Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta12211.04.20176
Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta13426.04.20175
Kaupunginhallitus20308.05.20176

3014-2015 (613, 627)

Asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus; "Teerikarinpuisto", Ruohonpää (os. Kustavintie 5, Lukoilantie 27, Mustamäentie 14, Pirttilähteenkatu 12) (26/2015)

Tiivistelmä:

Asemakaavanmuutoksen tarkoituksena on lisätä Turun kaupungin pientalotonttitarjontaa ja mahdollistaa suurempien ulkoilualueiden välisen kulkuyhteyden säilyminen.

Ksylk § 122

Kaupunkisuunnittelu, kaavoitus, kaavoitusarkkitehti Tapani Laiho 21.3.2017:

Ruohonpään kaupunginosan korttelin 15 tontille 1, Nuppulanpuiston ja Perkiönpuiston osille sekä Teerikarinpuistoon, Lukoilantien ja Pirttilähteenkadun osille sekä Ylispääntielle on laadittu 24.1.2017 päivätty ja 21.3.2017 Ympäristötoimialan rakennusvalvonnan lausunnon perusteella muutettu asemakaavanmuutosehdotus ”Teerikarinpuisto” (26/2015).

Asemakaavanmuutoksen laadinta perustuu Turun kaupungin Kiinteistöliikelaitoksen aloitteeseen ja kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan päätökseen.

Kaavan lähtökohdat, kaavan vaikutukset sekä osallistuminen ja kaavaprosessin vaiheet on esitetty kaavaselostuksessa.

Asemakaavan kuvaus

Muutosalueiden pinta-alat ovat yhteensä 1,6 ha, josta uutta pientaloasumiseen osoitettua korttelialuetta 0,93 ha, poistuvaa puistoaluetta 0,83 ha, säilyvää puistoaluetta 0,53 ha ja poistuvaa katualuetta 0,1 ha.

Asemakaavanmuutoksessa asuinkäyttöön tulevat korttelialueet osoitetaan pientalojen korttelialueiksi AO-1.

Mustamäentien olemassa olevasta pientalotontista eteläinen osa liitetään Nuppulanpuistoon ja tontin läntiseen osaan liitetään osa Nuppulanpuistosta. Tontille osoitetaan uusi rakennuspaikka olemassa olevan lisäksi. Tontti on mahdollista jakaa myöhemmin kahdeksi pientalotontiksi.

Pirttilähteenkadun pohjoispuolelle Nuppulanpuiston hankalimmin kuljettavalle osalle on osoitettu yksi pientalotontti ja eteläpuolelle neljä pientalotonttia Teerikarinpuistoon ja Ylispääntien (nykyiseen asemakaavaan merkitty, mutta rakentamatta jäänyt katu) paikalle.

Kustavintien pohjoispuolelle Perkiönpuiston pääosin tasaiselle niityn osalle on osoitettu kolme pientalotonttia.

Uusia rakennuspaikkoja on yhteensä 9 kpl. Tonttien keskimääräinen koko on noin 1000 m2. Keskimääräinen tehokkuusluku e = 0,23.

Asemakaavanmuutosalueen viheralueista on Nuppulanpuistossa ja Teerikarinpuistossa virkistyksen, retkeilyn ja viheryhteyden kannalta tärkeimmät alueet osoitettu liitettäväksi puistoon tai säilytettäväksi puistona. Perkiönpuiston virkistyskäyttöön huonosti sopiva niitty ja pieni osa mäntymetsiköstä on osoitettu asuinkäyttöön, mutta suurin osa kallioisesta mäntymetsiköstä säilyy puistona.

Kaavaehdotuksen valmisteluprosessi

Kaavaprosessin vaiheet ja prosessin aikana saatujen mielipiteiden tiivistelmät on esitetty kaavaselostuksessa.

Asemakaavanmuutosehdotuksesta ”Teerikarinpuisto” jätettyjen lausuntojen ja yhden muistutuksen tiivistelmät sekä kaupunkisuunnittelun kaavoitusyksikön vastineet niihin on esitetty kaavaselostuksen sivuilla 15-16. Rakennusvalvonnan lausunnon perusteella kaavaehdotusta on muutettu.

