TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia1
 
Liikuntalautakunta7112.03.200211
Kiinteistölautakunta29223.04.20034 Kl
Kaupunginhallitus44812.05.200311 Kj
________________________________________________________________________________
 
        
10972-2000 (641, 643, 017)
 
Turun kaupunginhallituksen jäsenten Rauno Artesolan ja Nina Söderlundin aloite selvityksen saamiseksi yksityisille vuokratuista liikuntalautakunnan hallinnassa olevista virkistysalueista sekä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksia koskevan tiedottamisen tehostamisesta
 
Tiivistelmä:
 
Aloitteessa esitetään selvityksen hankkimista saaristossa olevista yleiseen virkistys-käyttöön soveltuvista kaupungin hallinnassa olevista alueista ja niistä tiedottamista. Liikuntalautakunta ja kiinteistölautakunta ovat antaneet aloitteesta selvityksensä, jotka esitetään merkittäväksi tiedoksi ja esitetään, ettei aloite anna aihetta enempiin toimenpiteisiin.
 
Liiklk 71
 
Apulaisliikuntatoimenjohtaja Markku Aaltonen:
 
Kaupunginhallitus on päätöksellään 20.11.2000 1279 päättänyt lähettää seuraavan aloitteen valmisteluun:
 
"Rauno Artesola ja Nina Söderlund 20.11.2000:
 
"Turun kaupungin omistuksessa on saaristossa lukuisia maa-alueita, jotka ovat soveltuvia kaupunkilaisten virkistyskäyttöön. Liikuntalautakunnan alaisuudessa on ns varsinaisista ulkoilualueista tehty maksullisia lomakyliä mökkeineen ja muine oheispalveluineen. Pähkinäisten ulkoilualue on vuokrattu yksityisen yrittäjän liiketoimintaan. Muista luontoliikkumiseen ja telttailuun sopivista saarialueista ei ole kaupunkilaisille riittävästi taas tiedotettu. Kerrotaan, että näitä kaupungin alueita on myös vuokrattu yksityisille ja niille on jopa rakennettu yksityiseen käyttöön lomarakennuksia ja laitureita. Siksi kai on julkisuudessa valitettu kuntalaisten toimesta siitä, että mahdollisuudet vapaaseen luonnossa liikkumiseen ja telttailuun ovat puutteelliset. Pyydämmekin kaupunginhallitukselle selvitystä edellä mainitun perusteella. Onko kaupunkilaisten virkistyskäyttöön soveltuvia alueita (esim. Rymättylän Järviluoto, Kustavin Rahi, Nötö jne.) vuokrattu yhdistyksille tai yksityisille? Kenelle, ja kuinka pitkäksi aikaa? Miksi näin on tehty? Mikä on vuokra?
 
Liikuntalautakunnan visiossa mm edellytetään: -saaristo ja ympäröivä luonto ovat yhä useampien käytössä. Tämän vision toteuttamiseksi teemme aloitteen:
 
Kaupunkilaisille tiedotetaan tehokkaasti missä ovat lähialueella Turun omistuksessa olevat alueet ja niiden retkeily- ja ulkoilumahdollisuuksista. Telttailu ja vapaa luonnossa liikkuminen on yleisestikin ns. jokamiehen oikeudella maksutonta, joten kaupungin omistamilla alueilla ei myöskään siitä tule maksua periä.
 
Siksi myös Pähkinäisten monimuotoisen luonnon omaava ulkoilualue on säilytettävä vapaan maksuttoman telttailun alueena."
 
Liikuntalautakunnan alaisuudessa on tällä hetkellä Kalikan, Maisaaren, Pähkinäisten ja Vepsän ulkoilualueet sekä Turun kaupungin maja Kiilopäällä.
 
Kalikan ulkoilualue on pieni 0,7 ha tila Yläneen kunnassa, Pyhäjärven rannassa ja siihen kuuluu rantasauna, vanha huvilarakennus, jossa sijaitsee kioski, sekä erillinen keittokatos.
Kiilopään maja sijaitsee Inarin kunnassa, Kiilopäätunturin ja UKK- puiston kupeessa. Täysin varustetussa majassa on kahdeksan majoitushuonetta, joissa kussakin on neljä vuodepaikkaa. Maja on käytettävissä ympäri vuoden.
 
