Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus1413.01.20146
Kaupunginhallitus2320.01.20143

341-2014 (041)

Toimialojen/toimielimien strategiset sopimukset vuodelle 2014 - 2016

Tiivistelmä: -

Kh § 14

Talouden ja rahoituksen vastuualue, talousarviopäällikkö Heikki Silpola,

controller Johanna Korpikoski, controller Valtteri Mikkola ja controller Kim Moisiolinna

 

Toimielinten strategisissa sopimuksissa tavoitteista sovitaan toimielimen ja kaupunginhallituksen välillä. Toimielimen vuoden 2014 talousarvioesitykseen tuli liittää luonnos toimialan strategisesta sopimuksesta käyttäen talousarvion pohjalomaketta. Kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle koottavaan talousarvioon sisällytettiin toimialan strategisesta sopimuksesta merkittävimmät kohdat toiminnan kuvauksesta ja toiminnan tavoitteista. Strateginen sopimus sisälsi lisäksi myös muita tavoitteita ja mittareita, jotka vahvistetaan vain kaupunginhallituksen ja toimialan välillä. Strateginen sopimus tuli sisältää myös keväällä laaditun uudistamisohjelman toimenpiteet. Nämä toimenpiteet otettiin myös mukaan talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 2.12.2013 vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2014 – 2016 taloussuunnitelman. Samalla valtuusto hyväksyi pääosiltaan strategisiin sopimuksiin sisältyvät toiminnalliset tavoitteet ja määrärahat. Talouden ja rahoituksen vastuualue on tarkistanut toimielinten strategiset sopimukset ja arvioinut, miten strategisissa sopimuksissa on mahdolliset valtuuston tekemät päätökset ja lauselmat huomioitu.

 

Arviot strategisista sopimuksista toimielimittäin:

 

Hyvinvointitoimiala

 

Toimialan sopimus vastaa hyvin pitkälti lautakunnan syyskuussa esittämää sopimusta. Valtuuston hyväksymän talousarvion jälkeen sopimuksesta on poistettu maininnat sosiaalisesta luototuksesta ja seuraavia tavoitelukuja on täsmennetty:

2.3.1. Muutetaan ikäihmisten hoidon palvelurakenne avopalvelupainotteisemmaksi

oYmpärivuorokautisen hoidon piirissä olevien 75 vuotta täyttäneiden tavoiteosuus laskee

 

TA2014

TS2015

TS2016

Vanha

10,0%

9,8%

9,6%

Uusi

10,2%

9,9%

9,7%

 

2.3.2. Turvataan aktiivinen elämä toimintakykyä ylläpitävillä palveluilla

oKotona asuvien +75-vuotiaiden määrä kasvaa

 

TA2014

TS2015

TS2016

Vanha

90,0%

90,2%

90,4%

Uusi

89,8%

90,1%

90,3%

 

Muut muutokset liittyvät määrärahojen tarkistamiseen. Vähennykset annettuun määrärahaan pääsemiseksi (2.033.419) on toteutettu hyvinvointitoimialan johtoryhmässä käsiteltyjen linjausten perusteella.

 

Talousarvion toteutumisen osalta v. 2014 on tunnistettu tiettyjä riskikohtia.

Kuntalaisille maksettavat etuudet (toimeentulotuki, työmarkkinatuen kuntaosuus) voivat ylittää budjetoidun, jos kuntien taloudellinen tilanne heikkenee ja työttömyysaste nousee.

Ostopalveluiden hinnankorotusten tulee noudattaa maltillista kehitystä eikä palveluiden volyymin kasvattamiseen ole juurikaan mahdollisuutta.

Asumispalveluiden lisäystarvetta on mm. vammais- ja vanhuspalveluissa sekä mielenterveyskuntoutujien osalta. Myös muiden vanhuspalveluiden tarjonta ja riittävyys verrattuna ikälain vaatimuksiin tuottaa taloudellisia paineita.

Sairaanhoitopiirin maksuosuus on budjetoitu piirin ilmoituksen mukaan, mutta palvelusuunnitelmasta puuttui ensihoidon osuus. Tämä osuus on myös kattamatta ensihoidon – ja päivystyksen liikelaitoksen talousarviossa.