Seuraavat vaiheet

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan hyväksyttyä kaavamuutoksen se voidaan kuuluttaa voimaan tulevaksi.

Sovelletut lainkohdat

Maankäyttö- ja rakennuslaki 52 §, 54 §, 55 §, 57 §, 62 §, 63 §, 65 § ja 66 §.

Maankäyttö- ja rakennusasetus 24 §, 25 §, 27 §, 28 §, 30 §, 31 §, 32 § ja 32a §.

Liite 1Selostus "Teerikarinpuisto"

Liite 2Tilastolomake "Teerikarinpuisto"

Liite 3Kartta "Teerikarinpuisto"

Oheismateriaali 1OAS-vaiheen mielipiteet

Oheismateriaali 2Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot

Oheismateriaali 3Kustavintien asukkaiden (2 kpl) muistutus 28.2.2017

Va. toimialajohtaja Christina Hovi:

EhdotusKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää hyväksyä 24.1.2017 päivätyn ja 21.3.2017 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Teerikarinpuisto”. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksytään sitova tonttijaonmuutos: Ruohonpää 15.–11, Ruohonpää 25.–14, Ruohonpää 26.–21–24, Ruohonpää 27.–19–21.

PäätösAsia pantiin pöydälle Van Ooikin Sundqvistin kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Asian esitteli toimialajohtajan varahenkilönä hallintojohtaja Harri Lehtinen.

Ksylk § 134

Pöydältä 11.4.2017 § 122.

PäätösKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päätti hyväksyä 24.1.2017 päivätyn ja 21.3.2017 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Teerikarinpuisto” siten muutettuna, että siitä poistetaan Pirttilähteenkadun varren tontti numero 14. Lisäksi huolehditaan, että Lukoilantien ja Pirttilähteenkadun välinen kulkuyhteys säilyy käyttökelpoisena. Asemakaavanmuutoksen yhteydessä hyväksyttiin sitova tonttijaonmuutos: Ruohonpää 15.–11, Ruohonpää 26.–21–24, Ruohonpää 27.–19–21.

Päätös asiassa tehtiin äänin 8-3, 2 tyhjää Ruohosen Hellsténin kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta.

Liite 4Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)

Liite 5Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)

Liite 6Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)

Päätöksenteko

Päätös asiassa tehtiin kolmen äänestyksen jälkeen.

1. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Sundqvistin Tommolan kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Koivisto, Meltovaara, Muurinen ja Sandelin.

Ruohosen Hellsténin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Aaltonen, Antinluoma, Ekroth, Hyyppä ja Röberg.

Tässä vaiheessa Ruohosen muutosehdotus voitti äänin 6-7.

2. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotus ei saanut ääniä.

Ruohosen Hellsténin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Ekroth, Röberg, Antinluoma, Hyyppä ja Aaltonen.

Koivisto, Meltovaara, Muurinen, Sandelin, Sundqvist ja Tommola äänestivät tyhjää.

Tässä vaiheessa Ruohosen muutosehdotus voitti äänin 0-7, 6 tyhjää.

3. äänestys

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä päätökseksi tulleen Ruohosen Hellsténin kannattamana tekemän muutosehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Aaltonen, Antinluoma, Ekroth, Hyyppä, Meltovaara jaRöberg.

Sandelinin Koiviston kannattamana tekemän hylkäysehdotuksen puolesta äänesti heidän lisäkseen Sundqvist.

Muurinen ja Tommola äänestivät tyhjää.

Lautakunnan lopullinen päätös asiassa tehtiin äänin 8-3, 2 tyhjää.

Muut kuin päätökseksi tulleet muutosehdotukset

Sundqvistin muutosehdotus oli seuraava:

Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että 24.1.2017 päivätyn ja 21.3.2017 muutetun asemakaavanmuutosehdotuksen ”Teerikarinpuisto” esitetään kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavasti muutettuna:

Pirttilähteenkadun ja Lukoilantien väliseen Teerikarinpuistoon ei tule tontteja ja alue merkitään kokonaisuudessaan puistoksi VP. Nuppulanpuistoon esitetty tontti, tontti 14, poistetaan kaavasta ja nyt AO-1 merkitty alue merkitään kokonaisuudessaan puistoksi VP.

