TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Kaupunginhallitus43530.05.200510 Kj
 
 
________________________________________________________________________________
 
        
6199-2005 (114)
 
Teknisten palvelujen talouskeskuksen puhelinkeskuksen hoitajan vakanssin siirtäminen kaupunginkanslian virastopalvelukeskukseen
 
Tiivistelmä:
 
Hallinnollisten ja toiminnallisten johto- ja vastuusuhteiden saattamiseksi samoihin käsiin, esitetään teknisten palveluiden talouskeskuksen puhelinvaihteen hoitajan vakanssin siirtämistä hoitajineen kaupunginkanslian virastopalvelukeskukseen.
 
Kh 435
 
Virastopalvelupäällikkö Kalevi Larmo 21.4.2005:
 
Virastopalvelukeskus vastaa toimintasääntönsä perusteella kaupungin puhelinjärjestelmistä ja virastopalvelupäällikkö on Turku-verkon vaihteenhoitajien toiminnallinen esimies toimintasäännön perusteella. Vaihteenhoitajat ovat hallinnollisesti omien virastojensa alaisuudessa ja heidän fyysinen sijoituspaikkansa on myös näissä virastoissa.
 
Vaihteenhoitajien käytännön työnjohtamisen kannalta kuuluminen hallinnollisesti eri organisaatioon kuin toiminnallisesti on osoittautunut hankalaksi ja tavoitteena onkin ollut vaihteenhoitajien keskittäminen virastopalvelukeskukseen. Suunnitelmasta on keskusteltu hallintokuntien edustajien kanssa ja ajatusta on periaatteessa pidetty hyvänä. Sopivan tilan puuttuminen on toistaiseksi ollut syy siihen, että keskittämistä ei ole viety periaatetasoa pitemmälle.
 
Virastopalveluyksikkö yksikkö on sittemmin saanut käyttöönsä muilta kaupunginkanslian yksiköiltä vapautuneita tiloja osoitteesta Käsityöläiskatu 10 ja näin ollen vaihteenhoitajien vakanssinsiirtoja voitaisiin tilojen puolesta toteuttaa.
 
Tässä vaiheessa tulisi siirtää teknisten palvelujen talouskeskuksessa oleva puhelinkeskuksen hoitaja Jaana Kivinen vakansseineen (vak.nro 503020 ) suostumuksensa mukaisesti kaupunginkanslian virastopalvelukeskukseen 1.6.2005 lukien. Jaana Kiviselle on myönnetty rakennustoimenjohtajan päätöksellä opintovapaata 10.8.2004 - 17.6.2005 ja hänen on tarkoitus jatkaa opiskeluaan 15.8.2005 - 16.6.2006, mikäli hänelle myönnetään opintovapaata ko. ajaksi. Opintovapaan kestäessä hänestä ei aiheudu palkkamenoja. Hänen oppilaitoksensa on kesätauolla 20.6. - 14.8.2005, jona aikana hän tulee hoitamaan vakanssille kuuluvia tehtäviä. Virastopalvelukeskus on vuoden 2005 talousarviossaan varautunut em. palkkamenoihin.
 
Edellä olevan perusteella esitän, että puhelinkeskuksen hoitajan virka (vak.nro 503020) siirretään teknisten palvelujen talouskeskuksesta kaupunginkanslian virastopalvelukeskukseen 1.6.2005 lukien.
 
Teknisten palveluiden johtaja Esko Pohjanen 2.5.2005:
 
Tekniset palvelut hyväksyy esityksen siirtää teknisten palveluiden talouskeskuksessa oleva puhelinkeskuksenhoitaja Jaana Kivinen vakansseineen (vakanssi nro 503020 ) suostumuksensa mukaisesti kaupunginkanslian virastopalvelukeskukseen 1.6.2005 lukien.
 
Kansliapäällikkö Jouko K. Lehmusto 3.5.2005:
 
Esitän, että kaupunginhallitus päättäisi siirtää virastopalvelupäällikön esityksessä mainituin perusteluin teknisten palvelujen talouskeskuksen puhelinkeskuksen hoitajan viran (vak.nro 503020) haltijoineen kaupunginkanslian virastopalvelujen erilliselle vastuualueelle 1.6.2005 lukien
 
Jaana Kivinen 20.5.2005:
 
Olen tietoinen suunnitelmasta siirtää vakanssini nro 503020 teknisten palvelujen talouskeskuksesta kaupunginkanslian virastopalvelukeskukseen. Minulla ei ole huomautettavaa siirron suhteen ja suostun siihen.
 
Kaupunginjohtaja Armas Lahoniitty:
 
Ehdotus Kaupunginhallitus päättää siirtää virastopalvelupäällikön esityksessä mainituin perusteluin teknisten palvelujen talouskeskuksen puhelinkeskuksen hoitajan viran (vak.nro 503020) haltijoineen kaupunginkanslian virastopalvelujen erilliselle vastuualueelle 1.6.2005 lukien.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
 
 
JAKELU
ilm Kaupunginkanslia, henkilöstökeskus
ilm Kaupunginkanslia, virastopalvelukeskus
ilm Tekniset palvelut
ilm Kivinen Jaana
ilm Mäkelä Marjut