Maisaaren, ja Pähkinäisten ulkoilualueet sijaitsevat Rymättylän kunnassa ja niihin kuuluu myös pääsaaren läheisyydessä olevia saaria ja saaren osia.
Maisaaren ympäristössä: Haminaluoto, Kuuskari, Vohlasluoto, Osia Iso-Kuusisesta, Karitluodosta ja Pähkinäisten ympäristössä; Kalliosaari, Korkeakari , Iso Järviluoto Matalakari, Mäntykari Tupsukari, Tukkipoika , Silmä ja Virkki sekä itäinen osa Vähä-Kaita saaresta.
 
Maisaaressa ja Pähkinäisissa on kunnostettu vanhat kiinteistöt alueen käyttöön majoitusta ja muita toimintoja varten. Kummassakin saaressa on myös kahvikioski.
 
Vepsän ulkoilualue on keskellä Airistoa Turun kaupungin alueella. Alueeseen kuuluu pääsaaren lisäksi, Mustaluoto, Pikku-Vepsä ja Vähä-Tervi.
Vepsässä on 18 lomamökkiä, joista 10 on uusittu vuosien 1988 - 1994 välillä, kaksi saunaa, joista uudempi rakennettiin 1996. Saaressa on myös kesäkahvio. Päärakennus on kunnostettu kokoustilaksi.
 
Vepsässä, Maisaaressa ja Pähkinäisissä on peritty maksuja liikuntalautakunnan hyväksymän hinnaston mukaan. Em. saarissa on valvontaa ja palveluja, joten myös telttailuista on peritty nimellinen korvaus. Pääsaarten läheisyydessä olevissa saarissa tapahtuvasta telttailusta ja rantautumisesta ei ole peritty maksuja.
 
Ulkoilualueiden hoito on tapahtunut Maisaaren ja Vepsän osalta kaupungin omana työnä, ja muiden hoito on ostettu yrityksiltä, seuroilta tms.
Aloitteessa mainitun Pähkinäisten ulkoilualueen hoitosopimuksella hoito tapahtuu yrittäjän toimesta yrittäjän saadessa lautakunnan hyväksymän hinnaston mukaisesti majoituksesta, kahviosta, laituri- ja telttamaksuista jäävät tulot.
 
Liite 1 hinnasto 2002
 
Liikuntalautakunnan toimesta ei ole vuokrattu ulkoilualueita, tai niiden osia yksityisille, eikä ole sallittu yksityisten rakentaa lomarakennuksia eikä laitureita niille.
 
Liikuntalautakunta luovutti vuoden 1998 alusta Kustavin Rahin ja Nauvon Nötön ulkoilualueen hallinnan silloiselle Turun kaupungin Kiinteistö- ja rakennustoimen lautakunnalle. Siirron jälkeen ei liikuntalautakunnalla ole alueiden asioista tietoa.
Aloitteessa mainittu Rymättylän Iso-Järviluodon alueelta on Matalakari vuokrattu pitkäaikaisella vuokrasopimuksella veneilyseuralle jo ennen kuin ulkoilualueet tulivat Liikuntalautakunnan hoitoon.
 
Aloitteessa kiinnitetään huomiota ulkoilualueiden , erityisesti ns. vapaiden saarten käytön tiedottamiseen.
 
Ulkoilualueista tiedottaminen on hoidettu pääasiallisesti liikuntaviraston oman tiedotuksen; Turku Liikkeelle -lehden avulla. Maisaaresta, Pähkinäisistä ja Vepsästä on esitteet ja kaupungin ulkoilu- ja virkistysalueet ovat esilläää myös liikuntaviraston nettisivuilla. Lisäksi alueista ja niiden palveluista on tiedotettu paikallisissa tiedotusvälineissä. Melonnan harrastajille on olemassa Melojan sinin reitti -kartta, joka sisältää melontareitin Vepsään, Maisaareen ja Pähkinäisiin.
 
Liikuntatoimenjohtaja Arto Sinkkonen:
 
Ehdotus Liikuntalautakunta antaa Turun kaupunginhallitukselle kaupunginhallituksen jäsenten Rauno Artesolan ja Nina Söderlundin selvityspyyntöön em. vastineen.
 
Päätös Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Turun kaupunginhallituksen jäsenten Rauno Artesolan ja Nina Söderlundin tekemään selvityspyyntöön edellä mainitun vastineen.
 