Perustelut:

Asemakaavatekstissä esitetään virheellisesti, että asemakaavanmuutosalueen viheralueista on Nuppulanpuistossa ja Teerikarinpuistossa virkistyksen, retkeilyn ja viheryhteyden kannalta tärkeimmät alueet osoitettu liitettäväksi puistoon tai säilytettäväksi puistona. Listalla olevassa kaavaehdotuksessa on säilytetty Teerikarinpuistosta ainoastaan pieni, polkua ympäröivä viherkaistale. Nuppulanpuiston rinneosuudesta noin puolet muutetaan puistosta tonttimaaksi. Teerikarin puistoon esitetyt neljä tonttia, tontit 21, 22, 23 ja 24 on sijoitettu puiston osalle, josta löytyy sekä kaunista niittyaluetta lehtipuineen että kookasta havupuumetsää. Tontit on myös sijoitettu puiston asukkaita parhaiten palvelevan ja näin ollen vilkkaiten käytetyn polkulinjan päälle. Myös Nuppulanpuistoon esitetty tontti, tontti 14, on polkujen perusteella sijoitettu puiston eniten käytetylle alueelle. Kohdalla sijaitsee rinne, jossa on ilmeisesti jääkaudella alueelle tulleita siirtolohkareita ja mielenkiintoisen ympäristön vuoksi tätä aluetta käytetään asukkaiden ja lähialueen koululaisten lähivirkistysalueena. Esitetyn tontin alueella on myös kosteikko, johon kertyvät kaikki viereiseltä kalliorinteeltä valuvat sadevedet. Ilmastonmuutoksen myötä sadevesien määrän ennustetaan lisääntyvän, joten tarve tämän kaltaisille, sadevettä kerääville alueille lisääntyy tulevaisuudessa entisestään.

Asemakaavaehdotus on lisäksi esitetty hyväksyttäväksi vähäisen. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 1441/2006 toteaa että ”Vaikutukseltaan vähäisenä ei ole pidettävä asemakaavan muutosta, jossa muutetaan rakennuskorttelin tai muun alueen pääasiallista käyttötarkoitusta, supistetaan puistoja tai muita lähivirkistykseen osoitettuja alueita taikka nostetaan rakennusoikeutta tai rakennuksen sallittua korkeutta ympäristöön laajemmin vaikuttavalla tavalla, heikennetään rakennetun ympäristön tai luonnonympäristön arvojen säilymistä taikka muutetaan kaavaa muulla näihin rinnastettavalla tavalla.” Tämän, sekä asemakaavanmuutoksesta annettu mittava mielipidemäärän perusteella asemakaavanmuutos on vaikutuksiltaan merkittävä ja tulee näin ollen saattaa kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Koska rakennuskantaa pystytään tiivistämään Kustavintien varteen tulevilla kolmella tontilla, sekä Mustamäentien päähän tulevalla yhdellä tontilla, tontti 11, tulee puistoalueet muilta osin rauhoittaa asukkaiden virkistysalueiksi. Teerikarinpuisto sekä Nuppulanpuisto ovat alueen asukkaiden ja koululaisten aktiivisessa käytössä olevia lähivirkistysalueita. Tästä kertovat puistoissa kulkevat polkuverkostot sekä lasten metsiin rakentamat majat.

Sandelinin hylkäysehdotuksen perustelu oli seuraava:

Teerikarinpuisto on luonnonvaraista metsää. Alue on asukkaiden runsaassa ulkoilukäytössä, se toimii myös lasten koulureittinä ja oppimisympäristönä sekä merkittävänä viherkäytävänä ja ekologisena yhteytenä kahden suuremman vihreän alueen välillä. Esitetty asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotus takaa vain kapeahkon kävelyreitin Teerikarinpuiston läpi, mutta ei huomioi alueen virkistysarvoja eikä laajemman alueen kannalta tärkeää ekologista yhteyttä, jolla on merkittävä vaikutus luonnon monimuotoisuuteen.

