Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7424.02.20148

1955-2014 (653, 042, 060)

Syvälahden koulun urakoiden hankinnan käynnistäminen

Tiivistelmä:

Hirvensalon Syvälahden koulun suunnitelmat ovat siinä vaiheessa, että urakoiden kilpailutus julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti voidaan käynnistää. Kilpailutus tulee käynnistää mahdollisimman pikaisesti, jotta pysytään suunnitelluissa aikatauluissa urakoiden aloittamisen ja kohteen valmistumisen suhteen. Kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion 2014 mukaan Hirvensalon Syvälahden koulu toteutetaan kaupungin 100 % omistaman perustettavan kiinteistöyhtiön taseeseen. Kaupunginhallitukselle esitetään, että se oikeuttaisi kiinteistöliikelaitoksen käynnistämään Syvälahden koulun urakoiden kilpailutuksen ennen kuin tarkoitusta varten perustettava kiinteistöyhtiö on oikeustoimikelpoinen.

Kh § 74

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen 17.2.2014:

Hirvensalon Syvälahden koulun suunnitelmat ovat siinä vaiheessa, että urakoiden kilpailutus julkisista hankinnoista annetun lain mukaisesti voidaan käynnistää. Kilpailutus tulee käynnistää mahdollisimman pikaisesti, jotta pysytään suunnitelluissa aikatauluissa urakoiden aloittamisen ja kohteen valmistumisen suhteen. Urakoiden kilpailutus on tarkoitus käynnistää helmi-maaliskuussa 2014 ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä 2014 siten, että kohteen tulee olla valmis kesäkuussa 2016.

Kohteen suunnittelulle on ollut kiinteistöliikelaitoksen talousarviossa rahoitus vuoden 2013 loppuun saakka. Vuoden 2014 talousarviossa kohteelle ei ole rahoitusta, koska kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion 2014 mukaan Hirvensalon Syvälahden koulu toteutetaan kaupungin 100 % omistaman perustettavan kiinteistöyhtiön taseeseen (kh).

Kiinteistöyhtiötä ei ole vielä perustettu, mutta sen perustaminen on tarkoitus käsitellä kaupunginhallituksessa maaliskuussa 2014. Investointihanketta tulisi kiinteistöyhtiön perustamisen valmisteluvaiheesta huolimatta jatkaa suunnitellussa aikataulussa. Näin ollen kaupunginhallituksen tulisi oikeuttaa kiinteistöliikelaitos käynnistämään urakoiden kilpailutus. Urakat tullaan kilpailuttamaan kiinteistöliikelaitoksen tai myöhemmin perustettavan yhtiön lukuun.

Yhtiön perustamisaikataulusta riippuen urakkasopimukset tullaan solmimaan joko suoraan perustetun yhtiön ja urakoitsijan välille. Mikäli perustettava yhtiö ei ole vielä oikeustoimikelpoinen, kaupunki solmii sopimukset perustettavan yhtiön lukuun, minkä jälkeen sopimukset siirretään yhtiölle ja kiinteistöliikelaitos laskuttaa yhtiöltä siihenastiset rakennuttamiskustannukset.

Siltä osin, kuin kohteen rakennuttamiseen liittyviä jo aikaisemmin solmittuja suunnittelusopimuksia ei ole solmittu perustettavan yhtiön lukuun, pyritään neuvottelussa siihen, että em. sopimusten sopimusosapuolet antavat suostumuksensa sopimusten siirtämiselle perustettavalle yhtiölle.

Mikäli sopimuksia ei voida siirtää yhtiölle kolmannesta sopimusosapuolesta johtuvasta syystä, Turun kaupunki jatkaa alkuperäisenä sopimusosapuolena ja siirtää sopimuksen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa edelleen yhtiölle samoin ehdoin, ellei sille ole lainsäädännöstä johtuvaa estettä.

Investointihankkeen jatkamiseksi kaupunginhallituksen tulisi lisäksi oikeuttaa kiinteistöliikelaitos maksamaan Syvälahden koulun rakennuttamiseen (ml. suunnitteluun) liittyvät menot kiinteistöliikelaitoksen käyttötalouteen varatuista määrärahoista, kunnes perustettu yhtiö on oikeustoimikelpoinen.

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää oikeuttaa kiinteistöliikelaitoksen käynnistämään Syvälahden koulun urakoiden kilpailutuksen ennen kuin tarkoitusta varten perustettava kiinteistöyhtiö on oikeustoimikelpoinen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää oikeuttaa kiinteistöliikelaitoksen maksamaan Syvälahden koulun rakennuttamiseen (ml. suunnitteluun) liittyvät menot kiinteistöliikelaitoksen käyttötalouteen varatuista määrärahoista 1.1.2014 lukien, kunnes sopimukset tai niiden mukaiset oikeudet ja velvollisuudet on siirretty perustettavalle yhtiölle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvKiinteistöliikelaitos