Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallituksen hallintojaosto4519.03.20124
Kaupunginhallitus21230.04.201213

2859-2012 (100)

Turun kaupungin henkilöstöraportti - henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutuminen 2011 (Kj)

Tiivistelmä:

Turun kaupungin henkilöstöraportissa on tarkasteltu henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumista ja raporttiin on liitetty tarkastelua täydentävää tilastotietoa. Henkilöstöraportin materiaali on koottu henkilöstöhallinnon tietojärjestelmiä hyödyntäen. Kunta 10 -tutkimuksesta ei ole saatavilla tuloksia vuodelta 2011 - sen sijaan raportissa esitellään virastojen/laitosten toimittamia selvityksiä Kunta 10 -kyselyn tulosten käsittelystä ja sen pohjalta valituista kehittämiskohteista.

Khhal § 45

Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen, henkilöstösuunnittelija Anne Kujanpää 4.3.2012:

 

Henkilöstöohjelmassa 2010–2013 Turun kaupungin henkilöstötyön keskeisiksi kehittämiskohteiksi on määritelty johtamisen ja esimiestyön kehittäminen, osaamisen varmistaminen ja osaamisen kehittäminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen ja kannustavan työilmapiiriin luominen, mm. kannustavaa palkkausta kehittämällä.

 

Turun kaupungin henkilöstöjohtamiselle ja –työlle on kolme päätavoitetta:

 

1. Oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen

2. Henkilöstön osaamisen ja ammattitaidon varmistaminen ja tukeminen

3. Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö

 

Seuraavassa käydään läpi kaikki henkilöstöohjelman 2010–2013 tavoitteet ja keinot ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista. Vuonna 2011 ei toteutettu Kunta10 –kyselyä, joten kaupunkitasoisiin Kunta10 -mittareihin on kirjattu vuoden 2010 toteuma ja tavoite 2012.

 

Tavoite 1: Oikeudenmukainen ja osallistava johtaminen

 

Tavoiteltavat vaikutukset

1)Tarkoituksenmukainen henkilöstörakenne ja –määrä

2)Henkilöstökustannusten hallinta

3)Henkilöstöjohtamisen laadun paraneminen

4)Parempi työnantajakuva

 

Keinot tavoitteen saavuttamiseksi

1)Järjestelmällinen johtamis- ja esimieskoulutus

2)Henkilöstösuunnitelmat ja niiden seuranta

3)Tasapainotustoimet ja tuottavuuden kehittäminen

4)Eläköitymisen hallinta: tiedon siirto ja seuraajasuunnitelmat

5)Yhteistoiminta ja osallistava johtaminen välineenä kaikilla tasoilla

6)Kunta 10 –tulosten käsittely ja hyödyntäminen kehittämisen tukena

 

 

Mittarit

1)Palkkamenojen kehitys (palkkamenot momentti 01)

 

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2009

Tavoite

2010

Tavoite

2011

Tavoite

2012

423,6 m€

Palkkamenojen tulee alentua samassa suhteessa työvoiman käytön aleneman kanssa. Palkkamenojen kehitykseen vaikuttaa merkittävästi kunta-alan virka- ja työehtosopimuksissa määritellyt sopimuskorotukset.

 

Kaupungin palkkamenot (470 597 071 €, palkat ilman henkilösivukuluja) 1.1. – 31.12.2011 olivat 4,8 % suuremmat kuin edellisenä vuonna. Palkankorotusten vaikutus palkkamenojen kasvuun vuonna 2011 oli n. 2 %.

 

2)Työvoiman käyttö (henkilötyövuosina, ilman työllistettyjä ja harjoittelijoita)

 

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2009

Toteuma

2009

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Tavoite

2011

Toteuma 2011

Toteutuiko tavoite v. 2011

12.943

12.743

12. 650,6

 

12.543

12.824,1

12 343/ työvoiman käytön tulee laskea vuodesta 2010

13 005

Ei

 

Työvoiman käyttö (laskettuna ilman työllistettyjä, oppilaita/harjoittelijoita, uudelleensijoituskokeilijoita ja ns. vajaakuntoisten työllistämistöissä olevia) oli vuonna 2011 13 005 htv eli 186,3 htv enemmän kuin v. 2010. Kun laskelmassa huomioidaan emokaupungista poissiirtyneet toiminnot, talkoovapaiden työvoiman käyttöä vähentävä vaikutus ja 100 % ulkopuolisella rahoituksella palkattu hankehenkilöstö, niin työvoimaa käytettiin vuonna 2011 145,1 henkilötyövuotta enemmän kuin v. 2010.