Eriävät mielipiteet

Koivisto, Sandelin, Sundqvist ja Tommola ilmoittivat pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä.

Kh § 203

Kaupunginsihteeri Satu Lehto 3.5.2017:

Kaupunginhallitus on 2.5.2017 § 193 päättänyt ottaa lautakunnan edellä olevan päätöksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi. Kyseessä on vaikutukseltaan merkittävä asemakaavanmuutos, joka tulee saattaa kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Ympäristötoimialan johtosäännön 2 §:n 1 momentin 1. kohdan mukaan kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta voi päättää vain muiden kuin vaikutukseltaan merkittävien asemakaavojen hyväksymisestä.

Liite 1Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 2.5.2017 § 193)

Liite 2Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)

Liite 3Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 2.5.2017 § 193)

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää

Kaavaa toteutettaessa tulee huolehtia, että Lukoilantien ja Pirttilähteenkadun välinen kulkuyhteys säilyy käyttökelpoisena.

PäätösKaupunginhallitus päätti

Päätös asiassa tehtiin kahdessa vaiheessa.

1. Vaihe

Päätöksenteon ensimmäisessä vaiheessa suoritetussa äänestyksessä olivat vastakkain Eklundin Maaskolan kannattamana tekemä sittemmin kaupunginhallituksen päätökseksi tullut muutosehdotus ja Rantasen Vornasen kannattamana tekemä seuraavansisältöinen muutosehdotus:

”Kaupunginhallitus päättää

Päätös ensimmäisessä vaiheessa tehtiin äänin 8-4, 1 poissa.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä Eklundin Maaskolan kannattamana tekemän sittemmin kaupunginhallituksen päätökseksi tulleen ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Pietari, Eeva, Alanen, Vierimaa, Huovinen ja Manni.

Rantasen Vornasen kannattamana tekemän ehdotuksen puolesta äänestivät heidän lisäkseen Yrttiaho ja von Frenckell-Ramberg.

Miikkola oli poissa kokouksesta.

2. Vaihe

Päätöksenteon toisessa vaiheessa päätöksenteon ensimmäisessä vaiheessa voittanut ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Yrttiahon seuraavansisältöinen muutosehdotus raukesi kannatuksen puuttuessa:

”Kaupunginhallitus päättää kumota kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan päätöksen 26.4.2017 § 134 ja hylätä asemakaavan- ja tonttijaonmuutosehdotuksen "Teerikarinpuisto".”

Yrttiaho pyysi merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa perustellen sitä seuraavasti:

”Asemakaavanmuutosehdotus on vaikutuksiltaan merkittävä ja päätös on maankäyttö- ja rakennuslain vastainen.”

Liite 4Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)

Liite 5Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)

Liite 6Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)

Jakelu

tiedVarsinais-Suomen ELY-keskus
tiedEuro Taina
tiedRiihelä Paula
tiedKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
tpvKiinteistötoimiala
tpvYmpäristötoimiala, kaupunkisuunnittelu, kaavoitusyksikkö
kuulVesterholm Teija


Liitteet:

Ksylk § 122
Liite 1:Selostus "Teerikarinpuisto"
Liite 2:Tilastolomake "Teerikarinpuisto"
Liite 3:Kartta "Teerikarinpuisto"

Ksylk § 134
Liite 1:Selostus "Teerikarinpuisto"
Liite 2:Tilastolomake "Teerikarinpuisto"
Liite 3:Kartta "Teerikarinpuisto"
Liite 4:Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)
Liite 5:Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)
Liite 6:Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)

Kh § 203
Liite 1:Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 2.5.2017 § 193)
Liite 2:Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu 26.4.2017 (KSYLK § 134)
Liite 3:Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 2.5.2017 § 193)
Liite 4:Selostus "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)
Liite 5:Tilastolomake "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)
Liite 6:Kartta "Teerikarinpuisto", muutettu (Kh 8.5.2017 § 203)