Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Peruspalvelulautakunta12013.03.20126
Kaupunginhallitus18916.04.201211

1954-2012 (041, 001)

Lausunto Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 - 2015 (Pj)

Tiivistelmä:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on 13.2.2012 pyytänyt jäsenkunniltaan lausunnot sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 - 2015. Kaupunginhallitukselle esitetään Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille annettavaksi peruspalvelulautakunnan esityksen mukainen lausunto täydennettynä talouden vastuualueen esittämin huomioin.

Perla § 120

Sosiaali- ja terveystoimi, erikoissairaanhoidon tulosaluejohtaja Hilkka Virtanen, terveyskeskuksen vastaava lääkäri Anne Santalahti, resurssijohtaja Max Lönnqvist ja controller Pekka Paatonen 27.2.2012:

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä on pyytänyt 13.2.2012 päivätyllä kirjeellä jäsenkunnilta ja Turun yliopistolta 21.3.2012 mennessä lausunnot Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 – 2015. Jäsenkuntien toivotaan esittävän lausunnoissaan ne tekijät, jotka vaikuttavat erikoissairaanhoidon kysyntään ja tarpeeseen vuonna 2013 ja mahdollisuuksien mukaan myös esittämään näitä tekijöitä koskevaa arviointia taloussuunnitelmavuosille 2014-2015. Kuntien ja yliopiston lausuntoja hyödynnetään suunnitteluprosessissa, ja ne toimivat mm. taustamateriaalina käytävissä kuntaneuvotteluissa

Liite 1Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 – 2015 ja kuntaneuvottelut maaliskuussa 2012

Peruspalvelulautakunta esittää lausuntonaan seuraavaa:

Turkulaisten sairastavuudessa ei ennakoida muutoksia vuosille 2013-2015, joten sairastavuuteen perustuen sairaanhoitopiirin palveluiden tarve ja kysyntä tulevat säilymään ennallaan vuoteen 2012 verrattuna. Uusi terveydenhuoltolaki edellyttää perusterveydenhuollon toimintamahdollisuuksien vahvistamista. Tämä taas edellyttää terveyskeskusten ja sairaaloiden työnjaon tarkistamista ja erikoislääkärityövoiman tarkoituksen mukaista hyödyntämistä terveyskeskuksissa. Turulla on omaa perustason erikoissairaanhoitoa, ja tämä muodostaa yhteistä potilastietojärjestelmää hyödyntäen jo nyt toimivan kokonaisuuden perusterveydenhuollon kanssa. Niiden erikoisalojen osalta, joita Turun omassa toiminnassa ei ole, tulisi peruserikoissairaanhoidon konsultaatioita saada joustavasti perusterveydenhuollon käyttöön. Tämä tullee entisestään siirtämään toiminnan painopistettä avohoitotoimintojen suuntaan.

Jatkossa yhä suurempi osa vaativan erikoissairaanhoidon tutkimuksista ja hoidoista voidaan toteuttaa polikliinisinä. Tämä tarkoittaa avohoitokäyntien määrän lisääntymistä ja vuodeosastohoitopäivien vähentymistä edelleen. Turku pyrkii varmistamaan oman vuodeosastokapasiteettinsä riittävyyden siirtoviivepäivien välttämiseksi.

Turun terveyskeskuksen päivystystoiminta siirtyi sairaanhoitopiirin Ensihoidon- ja päivystyksen liikelaitoksen vastuulle 9.1.2012 alkaen. Toiminta siirtyy yhteisiin tiloihin uuteen T-sairaalaan tämän hetkisen tiedon mukaan huhtikuun alussa 2013. Päivystystoiminta on uuden terveydenhuoltolain mukaan yksi niistä toiminnoista, joista kuntien tulisi järjestämissopimuksessa yhteisesti sopia. On ilmeistä, että terveyskeskusten päivystystoiminta tulee laajasti keskittymään liikelaitoksen tuottamaksi v.2013. Tällöin on sekä potilaiden että kuntien etu on, että toimintamallit ja päivystyksellisen hoidon kriteerit on yhteisesti sovittuja ja päivystyksessä ei hoideta sinne kuulumattomia potilaita. Tämä on erittäin merkittävä kustannustekijä myös. Varsinkin terveyskeskuksen hoitovastuulla olevien potilaiden hoidon, ts. kaikkien kotihoidon potilaiden, osalta tulee päästä toimivaan yhteisesti sovittuun hoitoketjumalliin. Sama koskee tavallisten infektiopotilaiden hoitoa, koska he ovat suurin yksittäinen potilasryhmä, joka käyttää terveyskeskustasoisia päivystyspalveluja.