 

Edellä mainitut riskit vaikuttavat toteutuessaan ensisijaisesti operatiivisiin sopimuksiin ja toissijaisesti strategisen sopimuksen talouden tavoitteisiin.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt tarkennetun sopimuksen ja lähettänyt sen kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi (liitteenä).

 

Sivistystoimiala

 

Toimialan sopimus vastaa pitkälti Kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymää vuoden 2014 talousarviota. Sopimukseen tulisi sivulle 10 tarkistaa ja lisätä kaupunginvaltuuston hyväksymät sitovat määrärahat, jotka nyt sopimuksessa poikkeavat hieman hyväksytystä talousarviosta. Oikeat toimialaa sitovat luvut ovat siis seuraavat:

 

Huomionarvoista talouden kannalta on, että Kasvatus- ja opetuslautakunnan talousarvioesityksessä ei ole voitu varautua toimintoihin, joiden osalta puuttuvat valtion päätökset ja joiden rahoittamiseen on saatavissa valtionosuuksia. Tällä sopimuksella kaupunginhallituksen ja -valtuuston on sitouduttava seuraaviin talousarviovarauksiin, joiden toteutuminen edellyttää lisätalousarviota, jos valtio tekee näiden rahoittamiseksi positiiviset päätökset:

 

 Taitaja2015 kisojen harkinnanvaraisen avustuksen hakeminen ja käyttäminen kisojen rahoitukseen.

 

 Turulle myönnettyjen 30 ammatillisen peruskoulutuksen lisäpaikan vastaanottaminen ja niiden rahoittaminen paikkojen tuottamalla valtionosuudella.

 

 Oppisopimuksen talousarvion pohjana olevien paikkojen yli menevien paikkojen osalta sopimusten tekeminen ja niiden rahoittaminen näiden paikkojen tuottamalla valtionosuudella. Oppisopimuksen osalta talousarvion pohjana on 390 perustutkintopaikkaa ja 1020 lisäkoulutuspaikkaa. Perustutkintopaikkoja ei ole kiintiöity ja lisäkoulutukseen tulee mahdollisesti hakuun lisäpaikkoja esimerkiksi nuorten aikuisten osaamisohjelmaan liittyen.

 

 Nuorisotakuuseen liittyvän nuorten aikuisten osaamisohjelman mukaisten paikkojen hakeminen ja näiden toteuttamisen rahoittaminen näiden paikkojen tuottamalla valtionosuudella.

 

Lisäksi on huomattava, että kaikki mahdolliset aikuiskoulutuksen tai oppisopimuskoulutukseen liittyvät rakenteelliset muutokset muuttavat myös toimielimen talousarviota ja siten myös kyseessä olevaa sopimusta.

 

Kaupunginvaltuusto päätti 2.12.2013 talousarviokäsittelyn yhteydessä seuraavaa: Selvitetään, onko sivistystoimessa mahdollisuutta osoittaa perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista vastaava säästöjen osuus muualta samalla ajanjaksolla, ja samalla selvitetään muitten suurten kaupunkien tilanne ryhmäkokojen osalta. Käynnistetään neuvottelu OKM:n kanssa ryhmäkokoihin liittyvän pop-rahan tarkoituksesta.

 

Liittyen kaupunginvaltuuston kyseiseen päätökseen, tulee sivistystoimialan ryhtyä vaadittujen selvitysten tekoon ja antaa selvityksensä kaupunginhallitukselle tammikuun 2014 loppuun mennessä.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan strateginen sopimus ei vastaa Kaupunginvaltuuston 2.12.2013 tekemää päätöstä. Lautakunnan tulee hyväksyä sopimus korjattuna tammikuun 2014 aikana ja palauttaa se Kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Vapaa-aikatoimiala

 

Toimialan kaikki sopimukset (kulttuuri, liikunta ja nuoriso) vastaavat lautakuntien syyskuussa antamia esityksiä. Ainoastaan talouslukuja on täsmennetty vastaamaan kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota.

 

Toimialan lautakunnat ovat hyväksyneet täsmennetyt sopimukset ja lähettäneet ne kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi (liitteenä).