 

Lisäksi tulee huomioida, että kaupungin työllisyysmäärärahalla solmittiin marras-joulukuussa 2011 n. 100 työsuhdetta ilman valtion palkkatukea, ja poikkeuksellisesti nämä työsuhteet näkyvät työvoiman seurannan raportissa (sosiaali- ja terveystoimen työvoimassa). Näiden palkkausten vaikutus työvoiman käytön muutokseen on 16,8 htv eli ilman niitä Turun kaupungin työvoima on kasvanut viime vuodesta 128,3 htv (liite 1a.)

 

Henkilötyövuosina mitattu työvoiman käyttö (koko henkilöstö) aikajaksolla 1.1.–31.12.2011 oli 13 516,1 htv eli 274 henkilötyövuotta enemmän kuin vuonna 2010. Laskelmassa on mukana palkkatukityöllistetyt, joiden määrä vuonna 2010 kasvoi 107,8 htv:tta vuoteen 2010 verrattuna (v. 2010 205 htv, v. 2011 296 htv, muutokseen laskettu lisäksi sellaisetkin kaupungin työllisyysmäärärahalla tehdyt palkkaukset joihin ei ole saatu valtion palkkatukea). Kaikki palkkatukityöllistetyt on palkattu sosiaali- ja terveystoimeen, ja edelleensijoitettu sieltä muihin virastoihin/laitoksiin. Kun laskelmassa huomioidaan emokaupungista poissiirtyneet toiminnot, talkoovapaiden työvoiman käyttöä vähentävä vaikutus ja 100 % ulkopuolisella rahoituksella palkattu hankehenkilöstö, niin työvoiman käyttö vuonna 2011 oli 232,8 henkilötyövuotta enemmän kuin työvoiman käyttö v. 2010. (liite 1b.)

 

3)Kunta 10 – tutkimuksen tulokset

 

Työnantajan suositteleminen (suosittelee %)

Lähtötilanne

2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

67 %

70 %

65,91

Ei

75 %

 

Esimiestuki

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

3,39

3,50

3,40

Ei

3,60

 

Kohtelun oikeudenmukaisuus

Lähtötilanne

2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

3,59

3,65

3,68

Kyllä

3,75

 

Päätöksenteon oikeudenmukaisuus

Lähtötilanne

2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

3,02

3,12

2,96

Ei

3,25

 

Tavoite 2: Henkilöstön osaamisen varmistaminen ja tukeminen

 

Tavoiteltavat vaikutukset

1. Asiantunteva ja osaava henkilöstö

 

Keinot tavoitteen saavuttamiseksi

1.Kehityskeskustelut ja kehittämissuunnitelmat

2.Monipuolinen osaamisen kehittäminen (osaamiskartoitukset, henkilöstökoulutus, työkierto, työparityöskentely, kokemustiedon siirtäminen, oppisopimuskoulutus, oppilaitosyhteistyö)

3.Oikeudenmukainen ja kannustava palkkaus

4.Toimiva sisäinen ja ulkoinen rekrytointi

 

Mittarit

1) Kunta 10 – tutkimuksen tulokset

 

Täydennyskoulutus (riittävää %)

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

62 %

65 %

53,25 %

Ei

70 %

 

Kehityskeskustelujen käyminen (kyllä %)

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

55 %

65 %

54,10 %

Ei

80 %

 

Kehityskeskustelujen hyödyllisyys (hyödyllisenä %)

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma

2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

40 %

50 %

38,52 %

Ei

60 

 

2) Asiakastyytyväisyyskyselyjen tulokset

 

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2009

Tavoite

2010

Tavoite

2011

Tavoite

2012

Asiakastyytyväisyys on virastotasoinen mittari. Jokaisen viraston / liikelaitoksen tulee asettaa tavoitteet asiakastyytyväisyyden parantamiselle. Asiakastyytyväisyyden kehittymistä seurataan virasto- / liikelaitoskohtaisissa seurannoissa.

