Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus7226.01.2004 Yj
Kaupunginhallitus60818.12.20126

1414-2004 (642, 643)

Kaupunginhallituksen jäsenen Rauno Artesolan selvityspyyntö (Kj)

Tiivistelmä: -

Kh § 72

Kaupunginhallituksen jäsen Rauno Artesolan selvityspyyntö:

 

Kaupunginlakimies on selvityksessään, joka on kirjattu kaupunginhallituksen pöytäkirjaan 15.12.2003 § 1039 todennut, että kaupungin vuokranantajana Kupittaan stadionilla pukuhuone-, sosiaali- ja varastotiloissa on Eläkevakuutusyhtiö Veritas. Vuokrasopimus kaupunginhallituksen päätöksen 8.10.2002 § 921 mukaan on kuitenkin tehty Kupittaan stadion Oy nimisen yhtiön kanssa. Sopimuksen 16. kohdan mukaan tämä vuokrasopimus liittyy sopimuskokonaisuuteen, jonka muodostavat tämän sopimuksen lisäksi sopijapuolten solmimat Kupittaan stadionin aluetta koskeva maanvuokrasopimus sekä Kupittaan stadionin aluetta koskeva hoito- ja yhteistyösopimus.

 

Sopimuskokonaisuuteen liittyvän Maanvuokrasopimuksen kohdassa 7. vuokraoikeuden siirto, todetaan toisessa kappaleessa seuraavaa:

 

”Vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa vuokraoikeudesta erilleen. Edellä mainittu ehto sisältää myös kiellon kirjata maakaaren 14. luvun 3 §:n mukainen hallinnanjakosopimus.”

 

Edellä olevaan viitaten pyydän selvitystä sopimuskoknaisuudesta.

 

Viitaten kaupunginhallituksen päätökseen 23.6.2003 § 589, odotan selvityksen saamista joutuisasti.

 

Päätös           Asia päätettiin lähettää asianmukaisesti valmisteltavaksi.

Kh § 608

Kaupunginlakimies Antero Kastemaa 13.3.2012:

Kaupunginhallituksen jäsen Rauno Artesola on 26.1.2004 pyytänyt selvitystä Kupittaan stadioniin liittyvästä sopimuskokonaisuudesta. Tiedustelu liittyy tilojen vuokraamiseen Kupittaan stadionin kiinteistöstä (dnro 3359-2003). Esitän selvityksenä seuraavaa:

Kaupunginhallitus on 7.10.2002 §:ien 919-921 kohdalla hyväksynyt kolme eri sopimusta: sopimus pukuhuone-, sosiaali- ja varastotilojen vuokraamisesta, maanvuokrasopimus sekä hoito- ja yhteistyösopimus. Sopimukset päätettiin tehtäväksi Kupittaan Stadion Oy:n kanssa. Nämä kolme sopimusta allekirjoitettiin 14.10.2002. Sopimukset ovat oheismateriaalina.

Pukuhuone-, sosiaali- ja varastotiloja koskevalla huoneenvuokrasopimuksella Kupittaan Stadion Oy on vuokrannut kaupungille Kupittaan jalkapallostadionin uudisrakennuksessa olevia tiloja. Sopimus on voimassa 25 vuotta 1.7.2003 alkaen. Tilojen pinta-ala on yhteensä 1.718 m2. Indeksiin sidottu vuokra on 20.000 euroa kuukaudessa lisättynä arvonlisäverolla. Tarkemmat ehdot ilmenevät oheisesta sopimuksesta.

Maanvuokrasopimuksella kaupunki on vuokrannut Kupittaan Stadion Oy:lle noin 2,7 hehtaarin suuruisen alueen, joka muodostaa osan Kupittaan kaupunginosan 12. korttelista. Alueella sijaitsevat mm. Kupittaan jalkapallostadion (pallokenttä), ns. vanha katsomo ja yhtiön uudisrakennus. Vuokrakausi on alkanut 1.10.2002 ja se päättyy 31.12.2049. Indeksiin sidottu vuokra on 22.000 euroa vuodessa lisättynä arvonlisäverolla siitä alkaen, kun muita kuin katsomo-, pukuhuone-, sosiaali- ja varastotiloja on otettu käyttöön. Tarkemmat ehdot ilmenevät oheisesta sopimuksesta.

Todettakoon erikseen, että maanvuokrasopimuksen mukaan vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta ei saa luovuttaa vuokraoikeudesta erillään. Ehto sisältää myös kiellon kirjata maakaaren 14. luvun 3 §:n mukaista hallinnanjakosopimusta. Edelleen sopimuksen 30. kohdan mukaan vuokrasopimus liittyy sopimuskokonaisuuteen, jonka muodostavat maanvuokrasopimuksen lisäksi sopijapuolten samana päivänä solmimat Kupittaan stadionin aluetta koskeva hoito- ja yhteistyösopimus sekä stadionille rakennettavan uuden katsomorakennuksen pukuhuone-, sosiaali- ja varastotiloja koskeva huoneenvuokrasopimus.

Kupittaan Stadion Oy:n kanssa on tehty vielä erikseen hoito- ja yhteistyösopimus, jolla sovitaan mm. Stadionin kentän käyttämisestä ja kunnossapidosta. Sopimus on voimassa 31.12.2049 asti. Tarkemmat ehdot ilmenevät oheisesta sopimuksesta.

Kupittaan Stadion Oy –niminen yhtiö on merkitty kaupparekisteriin 11.3.2002. Yhtiö on 10.12.2002 pidetyssä yhtiökokouksessa muutettu keskinäiseksi kiinteistöyhtiöksi. Tässä yhteydessä myös Kupittaan Stadion Oy:n toiminimi on muutettu Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy:ksi. Yhtiömuodon muutos on merkitty kaupparekisteriin 28.5.2003. Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy on siis sama yhtiö kuin Kupittaan Stadion Oy ja sen yritys- ja yhteisötunnus (y-tunnus) 1748928-7 on pysynyt muuttumattomana.