Klk 292
 
Maanhankinta ja isännöinti, Ilkka Uusi-Uola 22.4.2003 256:
 
Kaupunginhallitus ja liikuntalautakunta ovat käsitelleet v. 2002 aikana otsikossa mainittua liikuntalautakunnan hallinnassa olevien alueiden yksityisille vuokraamista sekä virkistys- ja ulkoilumahdollisuuksien tiedottamisen tehostamista koskevaa asiaa.
 
Kaupunginhallituksen käsitellessä liikuntalautakunnan selvitystä 8.4.2002 asiasta päätettiin pyytää kiinteistölautakunnan lausunto.
 
Kiinteistölautakunnan lausunnon antaminen on viivästynyt, koska vuoden 2002 aikana on toteutettu kaupungin maaomaisuuden omistusjärjestelyjä Turun kaupungin ja Suomen valtion välillä eri luonnonsuojeluohjelmien toteuttamiseksi, minkä lisäksi hallintokuntien käytössä olevien alueiden sisäisen vuokran määrittäminen on saatettu loppuun siten, että mm. liikuntalautakunnan hallinnassa olevien liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden osalta peritään vuoden 2003 alusta lukien sisäisenä maanvuokrana noin 305.000 vuodessa.
 
Liikuntalautakunnan lausunnossa on tehty kattavasti selkoa liikuntatoimen käytössä olevien ulkoilualueiden käytöstä, joista liikuntatoimi vuodesta 2003 lukien maksaa sisäistä vuokraa. Ko. lausunnossa todetaan vuoden 1998 alusta luovutun Kustavin Rahin ja Nauvon Nötön alueiden hallinnasta. Ko. alueet ovat Kiinteistölaitoksen hallinnassa, ja niiden osalta on tehty seuraavat toimenpiteet:
 
Kustavi Rahi
 
1. Ranta-asemakaavatyö on aloitettu, mutta se on keskeneräinen.
2. Alueella ollut Kaltin kesäasuntorakennus on myyty ja maapohja vuokrattu v. 2001.
3. Noin 10,3 ha alue on luovutettu v. 2002 Suomen valtiolle lintuvesiensuojeluohjelman toteutukseen sisältyvänä alueena.
 
Rahin alueella on kaupungin omistuksessa olevaa metsäistä aluetta noin 45 ha maa-aluetta ja noin 90 ha vesialuetta. Alueella ei ole kaupungin rakennuksia eikä yleisen retkeilykäytön tarkoitusta palvelevia rakenteita tai laitteita.
 
Nauvo Nötö
 
Nötön pääsaaressa olleen ulkoilualueen laiturin, siihen liittyvien rakennusten (valvojan rakennus ja sauna) ja maa-alueen osalta on tehty vuodesta 1999 lukien vuokrasopimus 1-2 kesäkaudeksi kerrallaan Airiston Veneilijät r.y:lle. Viimeisin vuokra vuosilta 2002-2003 on ollut 500 /vuosi. Vuokralainen on perinyt laituri- ja leirintämaksua ja vastannut alueen jätehuolto- ja energiakustannuksista.
 
Ko. leirintäkäytössä olevan alueen lisäksi kaupunki omistaa Nötön pääsaaressa noin 40 ha maa-aluetta. Näiden alueiden käyttäminen on mahdollista jokamiehen oikeuden nojalla. Alueelle saapuminen kylläkin edellyttää venepaikan käyttämistä joko Nötön kylän rannassa tai em. Airiston Veneilijöille vuokratussa laiturissa. Myös yhteysaluksella Nötöön saapuminen on mahdollista.
 
Aluejärjestelyt
 
Turun kaupungin maanomistuksia saaristossa on vähennetty viime vuosina siten, että ko. alueilla pitkään vuokralaisina olleet järjestöt ovat lunastaneet muutamia alueita (SF-Caravan Turku ry, Vehmaan Nuhjala; Turun Kala ja Erä ry, Taivassalo Tuomoinen). Samoilta alueilta myytiin tarjousmenettelyllä rantakaavoitettuja rakennuspaikkoja yksityisille (Taivassalo) ja yhteisrantainen rantakaava-alue Turun Urheilukalastajat ry:lle (Vehmaa Nuhjala).
 