 

Kiinteistötoimiala

Kiinteistötoimialan strateginen sopimus (18.12.2013 Kilajk § 657) vastaa pääsääntöisesti Kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymää vuoden 2014 talousarviota. Sopimukseen tulee kuitenkin tarkistaa investointiohjelman omaisuuserien euromäärät, joiden jako nyt poikkeaa kaupunginvaltuuston päätöksen täytäntöönpanopäätöksestä (Kh 17.12.2013 § 527).

Infrastruktuurin hoidosta ja kunnossapidosta on tehty vuosittainen sisäinen palvelumaksusopimus kaupunginhallituksen ja Kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan välillä. Vuonna 2014 sopimuksen arvo on 27,4 milj. euroa. Palvelumaksusopimus tulee viedä kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tammikuu 2014 loppuun mennessä.

Kustannusseurannan parantamiseksi Kiinteistöliikelaitos on ottanut käyttöön tilastolliset tilausnumerot, joilla saadaan parannettua tilaajan kustannusseurantaa vuodesta 2014 alkaen. Kiinteistöliikelaitoksella on käynnistynyt kaupunki-infran ylläpidon palvelujen tuotteistushanke (OPUS), jonka tavoitteena on lisätä tuotteistamisen läpinäkyvyyttä ja kaupunkien välistä vertailua, kehittää markkinoita, luoden ekosysteemimalli. Hanke jatkuu vuoden 2015 kevääseen ja mukana on mm. Tekes.

 

Kiinteistötoimialan strateginen sopimus ja palvelumaksusopimusliitteineen on korjattava tammikuun 2014 loppuun mennessä vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä ja lähettävä kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

 

Ympäristötoimiala

 

Ympäristötoimialalta seudullinen joukkoliikenne on käsitellyt lautakunnassa oman strategisen sopimuksen (TKsjk 4.12.2013 § 212), joka vastaa kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymää talousarviota. Sopimus on liitteenä ja hyväksyttävissä.

 

Ympäristötoimialan muut toimielimet valmistelivat syyskuussa 2013 toimialan yhteisen strateginen sopimuksen sisältäen kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunnan, rakennuslautakunnan ja seudullisen jätehuollon toimielimien osuudet. Talousarvion täytäntöönpanon yhteydessä lautakuntien käyttösuunnitelmat strategisine osuuksineen hyväksyttiin lautakunnittain ja ne vastaavat kaupunginvaltuuston hyväksymän talousarvion määrärahoja ja toimintatavoitteita. (Ksylk 17.12.2013 § 395, Raklk 12.12.2013 § 499, Tksjhulk 19.12.2013 § 79).

 

Vesiliikelaitoksen strateginen sopimus

 

Vesiliikelaitoksen strateginen sopimus vastaa kaupunginvaltuuston hyväksymää talousarviota (Vesijk 19.12.2013 § 147). Sopimus on liitteenä ja hyväksyttävissä.

 

Varsinais-Suomen Aluepelastuslautakunnan strateginen sopimus

 

Lautakunta ei ole tehnyt erillistä strategista sopimusta kaupunginhallituksen kanssa, mutta lautakunnan käyttösuunnitelma- ja määrärahajaot sekä strageginen osuus vastaavat valtuuston päätöksiä. (Vsaluelk § 70). Uusi palvelutaso on päätetty talousarvio- ja suunnitteluvuosille 2013 - 2016 siten, että jokaiselle vuodelle on laadittu oma toteuttamisohjelma vastuuhenkilöineen ja tavoitteineen. Suunnitelmakauden luvut on tehty oletuksella, että toiminnan laajuus ensihoidonpalveluiden osalta säilyy vuoden 2014 tasolla. Sopimukset vahvistetaan aina vuodeksi eteenpäin.

 

Varsinais-Suomen Aluepelastuslautakunnalla ei strategista sopimusta.