Muutoksen yhteydessä on toteutettu suunnattu osakeanti, jonka toteuttamisen jälkeen Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy:n osakkaana ovat olleet (joulukuu 2003) Håkans Investering Ab, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Kupittaan Stadionnurkka Oy ja Rakennus-Lundén Oy. Muutoksen yhteydessä osa yhtiön huonetiloista on muuttunut osakashallintaisiksi, jolloin tiettyjen osakkeiden omistaminen tuottaa yhtiöjärjestyksessä määrättyjen tilojen hallintaoikeuden. Osakeannissa niiden pukuhuone-, sosiaali- ja varastotilojen hallintaan oikeuttavat osakkeet, jotka oli vuokrattu Turun kaupungille, tulivat Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritaksen omistukseen. Veritas on siten tullut kaupungin vuokranantajaksi näiden tilojen osalta.

Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy:n hallintaan jäi edelleen yhtiöjärjestyksen mukaisesti porras-, aula- ja sosiaalitiloja, kioskeja, varastoja sekä kaksi aitiota sekä kaikki uuden stadionrakennuksen katsomotilat ja niitä palvelevat tilat.

Kaupungin sopijapuoli edellä mainituissa maanvuokrasopimuksessa ja hoito- ja yhteistyösopimuksessa on esitetyn perusteella edelleen Kiinteistöyhtiö Kupittaan Stadion Oy, jonka aikaisempi toiminimi oli Kupittaan Stadion Oy. Kyseessä on siten sama yhtiö, jonka toiminimi ja yhtiöjärjestys ovat muuttuneet. Yhtiö omistaa edelleen rakennuksen, jonka tilojen hallinta perustuu osittain yhtiön osakkeiden omistamiseen. Yhtiö ei siten ole luovuttanut vuokra-alueella olevien rakennusten omistusoikeutta erillään vuokraoikeudesta.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 21.10.2003 § 906 kohdalla päättänyt kumota kiinteistölautakunnan 17.9.2003 § 592 tekemän liikuntaviraston Linnankatu 61 sijaitsevia toimitiloja koskevan päätöksen ja päätti, että liikuntaviraston Linnankatu 61:ssä ja Paavo Nurmi -stadionilla sijaitsevat toimitilat voidaan sijoittaa Kupittaalle Veritasstadionille, ja antoi Tilalaitoksen tehtäväksi siirtymisen mahdollistavien vuokrasopimusten tekemisen stadion-yhtiön ja liikuntaviraston kanssa. Timo Isotalo on tehnyt kaupunginhallituksen päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja sen tultua hylätyksi valituksen hallinto-oikeudelle. Turun hallinto-oikeus on 30.12.2004 antamallaan päätöksellä hylännyt valituksen ja jättänyt valituksen eräiltä osin tutkimatta. Korkein hallinto-oikeus on 18.1.2006 antamallaan päätöksellä hylännyt Isotalon hallinto-oikeuden päätöksestä tekemän valituksen.

Kiinteistölautakunta on 25.2.2004 § 161 kohdalla päättänyt kaupunginhallituksen 21.10.2003 tekemän sijoittamispaikkapäätöksen perusteella, että Kupittaan Stadionnurkka Oy:ltä vuokrataan toimistotiloja. Tilat sijaitsevat samassa kiinteistössä kuin kaupungin edellä mainitut pukuhuone-, sosiaali- ja varastotilat. Kupittaan Stadionnurkka Oy:n osakasluettelon (2003) mukaan Håkans Investering Ab (1791718-1) ja Rakennus-Lundén Oy (0798956-0) ovat vuonna 2003 omistaneet yhtiön osakekannan puoliksi.

Kiinteistölautakunnan päätöksestä on tehty oikaisuvaatimus. Kiinteistölautakunta on 15.3.2006 hylännyt oikaisuvaatimuksen. Tämä kiinteistölautakunnan päätös on lainvoimainen. Toimistotiloja koskeva vuokrasopimus on allekirjoitettu 8.3.2004. Vuokrakausi on viisi vuotta 1.4.2004 lukien. Vuokrattavien tilojen pinta-ala on n. 670 m2 ja indeksiin sidottu vuokra 8.250 euroa kuukaudelta lisättynä arvonlisäverolla. Tarkemmat ehdot ilmenevät oheisesta sopimuksesta.

Oheismateriaali 1Kh 21.10.2003 § 906

Oheismateriaali 2Maanvuokrasopimus 14.10.2002

Oheismateriaali 3Huoneenvuokrasopimus 14.10.2002

Oheismateriaali 4Hoito- ja yhteistyösopimus 14.10.2002

Oheismateriaali 5Huoneenvuokrasopimus 8.3.2004

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä selvityksen tiedoksi ja selvityspyynnön käsitellyksi.

PäätösKaupunginhallitus päätti huomauttaa, että vastauksen valmistelu on kestänyt kohtuuttoman kauan. Parhaalla tahdollakaan ei voi väittää valmistelun sujuneen joutuisasti. Asiasisältö on jo vanhentunutta, joten selvityspyyntö voidaan merkitä käsitellyksi. Kaupunginhallitus päättää, että vastaisuudessa selvityspyyntöihin on kuitenkin vastaus saatava ripeämmin.

Päätös asiassa tehtiin Artesolan Arven kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

tiedKeskushallinto, lakiasiat
tiedArtesola Rauno