Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus18816.04.201210

4161-2012 (444)

Kaupungin kotouttamisohjelman ja sen kehittämistoimenpiteiden noudattamisen jatkaminen (Pj)

Tiivistelmä:

Kaupunginvaltuusto on 12.2.2007 § 38 tarkistanut kaupungin kotouttamisohjelman ja vahvistanut kehittämistoimenpiteet vuosille 2007 - 2011. Kaupunginhallitukselle esitetään, että uuden ohjelman valmistelussa huomioidaan sen kytkeytyminen kaupungin strategiseen suunnitteluun ja seurantaan ja että vahvistettua ohjelmaa noudatetaan enintään asukkaiden hyvinvointiohjelman voimassaolon päättymiseen asti.

Kh § 188

Va. kaupunginsihteeri Outi Kari-Granfors ja kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa 4.4.2012:

Maahanmuuttajien kotoutumista ja kotouttamista koskeva laki maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisestä (1386/2010, myöh. kotoutumislaki) tuli voimaan 1.9.2011. Kotoutumista tukeviin toimenpiteisiin oikeutettujen piiri laajeni lainuudistuksessa koskemaan maahantuloperusteesta riippumatta kaikkia, joilla on oleskelulupa, oleskelukortti tai rekisteröity oleskeluoikeus. Aiemmin kotouttamista tukevien toimenpiteiden piiriin voi kuulua vain sellainen Suomeen muuttanut henkilö, jolla oli kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta Suomessa. Lain lähtökohtana on, että maahanmuuttajien kotoutumista edistetään edelleen kunnan ja työhallinnon peruspalveluilla sekä kotoutumislaissa säädetyillä kotoutumista edistävillä toimenpiteillä.

Maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi ja yhteistyön vahvistamiseksi laadittavasta kotouttamisohjelmasta on säädetty lain 32 §:ssä. Kotouttamisohjelma säädetään aiempaa selkeämmin kunnan velvollisuudeksi tavoitteena lisätä kotouttamisen vaikuttavuutta paikallistasolla parantamalla kotouttamisohjelmien laatua ja saada ohjelmat yhdenmukaisemmiksi. Kotouttamisohjelman laatiminen sekä sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotoutumisen edistämisestä on edellytys valtion kunnille maksamille korvauksille.

Kotoutumislain mukaan kotouttamisohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja sitä tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. Ohjelma otetaan myös huomioon kuntalain (385/1995) 65 §:n mukaista talousarviota ja taloussuunnitelmaa laadittaessa. Lain valmisteluasiakirjoissa (HE 185/2010) on kotouttamisohjelman tarkoituksena todettu olevan ”tukea kotouttamisen suunnittelua kunnassa ja sovittaa yhteen eri hallintokuntien ja muiden alueen toimijoiden kotoutumista edistävien toimenpiteiden järjestämistä. Ohjelmien vaikuttavuus varmistetaan kytkemällä ne muuhun kunnan strategiseen ja talousarviosuunnitteluun.”

Turussa maahanmuuttajien kotouttamisohjelma valmistui 13.4.2000 ja kaupunginhallitus merkitsi ohjelman tiedoksi 25.4.2000 § 539. Ohjelmasta pyydettyjen lausuntojen perustella laadittiin toimenpideohjelma ja kaupunginhallitus päätti 19.11.2001 § 1165 hyväksyä 27.3.2001 tarkistetun ohjelman käytännön jatkotoimenpiteiden pohjaksi. Asian esittelytekstissä todettiin muun ohessa, että Turun kaupungin kotouttamisohjelma tulee tarkistaa viiden vuoden välein ja että ulkomaalaisten palvelun johtoryhmä käsittelee vuosittain ohjelman painopistealueet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset.

Kaupunginjohtajan päätöksellä 21.6.2006 § 183 asetettiin kotouttamisohjelman tarkistamiseen työryhmät ja hyväksyttiin tarkistamisen periaatteet. Kotouttamisohjelman kehittämistoimenpiteet vuosille 2007–2011 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 12.2.2007 § 38.

Kuluvalla valtuustokaudella kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.9.2009 § 206 Turku-sopimuksen ohjelmakokonaisuuksien tavoitteet ja toimenpiteet. Asukkaiden hyvinvointi -teeman ohjelma on Asukkaiden hyvinvointiohjelma, johon sisältyvät ikäkaarimallin mukaiset lasten ja nuorten ohjelma, työikäisten ohjelma ja senioriohjelma. Ohjelma on vahvistettu vuosille 2009–2013 ja ohjelman päivittäminen tapahtuu kerran vuodessa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Ohjelman johtavana periaatteena on ollut poikkihallinnollisuus ja matriisimaisuus siten, että myös maahanmuuttajiin ja kotouttamiseen liittyvät valtuustotasoiset tavoitteet hyväksytään osana asukkaiden hyvinvointiohjelmaa.

Kotoutumislain 6 §:n mukaan kotoutumista edistäviä kunnan toimenpiteitä ja palveluja järjestetään ensisijaisesti osana kunnallisia peruspalveluja ja kotouttamisohjelman tulisi kytkeytyä kunnan muuhun strategiseen suunnitteluun. Valtuustokauden vaihtuessa on kotouttamisohjelman päivittäminen uuden lainsäädännön mukaiseksi tarkoituksenmukaista toteuttaa valtuustokauden vaihduttua. Kotouttamisohjelman painopistealueet ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset voidaan käsitellä hyvinvoinnin edistämisen johtoryhmässä.

Apulaiskaupunginjohtaja Maija Kyttä:

EhdotusKaupunginhallitus päättää,

että kaupunginvaltuuston 12.2.2007 § 38 tarkistaman kaupungin kotouttamisohjelman ja vuosille 2007–2011 vahvistamien kehittämistoimenpiteiden noudattamista jatketaan uuden kotouttamisohjelman vahvistamiseen asti kuitenkin enintään Asukkaiden hyvinvointiohjelman voimassaolon ajaksi ja

että kotouttamisohjelman valmistelussa huomioidaan sen kytkeytyminen kaupungin strategiseen suunnitteluun ja seurantaan.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedJoukkoliikennelautakunta
tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedKulttuurilautakunta
tiedLiikuntalautakunta
tiedLukio- ja ammattiopetuslautakunta
tiedNuorisolautakunta
tiedPeruspalvelulautakunta
tiedRakennuslautakunta
tiedSatamaliikelaitoksen johtokunta
tiedTarkastuslautakunta 2009-2012
tiedTilaliikelaitoksen johtokunta
tiedTurun kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta
tiedVarhaiskasvatus- ja perusopetuslautakunta
tiedVarsinais-Suomen aluepelastuslautakunta
tiedVesiliikelaitoksen johtokunta
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tiedKyttä Maija
tiedLuukkaa Maarit