 

 

Vastuutahot

1. Keskushallinto

2. Virastojen ja laitosten johto ja esimiehet

3. Työyhteisöt

Tavoite 3: Työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö ja hyvinvoiva työyhteisö

 

Tavoiteltavat vaikutukset

1. Hyvinvoiva ja työssään viihtyvä, motivoitunut henkilöstö

2. Turvallinen työympäristö

3. Toimivat työyhteisöt ja yhteistoiminta

 

Keinot tavoitteen saavuttamiseksi

1. Tavoitteellinen ja suunnitelmallinen työkykyä ylläpitävä toiminta kaikissa yksiköissä

2. Varhainen tuki työssäjaksamisen ongelmissa

3. Työterveyshuolto monipuolisesti työn tekemisen ja hyvinvoinnin tukena

4. Kunta 10 – tulosten käsittely ja hyödyntäminen työyhteisön hyvinvoinnin tueksi

5. Vaarojen arviointi ja työturvallisuudesta huolehtiminen

 

Mittarit

1) Kunta 10 – tutkimuksen tulokset

 

a. Työn hallinta

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma 2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

3,62

3,70

3,63

Ei

3,80

 

b. Työyhteisön toimivuus (osallistumista tukeva)

Lähtötilanne

2008

Tavoite

2010

Toteuma 2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

3,53

3,60

3,50

Ei

3,70

 

c. Työpaikan ilmapiiri

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma 2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

3,52

3,60

3,49

Ei

3,70

 

d. Tyky-toiminta (paljon tai jonkin verran %)

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2010

Toteuma 2010

Toteutuiko tavoite v. 2010

Tavoite

2012

65 %

70 %

65,04

Ei

75 

 

2) Työterveyshuollon asiakastyytyväisyys (työnantaja/työntekijä – näkökulma)

 

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2009

Tavoite

2010

Tavoite

2011

Tavoite

2012

Tavoitteena asiakastyytyväisyyden parantaminen, työterveyshuolto kehittää mittarin

Tilanne 2011:

Työterveyshuollolla on käytössä jatkuva sähköinen asiakaspalaute (lomakkeet vastaanotolla tai internetissä työterveyshuollon sivuilla). Palautteissa kiitosta on saatu hoitohenkilökunnan saatavuudesta sekä kohtelusta, asiantuntemuksesta sekä asioinnin sujuvuudesta. Moitteita on saatu lääkäripalvelujen saatavuudesta ja jonkin verran hoitohenkilökunnan saatavuudesta sekä kohtelusta, asioinnin sujuvuudesta, asiantuntemuksesta ja tiedottamisesta ja viestinnästä.

Vuonna 2012 työterveyshuolto tekee erillisen asiakastyytyväisyyskyselyn. Mittarina kyselyssä käytetään Työterveyslaitoksen kehittämää asiakaskyselyä. Jatkossa työterveyshuolto kartoittaa ja selvittää entistä paremmin työpaikkojen toiveita ja tarpeita. Tavoitteena on entistä kokonaisvaltaisempi kuva työterveyshuollon kehittämistarpeista.

 

3) Varhemaksut

 

Lähtötilanne 2008

Tavoite

2009

Tavoite

2010

Tavoite

2011

Tavoite

2012

1,2 % palkkasummasta (n. 423 M€), kunta-sektorin keskiarvo 1,1, % palkoista

Tavoitteena on, että varhemaksujen % osuus palkoista laskee alle kuntasektorin keskiarvon.

 

Palkkasumma 2011

470,6 M€

Varhemaksut, Turku 2011

4,7 M€

 

Toteutuiko tavoite v. 2011

Tilanne 2011:

1,0 % palkkasummasta (kaikki palkat + luontoisedut), kuntien keskiarvo x % palkoista

Kuntien keskiarvoa ei ole vielä saatu Kevasta. Varhemaksusumma laski vuodesta 2010 1,1 M€ (v. 2010 5,8 M€), mutta myös Kevan perimän varhemaksun % palkkasummasta oli v. 2011 pienempi kuin v. 2010.