Liite 1Sosiaali- ja terveyslautakunta

Liite 2Kulttuurilautakunta

Liite 3Liikuntalautakunta

Liite 4Nuorisolautakunta

Liite 5Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta

Liite 6Vesiliikelaitoksen johtokunta

Liite 7Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta

Liite 8Rakennuslautakunta

Liite 9Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta

Liite 10Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että liitteinä 1- 6 olevat strategiset sopimukset hyväksytään,

että liitteinä 7 - 10 olevat käyttösuunnitelmat strategisine osuuksineen vahvistetaan,

että kasvatus- ja opetuslautakunnan on korjattava strateginen sopimus vastaamaan kaupunginvaltuuston päätöstä 2.12.2013 § 215 ja lähetettävä se kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi tammikuun 2014 loppuun mennessä,

että kasvatus- ja opetuslautakunnan on toimitettava kaupunginvaltuuston 2.12.2013 § 215 päätöksen mukainen selvitys mahdollisuudesta osoittaa perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista vastaavan säästöjen osuus muualta lautakunnan talousarviosta kaupunginhallitukselle tammikuun 2014 loppuun mennessä ja

että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan on korjattava kiinteistötoimialan strateginen sopimus vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä 17.12.2013 § 527 ja hyväksyttävä osaltaan sisäinen palvelumaksusopimus liitteineen ja lähetettävä ne kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi tammikuun 2014 loppuun mennessä.

PäätösAsia pantiin pöydälle Mannin Arven kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Asian esitteli apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen

Kh § 23

Pöydältä 13.1.2014 § 14

Talousarviopäällikkö Heikki Silpola ja controller Kim Moisiolinna 16.1.2014:

Pöydälle panon aikana kasvatus- ja opetuslautakunnan strategista sopimusta on tarkennettu siten, että se vastaa kaupunginvaltuuston 2.12.2013 hyväksymää toimialan talousarviota.

Talousasioilla ei ole huomautettavaa strategiseen sopimukseen.

Liite 11Kasvatus- ja opetuslautakunta

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että liitteinä 1- 6 ja 11 olevat strategiset sopimukset hyväksytään,

että liitteinä 7 - 10 olevat käyttösuunnitelmat strategisine osuuksineen vahvistetaan,

että kasvatus- ja opetuslautakunnan on toimitettava kaupunginvaltuuston 2.12.2013 § 215 päätöksen mukainen selvitys mahdollisuudesta osoittaa perusopetuksen ryhmäkokojen kasvattamista vastaavan säästöjen osuus muualta lautakunnan talousarviosta kaupunginhallitukselle tammikuun 2014 loppuun mennessä ja

että kiinteistöliikelaitoksen johtokunnan on korjattava kiinteistötoimialan strateginen sopimus vastaamaan kaupunginhallituksen päätöstä 17.12.2013 § 527 ja hyväksyttävä osaltaan sisäinen palvelumaksusopimus liitteineen ja lähetettävä ne kaupunginhallituksen hyväksyttäviksi tammikuun 2014 loppuun mennessä.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Rinteen ehdotus, että hyvinvointitoimialan strategiseen sopimukseen lisätään seuraava kohta, raukesi kannatuksen puuttuessa:

"Laitoshoidon vähentäminen vaatii kaupungilta yksityisten palveluiden hankintaa, mikäli omat palveluasuntopaikat eivät riitä. Hyvinvointitoimiala tulee tekemään oman palveluasuntotoiminnan ja yksityiseltä ostetun palvelun kustannuksista selvityksen.

Oman palvelutalon rakentamisen mahdollisuudet selvitetään."

Jakelu

tiedHyvinvointitoimiala
tpvKasvatus- ja opetuslautakunta
tiedKaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
tpvKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKiinteistötoimiala
tpvKonsernihallinto, asianhallinta
tiedKonsernihallinto, talous ja rahoitus
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedNuorisolautakunta
tiedRakennuslautakunta
tiedSivistystoimiala
tiedSosiaali- ja terveyslautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedTurun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
tiedVapaa-aikatoimiala
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedYmpäristötoimiala


Liitteet:

Kh § 23
Liite 1:Sosiaali- ja terveyslautakunta
Liite 2:Kulttuurilautakunta
Liite 3:Liikuntalautakunta
Liite 4:Nuorisolautakunta
Liite 5:Turun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
Liite 6:Vesiliikelaitoksen johtokunta
Liite 7:Kaupunkisuunnittelu- ja ympäristölautakunta
Liite 8:Rakennuslautakunta
Liite 9:Turun kaupunkiseudun jätehuoltolautakunta
Liite 10:Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
Liite 11:Kasvatus- ja opetuslautakunta