Ensihoidon toteutusvastuu siirtyi terveydenhuoltolain voimaan tullessa sairaanhoitopiirille. Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin alueella on kuntien toimesta ehdotettu sairaanhoitopiirille, että käytetään toiminnan valmisteluun koko siirtymäaika ja näin ollen vasta 1.1.2013 tapahtuu ensihoidon järjestämisvastuun todellinen siirtyminen sairaanhoitopiirille ja siellä ensihoidon ja päivystyksen liikelaitokselle. Siellä aloittaa toimintansa myös ensihoitokeskus, joka toimii Erva-alueella ensihoitotoiminnan koordinoijana. Vuonna 2012 tehdään sairaanhoitopiiriin lain mukainen riskiluokitus ja sen perusteella palvelutasopäätös.

Turun näkökulmasta kiireellisten ensihoitokuljetusten ja sairaaloiden sekä muiden laitosmaisten palveluyksikköjen välisten siirtokuljetusten toteuttaminen samoilla ambulansseilla, joita käytetään kiireellisiin kuljetuksiin, on ehdottoman tärkeää, koska jos tämä ei toteudu, ambulanssitoiminnan kustannukset nousevat vieläkin suuremmiksi.

Lisäksi alkuperäisissä suunnitelmissa ensihoidon ja päivystyksen sijoittuminen samoihin tiloihin ja saman toimijan alaisuuteen toivottiin tuovan synergiahyötyä niin kuntalaisille/ potilaille kuin henkilöstön käytössä liikelaitoksellekin. Lain mukaan sairaanhoitopiirillä on asukkaiden informointivastuu ensihoidon osalta, joten liikelaitoksen neuvontapuhelin ja sen toiminta yhteistyössä Turun oman yleisen neuvontapuhelimen ja terveysasemilla tapahtuvan ohjannan kanssa on erittäin tärkeää.

Jäsenkuntien maksuosuuden kasvu tulee sopeuttaa jäsenkuntien kantokykyyn. Turun kaupungin vuoden 2012 talousarviossa ja vuosien 2012-2015 taloussuunnitelmassa Peruspalvelulautakunnan toimintakatteen kasvu on 2,5 % vuodelle 2013 ja 2,0 % vuosille 2014-2015. Sairaanhoitopiirin taloussuunnitelmassa jäsenkuntien maksuosuuden kasvu on 5,5 % vuodelle 2013 ja 3,6 % vuodelle 2014. Sairaanhoitopiirin tulee sopeuttaa talousarvionsa ja -suunnitelmansa vuosille 2013-2015 Peruspalvelulautakunnan toimintakatteen kasvulukuihin 2,5 % vuodelle 2013 ja 2,0 % vuosille 2014-2015.

Jäsenkuntien kannalta huolestuttavaa on sairaanhoitopiirin lainankannan kasvu ja omavaraisuusasteen pieneneminen alle Valtioneuvoston asetuksen (172/2007) määrittelemän 50 %:n tason. T2-sairaalan jälkeen sairaanhoitopirin investointiohjelmassa on U-sairaalan korvaavien tilojen investoinnit yhteensä 98 M€ vuoteen 2018 mennessä. Tämän vuoksi voidaan perustellusti kysyä, olisiko taloudellisesti kannattavampaa, ettei sairaanhoitopiiri itse investoi ”seiniin”, vaan yhteistyössä ulkopuolisten toimijoiden kanssa ppp-hankkeena rakennettaisiin tarvittavat, helposti ja nopeasti muunneltavat sairaalatilaratkaisut. 

Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen pitäisi ottaa vastatakseen juuri ne toiminnat, jotka tällä hetkellä merkittävästi korottavat Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin erityisvelvoitemaksua. Ensihoito- ja päivystyksen liikelaitoksen toiminnan kustannukset tulee läpinäkyvyysperiaatteen mukaisesti kohdistaa palveluiden hintoihin ja luopua ensihoitoon ja päivystykseen liittyvien maksujen keräämisestä erityisvelvoitemaksuina.

Peruspalvelujohtaja Riitta Liuksa 6.3.2012:

EhdotusPeruspalvelulautakunta päättää antaa yllä olevan lausuntonaan kaupunginhallitukselle Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin kuntayhtymän talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 – 2015.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Kh § 189

Talousjohtaja Jukka Laiho ja controller Valtteri Mikkola 10.4.2012:

 

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on pyytänyt jäsenkunniltaan lausunnot vuoden 2013 talousarvioon ja vuosien 2014 - 2015 taloussuunnitelmaan. Turun osalta päävastuun lausunnon antamisesta voidaan katsoa olevan sosiaali- ja terveystoimella, joka vastaa sairaanhoitopiirin palvelujen käytöstä. Tästä huolimatta kaupungin keskushallinnon talousasiat haluaa korostaa muutamia valmisteluun oleellisesti vaikuttavia asioita.

 

Nykyinen näkymä Suomen julkisen talouden kehityksestä sopeutustoimineen on rakenteellisesti alijäämäinen vuosina 2012 - 2015. Kuntien taloudellisen kantokyvyn ei nähdä kasvavan merkittävästi seuraavien vuosien aikana.