 

4) Sairauspoissaolojen määrä, koko henkilöstö (sairauspoissaoloprosentti)

 

Lähtötilanne 2008

Toteuma

2010

Tavoite

2011

Toteuma 2011

Toteutuiko tavoite v. 2011

Tavoite

2012

4,47 %

4,44 %

4,20 %

4,38 %

Ei

4,15 %

 

5) Työtapaturmat (tapaturmapoissaoloprosentti)

 

Lähtötilanne 2008

Toteuma

2010

Tavoite

2011

Toteuma 2011

Toteutuiko tavoite v. 2011

Tavoite

2012

0,21 %

0,17 %

0,15 %

0,21 %

Ei

0,13 %

 

 

Kunta10- tutkimus

 

Henkilöstöohjelman tavoitteiden mittareina käytetään monessa kohdassa Kunta 10- kyselyn tuloksia. Kunta10 -kysely on laaja kansainvälinen ja monitieteinen tutkimus, jolla tutkitaan kunta -alan työhön, työyhteisöön, johtamiseen ja henkilöstön hyvinvointiin ja terveyteen vaikuttavia tekijöitä. Kunta10 – kyselyyn osallistuvat Turun lisäksi Raisio, Naantali, Vantaa, Espoo, Tampere, Nokia, Valkeakoski, Virrat ja Oulu. Turku on ollut mukana tutkimuksessa sen alusta eli vuodesta 1997 lähtien. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn kohderyhmänä on kaupungin vakituinen henkilöstö ja pitkäaikaiset määräaikaiset työntekijät.

 

Vuonna 2010 toteutetussa kyselyssä Turun kaupungin työntekijöiden kokemukset työstä, johtamisesta, työilmapiiristä jne. olivat hiukan huonommat kuin edellisessä kyselyssä. Muissa tutkimuskunnissa vastausten trendi oli samansuuntainen. Tarkasteltaessa vastausten yleistä tasoa, Turun kaupungin työntekijöiden vastaukset olivat Kunta 10 –vastausten keskiarvoa huonompia – näin on ollut myös aiemmissa kyselyissä.

 

Vuonna 2011 ei toteutettu Kunta 10-kyselyä. Maaliskuussa 2011 virastot/laitokset ohjeistettiin käsittelemään vuoden 2010 kyselyn tulokset kaikissa työyhteisöissä ja käynnistämään tarvittavat muutokset. Henkilöstöasioiden vastuualue vastuutettiin keräämään tiedot Kunta10 –kyselyn tulosten käsittelystä ja toimenpiteistä syksyllä 2011 ja esittämään niistä selvityksen hallintojaostolle. (Khhal 22.3.2011 § 55).

 

Seuraava Kunta 10 –kysely toteutetaan syyskuussa 2012.

 

Kunta 10-kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa ja valitut kehittämiskohteet

 

Kunta 10- tulosten käsittelystä työyhteisöissä järjestettiin keväällä ja syksyllä 2011 kaksi koulutusta esimiehille. Henkilöstöasioiden vastuualue lähetti virastoille/laitoksille kyselyn Kunta 10-kyselyn tulosten käsittelystä ja hyödyntämisestä joulukuussa 2011.

 

14 virastoa/laitosta ja 6 keskushallinnon yksikköä vastasi kyselyyn. (kyselylomake liitteessä 2, virastojen vastukset liitteessä 3).

 

Kaikki vastaajat ilmoittivat, että kyselyn tulokset on käsitelty vähintään puolessa virastojen yksiköissä. Tilaliikelaitos, nuorisoasiainkeskus, ammattikorkeakoulu, vesiliikelaitos ja kulttuuriasiainkeskus ilmoittivat että tulokset on käsitelty kaikissa tai lähes kaikissa (90–100%) työyhteisöistä.

 

Kysyttäessä kyselyn esiin nostamia vahvuuksia eniten tyytyväisyyttä koettiin kehityskeskustelujen pitämiseen ja hyödyllisyyteen, tyky-toimintaan, työyhteisötaitoihin ja työilmapiiriin liittyvissä asioissa. Avoimissa vastauksissa todettiin, että eri yksiköiden välillä vastauksissa ja vahvuuksissa oli suuriakin eroja tulosalueittain ja yksiköittäin.

 

Virastoja pyydettiin myös kertomaan miltä työelämän alueelta yksiköissä oli valittu kehittämiskohteet. Eniten kehittämistä ja muutoksia tarvitseviksi teemoiksi on virastoissa valittu viestintä, työilmapiiri, kehityskeskustelujen pitäminen ja niiden hyödyllisyys, täydennyskoulutuksen riittävyydestä huolehtiminen ja syrjinnän poistaminen.

 

Kysyttäessä tarvitsevatko työyhteisönne tukea työyhteisöasioiden kehittämiselle noin puolet vastasi kyllä ja puolet ei. Kyllä -vastanneiden avoimissa täsmentävissä kommenteissa toivottiin lisää koulutusta ja työkaluja henkilöstön hyvinvointiin, osaamiseen ja työyhteisön kehittämiseen. Osa vastaajista oli jo sopinut tukitoimista työterveyshuollon kanssa.

