Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus55221.11.201119
Kaupunginhallitus58205.12.201121

12826-2011 (613, 021)

Tiedoksi merkittävä uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma " Kauppatori" (Yj)

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitukselle ehdotetaan, että se merkitsisi tiedoksi laaditun osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja päättäisi laittaa vireille Kauppatorin asemakaavan muutoksen laadinnan.

Kh § 552

Asemakaavatoimisto/Paula Keskikastari 15.11.2011:

Asemakaavatoimistossa on valmistunut uusi osallistumis- ja arviointisuunnitelma:

Vaikutuksiltaan merkittävä Turun VI kaupunginosan Kauppatorin alueelle sekä osalle Aura-, Yliopiston-, Kauppias- ja Eerikinkatua sekä VII kaupunginosan Yliopiston- ja Eerikinkadun osille. Asemakaavan työnimi on ”Kauppatori”

Kauppatorin voimassaoleva kaava on vuodelta 1933 ja siihen on merkitty ainoastaan torialueen rajat, sen nimi ja kaksi rakennusalaa Kauppiaskadun varressa.

Nykyisen asemakaavan sekä yleis- ja katusuunnitelmien perusteella voidaan toteuttaa torin ja katualueiden järjestelyjä ja uusia kevyitä rakennelmia, muttei nykyisten kioskirakennusten korvaamista tai laajentamista muualla kuin nykyisessä asemakaavassa osoitettuihin paikkoihin Kauppiaskadun varressa. Maanalaisia pysäköintitiloja tai katujen alle sijoittuvia tiloja ei voi tehdä ilman kaavamuutosta.

Oheismateriaali 1Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Kauppatori"

Oheismateriaali 2Nykyisen asemakaavan perusteella toteutettavissa olevat asiat Kauppatorilla

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen:

EhdotusKaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi asemakaavatoimiston laatiman osallistumis- ja arviointisuunnitelman ja laittaa vireille Kauppatorin asemakaavan muutoksen laadinnan.

PäätösAsia pantiin pöydälle Eklundin Rinteen kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa jaettiin pöydälle Meidän Turku - Vårt Åbo ry:n 18.11.2011 päivätty kirjelmä.

 

Kh § 582

Pöydältä 21.11.2011 § 552

Oheismateriaali 3Osallistumis- ja arviointisuunnitelma "Kauppatori" (1.12.2011 muutoksin)

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Päätös asiassa tehtiin äänin 7-6.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän päätösehdotuksen puolesta äänestivät Eklund, Lundahn, Elo, Keskinen, Manni, Leppä ja Arve.

Laaksosen Sarlundin kannattamana tekemän seuraavansisältöisen muutosehdotuksen puolesta äänestivät lisäksi Hovirinta, Artesola, Hihnala ja von Frenckell-Ramberg:

”Kaupunginhallitus päättää, että käynnistetään asemakaavan muutos Kauppatorin kunnostamiseksi ilman torinalaista pysäköintilaitosta.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että selvitetään mahdollisuudet laajentaa Louhen kallionsisäistä pysäköintiä sekä siihen liittyviä ajo- ja kulkuyhteyksiä.”

Laaksonen ja Sarlund pyysivät merkitsemään pöytäkirjaan eriävän mielipiteensä asiassa perustellen sitä seuraavasti:

Turun hallinto-oikeus on päätöksellään 31.3.2010 nro 10/0198/1 kumonnut Kauppatorin asemakaavanmuutoksen, ja Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 24.10.2011, taltionumero 3042  pitänyt tämän päätöksen voimassa, muuttaen hieman perusteita. KHO:n päätöksen muutetun perustelun perusteella on arvioitava, että Kauppatorin savikkoalueen alempaan pohjavesijärjestelmään, nk. salpaveteen vaikuttava maanalainen rakentaminen on toteuttamiskelvotonta ja maankäyttö- ja rakennuslain vastaista. Paineellisen pohjaveden taso on Yliopistonkadun sivulla ilmeisesti noin +2,5 - +3,5.

Valtuuston puheenjohtajatoimikunnalle 28.11.2011 esitellyn, Lemconin 1.12.2007 päivätyn luonnoksen mukainen pysäköintilaitos ulottuisi tasolle -18 metriä. Tällainen pysäköintilaitos vaikuttaa merkittävästi nk. salpaveden tasoon. Tästä voi seurata vakavia ongelmia perustamisolosuhteille, aiemman asema-kaavan selvitysten perusteella esimerkiksi nk. hydraulinen murtuma tai saven kuivuminen laajalla alueella. Perustuksille, kadun ja torin pinnoille aiheutuvia vaikutuksia on vaikea arvioida, ja ne voidaan arvioida vain laajalla, koko vaikutusalueen kattavalla selvityksellä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukainen asemakaava on KHO:n käyttämin perustein mitä ilmeisimmin maankäyttö- ja rakennuslain vastainen. Tämän vuoksi asemakaavan laadintaan ja selvityksiin käytettävä aika ja voimavarat ovat hukkaan heitettyjä. Samoilla resursseilla voitaisiin laatia realistisia, toteuttamiskelpoisia suunnitelmia.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään normaalista asemakaavamenettelystä poikkeava kiristetty aikataulutus. Tälle ei ole mitään perusteita, koska esitetään aiemmasta, kumotusta asemakaavaehdotuksesta poikkeavaa pysäköintilaitosta, eikä aikaisempia selvityksiä voida hyödyntää. Uuden laitoksen rakentamisaikaiset ja pysyvät liikenne- ja ympäristövaikutukset ovat suuret, ja on epätodennäköistä, että niitä pystyttäisiin selvittämään parin-kolmen kuukauden aikana.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa esitetään, että vaihtoehtoja savikolle sijoitettavalla pysäköintilaitokselle ei tutkita. Tällä pyritään estämään se, että vaihtoehdot osoittautuisivat vertailussa taloudellisesti, teknisesti, ympäristövaikutuksiltaan ja liikenteellisiltä vaikutuksiltaan olennaisesti paremmiksi kaikkien osallisten kannalta. On ilmeistä, että esimerkiksi kallionsisäinen pysäköintilaitos olisi kaikissa suhteissa oleellisesti edullisempi kuin savikolle rakennettu.

Kiristetyn aikataulun tavoitteena on vaikeuttaa vuorovaikutusta kaavoituksen aikana.

Samoilla resursseilla saataisiin suunniteltua toteuttamiskelpoinen, kustannuksiltaan ja vaikutuksiltaan oleellisesti edullisempi pysäköintiratkaisu.

Jakelu

tiedKiinteistöliikelaitoksen johtokunta
tiedYmpäristö- ja kaavoituslautakunta
tpvYmpäristö- ja kaavoitusvirasto