 

Valtioneuvoston kehysriihessä 22.3.2012 päätettiin kehyskautta 2013 - 2016 koskevista mittavista kuntatalouteen vaikuttavista sopeutustoimista. Kehysriihessä päätettiin peruspalvelujen valtionosuuksien lisäleikkauksista, jonka myötä kuntien valtionosuusrahoituksen taso alenee asteittain vuoteen 2015 mennessä.

 

Turku on vuoden 2012 talousarvion vahvistamisen yhteydessä asettanut sosiaali- ja terveystoimen suunnittelukauden 2013 - 2015 nettomenojen kasvun huomattavasti alhaisemmaksi sairaanhoitopiirin jäsenkuntien maksuosuuksien kasvuun nähden. Tässä tilanteessa sopeuttamispaine oman toiminnan osalta nykyisellä kustannus- ja palvelurakenteella on hyvin haastava.

 

Talousasioiden näkemyksen mukaan peruspalvelulautakunta on omassa lausunnossaan perustellusti esittänyt, että sairaanhoitopiirin tulee sopeuttaa talousarvionsa ja –suunnitelmansa vuosille 2013 - 2015 peruspalvelulautakunnan toimintakatteen kasvulukuihin 2,5 % vuodelle 2013 ja 2,0 % vuosille 2014 - 2015.

 

Jäsenkuntien maksuosuuden suunnitellun kasvun lisäksi talousasiat jakavat peruspalvelulautakunnan huolen sairaanhoitopiirin raskaasta investointiohjelmasta, joka aiheuttanee haasteita sekä tuloslaskelman, taseen että rahoituksen näkökulmasta. Ohjelman vaikutus käyttötalouteen tulee avata kohteittain läpinäkyvämmin ja investointihankkeista päätettäessä tulee myös käsitellä niiden vaikutus jäsenkuntien maksuosuuksiin.

 

Pääosin investointiohjelmasta johtuvana huolestuttavana asiana voidaan nähdä kuntayhtymän omavaraisuusasteen heikkeneminen alle Valtioneuvoston asetuksen (172/2007) määrittelemän tason. Raja-arvon saavuttaminen tarkoittaisi pelkästään Turun kaupungilta n. 70 - 80 miljoonan euron panostusta kuntayhtymän omaan pääomaan.

 

Uudet liikelaitokset sekä vastuiden muutokset ovat aiheuttaneet toiminnallisia muutoksia kuntien ja sairaanhoitopiirin välillä. Toiminnallisten muutosten lisäksi näistä aiheutunee myös laskennallisia muutoksia sairaanhoitopiirin sisällä. Palvelujen hinnoittelusta on käyty keskustelua jo vuoden 2011 aikana ja sen osalta todettu tarvittavan lisäselvityksiä. Sekä vanhojen että uusien palvelujen sisäisen ja ulkoisen hinnoittelun tulee olla selkeää ja läpinäkyvää.

 

Yhteenvetona talouden vastuualue toteaa, että Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin

-tulee sopeuttaa talousarvio ja –suunnitelmansa kuntien verotulojen kasvu sekä valtionosuuksien leikkaukset huomioiden siten, että jäsenkuntien maksuosuuden kasvu on vuoden 2013 osalta 2,5 % ja vuosien 2014-2015 osalta 2,0 %,

-investointiohjelman vaikutus käyttötalouteen tulee avata taloussuunnitelmakaudella kohteittain ja investointihankkeesta päätettäessä tulee myös käsitellä sen vaikutus käyttötalouteen ja jäsenkuntien maksuosuuksiin,

-tulee kiinnittää huomiota taseen ja erityisesti omavaraisuusasteen kehittymiseen,

-tulee selkeyttää ja lisätä läpinäkyvyyttä palvelujen hinnoittelussa, mukaan lukien erityisvelvoitemaksu.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä 12.4.2012:

Yhdyn edellä olevaan peruspalvelulautakunnan esittämään lausuntoon ja talouden vastuualueen tekemiin lisähuomioihin.

Oheismateriaali 1Varsinais- Suomen sairaanhoitopiirin lausuntopyyntö

EhdotusKaupunginhallitus päättää antaa Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirille edellä olevan peruspalvelulautakunnan esityksen mukaisen lausunnon täydennettynä talouden vastuualueen esittämillä huomioilla.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausVarsinais-Suomen sairaanhoitopiiri
lausLehtonen Olli-Pekka
tiedKeskushallinto, talousasiat
tiedPeruspalvelulautakunta


Liitteet:

Perla § 120
Liite 1:Lausuntopyyntö Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin talousarvioon vuodelle 2013 ja taloussuunnitelmaan vuosille 2014 - 2015 ja kuntaneuvottelut maaliskuussa 2012