 

Henkilöstöjohtaja Marja Salmi-Tuominen 6.3.2012:

 

Henkilöstöohjelmassa asetettuja tavoitteita ei saavutettu vuonna 2011. Varsinkaan työvoiman käytön alenemiselle asetettua tavoitetta ei saavutettu. Positiivista on, että sairauspoissaolot kaupunkitasoisesti ovat hiukan vähentyneet, vaikka tavoitetta ei kokonaan saavutettukaan.

 

Vuonna 2011 ei toteutettu Kunta 10-kyselyä, joten kyselyn tuloksiin sidottuja mittareita ei ollut käytössä. Painopiste on ollut viimeisimmän vuoden 2010 kyselyn tulosten läpikäymisessä, tarvittavien muutosten suunnittelussa ja toimeenpanossa.

 

Vuonna 2011 on käynnistetty ja jatkettu useita henkilöstöohjelman tavoitteiden mukaisia pitkäkestoisia kehittämistoimenpiteitä joiden tulokset eivät vielä näy seurannassa. Keskitetysti on käynnistetty mm. johdon koulutuksen, rekrytoinnin, varhaisen tuen/työkyvyn hallintamallin ja työnantajakustannusten paremman hallinnan kehittäminen. Viestinnässä on korostettu kehityskeskustelujen käymisen tärkeyttä ja aiheesta on järjestetty säännöllisesti keskitettyä koulutusta esimiehille.

 

Kunta-10 vuoden 2010 kyselyn tulosten käsittelystä saatujen vastausten pohjalta tilanne kaupunkiorganisaatiossa vaihtelee suuresti, osalle vuodelle 2012 asetetut tavoitearvot ovat vähintäänkin haasteellisia ja osalle taas jo saavutettuja. Kaupunki-, virasto- ja työyksikkötasoisten pitkäkestoisten kehittämishankkeiden onnistunut toteuttaminen luo edellytyksiä tulosten parantumiselle, jolloin tavoitetasot ainakin virastokohtaisesti ovat saavutettavissa, vaikka kokonaisuutena ei tavoitetta saavuttaisikaan.

 

Henkilöstöohjelman päätavoitteet ja niille määritellyt tavoiteltavat vaikutukset toteuttavat hyvin myös kaupungin toimintamallin uudistamiseen sisältyvää paremman johtamisen teemaa. Tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin jo käynnistyneiden kehittämishankkeiden lisäksi panostusta erityisesti johdon ja esimiesten tukeen muutosten toteuttamisessa.

 

Liite 1                                  Henkilöstöraportin 2011 liitemateriaali

 

Liite 2Kunta 10-kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa –kyselylomake

 

Liite 3Kunta 10-kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa – virastojen /laitosten vastaukset

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallituksen hallintojaosto merkitsee henkilöstöraportin tiedoksi ja lähettää sen edelleen yhteistyötoimikunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Henkilöstöasioiden vastuualue tekee esitetyn henkilöstöraportin pohjalta erillisen julkaisun keväällä 2012, joka toimitetaan kaupunginvaltuuston, kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen hallintojaoston jäsenille sekä virastoille ja liikelaitoksille.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 212

Vs. johtava kaupunginsihteeri Ari-Pekka Korhonen 20.4.2012:

Yhteistyötoimikunta on 17.4.2012 § 18 käsitellyt asiaa ja merkinnyt sen tiedoksi.

Oheismateriaali 1Henkilöstöraportin 2011 liitemateriaali

Oheismateriaali 2Kunta 10-kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa –kyselylomake

Oheismateriaali 3Kunta 10-kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa – virastojen /laitosten vastaukset

Kaupunginjohtaja Aleksi Randell:

EhdotusKaupunginhallitus merkitsee raportin henkilöstöohjelman tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2011 tiedoksi ja lähettää raportin pohjalta laadittavan julkaisun edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

esiKaupunginvaltuusto
tpvKeskushallinto, henkilöstöasiat


Liitteet:

Khhal § 45
Liite 1:Henkilöstöraportin 2011 liitemateriaali
Liite 2:Kunta 10 -kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa -kyselylomake
Liite 3:Kunta 10 -kyselyn käsittely virastoissa/laitoksissa - virastojen /laitosten vastaukset