin, elokuvan ja muiden taiteenalojen korkeatasoisia ja monipuolisia esityksiä sekä edistää näiden taiteenalojen harrastusta ja tunnetuksi tekemistä Turun seudulla.

Säätiön hallituksen perusteena lakkauttamiselle on, että säätiö ei voi toteuttaa säätiön säädekirjan periaatteita, eikä siten toteuttaa tarkoitustaan. Säätiön hallituksella ei ole tietoa, että kaupunki rahoittaisi säätiön toimintaa. Mikäli kaupunki ei halua lakkauttaa Pro Cultura – säätiötä, niin kaupungin tulisi rahoittaa säätiön toimintaa vuosittain vähintään 100.000 eurolla säädekirjan tarkoitusperien toteuttamiseksi.

Patentti- ja rekisterihallitus (jäljempänä PRH) on kirjeellä 28.8.2017 päättänyt ja määrännyt säätiön hallituksen laatimaan säätiölle suunnitelman sen tarkoituksen toteuttamiseksi. Säätiön tulee toimittaa tämä suunnitelma patentti- ja rekiseterihallitukselle 30.11.2017 mennessä.

Kirjeessään PRH toteaa muun muassa: Koska säätiön kaupungilta vuonna 2016 saama avustus vaikuttaa käytetyn lähinnä hallituksen ja asiamiehen palkkioihin, PRH on 24.7.2017 pyytänyt säätiöltä selvitystä siitä, miten säätiö on toteuttanut tai aikoo toteuttaa tarkoitustaan. Säätiön on toteutettava tarkoitustaan jollakin säännöissä määrätyllä tavalla. Lähtökohtaisesti tämä tarkoittaa vuosittaista toimintaa, ellei säännöissä ole määrätty toisin. Jos säätiöllä ei ole toimintaa tarkoituksensa toteuttamiseksi, on hallituksen harkittava sääntömuutoksen mahdollisuutta. Muita säätiölain mahdollistamia vaihtoehtoja hallituksen harkittavaksi ovat sulautuminen tai säätiön purkaminen. PRH katsoo, ettei säätiö ole toteuttanut sääntöjensä mukaista tarkoitustaan säännöissä määrätyllä tavalla. Säätiön tulisi toimia sen tarkoituksen mukaisesti.

Säätiön toiminta on viimeiset kymmenen vuotta ollut vuotta 2009 lukuun ottamatta toistuvasti alijäämäistä, eikä säätiö ole useampana vuotena toiminut hallituksen palkkioiden maksamista ja niitä varten kaupunginhallituksen avustustoimikunnalta saadun avustuksen hakemista laajemmin.

Kaupunginhallituksen vuoden 2018 talousarviossa ei ole määrärahaa tai avustusta Pro Cultura – säätiölle. Myöskään mahdollinen avustustoimikunnan myöntämä pienehkö avustus säätiölle ei mahdollista säätiön toimimista siinä laajuudessa, mitä säätiön säännöt edellyttävät ja mahdollisella avustuksella pystytään korkeintaan kattamaan säätiön vuosittaiset hallinnolliset kulut.

Edellä olevaan viitaten on perusteltua ryhtyä toimenpiteisiin säätiön purkamiseksi ja vastaavan selvityksen antamisesta Patentti- ja rekisterihallitukselle. Selvitys tulee antaa konsernihallinnon lakiasioiden toimesta.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää, että kaupunki ryhtyy toimenpiteisiin säätiön purkamiseksi säätiön hallituksen esityksen mukaisesti ja antaa vastaavan selvityksen Patentti- ja rekisterihallitukselle määräaikaan eli 30.11.2017 mennessä. 

Samalla kaupunginhallitus päättää, että päätös pannaan täytäntöön odottamatta sen lainvoimaisuutta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedPro Cultura -säätiö
tpvKonsernihallinto, lakiasiat