Merkittävimmät kaupungin alueluovutukset saaristo- ja ranta-alueiden osalta ovat tapahtuneet kuitenkin Turun kaupungin ja Suomen valtion välisten omistusjärjestelyjen kautta. Tällöin on Suomen valtion omistukseen siirtynyt saaristomeren kansallispuiston toteuttamista varten kaikki kaupungin maaomaisuus Nötön alueelta (125 ha) em. pääsaaren omistusta lukuunottamatta, Uudenkaupungin Lyökin alueet (5,0 ha), Rymättylän Iso-Kuusisen omistukset (18 ha), Rymättylän Pähkinäisten omistukset (62 ha) liikuntatoimelle kuuluvaa Pähkinäisten ulkoilualuetta lukuunottamatta sekä jo aiemmin mainittu osa Kustavin Rahin alueesta (10 ha). Em. kaupungin ja valtion välisten omistusjärjestelyjen kautta turkulaisten mahdollisuudet ko. alueiden retkeilytarkoituksiin käyttämiseen eivät ole suinkaan loppuneet. Valtion omistamilla alueilla retkeily tapahtuu ko. alueita koskevien sääntöjen mukaan muiden kansalaisten kanssa tasavertaisesti.
 
Kaupungin omistuksessa olevat alueet
 
Kaupungin omistamia alueita saaristossa ja rannoilla on liikuntatoimen alueiden lisäksi nuorisotoimen leirialueet Sauvossa (Ahtela), Taivassalossa (Tippsund) ja Rymättylässä (Vienola).
 
Nauvon pääsaaren pohjoispuolella on kaupungin omistuksessa osa Björkholmin saaresta, joka on vuokrattu Airiston Veneilijät ry:lle.
 
Kaarinan alueella on kaupungin omistamia alueita sekä Kuusiston itäpäässä että Ala-Lemusta Rauvolanlahdelle ulottuvalla alueella, mikä alue liittyy Turun hallinnollisella alueella olevaan Katariinanlaakson alueeseen. Yhtenäisimpiä ranta-alueita käsittäviä kokonaisuuksia Turun hallinnollisella alueella ovat Ruissalo, Hirvensalon Maanpää, Kulhon saari ja Kakskerranjärveen sitoutuvat Brinkalan tilan rakentamattomat maa-alueet.
 
Tiedottaminen
 
Kiinteistölaitoksen hallinnassa olevien alueiden käyttäminen perustuu metsäalueiden osalta metsäsuunnitelman mukaisten toimenpiteiden suorittamiseen ja peltoalueiden osalta pääasiassa peltojen vuokraamiseen viljelijöille tai palstaviljelijöille. Kuntalaisten mahdollisuus ko. alueiden käyttämiseen tapahtuu em. toimintojen kanssa rinnakkain.
 
Kaupungin maanomistuksen yleiseen tietoon saattaminen on hankalaa omistusten pirstaleisuuden takia, mistä syystä retkeilytarkoitukseen soveltuvan pienimittakaavaisen omistuskarttatiedon tuottaminen johtaa helposti väärinkäsityksiin ko. kartta-aineistoa maastossa käytettäessä. Epäselvissä tapauksissa Kiinteistölaitoksen maanhankinta ja isännöinti -yksikkö antaa pyydettäessä tarpeellisia omistajatietoja niin kaupungin kuin yksityisten omistuksista.
 
Kiinteistötoimenjohtaja Jouko Turto:
 
Ehdotus Kiinteistölautakunta päättää, että otsikossa mainitun aloitteen johdosta annetaan kaupunginhallitukselle Kiinteistölaitoksen kirjelmän mukainen lausunto.
 
Päätös Ehdotus hyväksyttiin.
 
Kh 448
 
Kaupunginjohtaja Armas lahoniitty:
 
Ehdotus Kaupunginhallitus päättää merkitä selvityksen tiedokseen sen antamatta aihetta enempiin toimenpiteisiin.
 
Päätös Kaupunginhallitus päätti merkitä selvityksen tiedokseen ja päätti lisäksi, että hallintokuntien on yhteisesti tiedotettava kaupunkilaisille ulkoiluun, retkeilyyn ja luonnossa virkistäytymiseen käytettävissä olevista alueista.

Päätös tehtiin Artesolan Hovirinnan kannattamana tekemästä muutosehdotuksesta yksimielisesti.
 
 
 
JAKELU
ilm Kiinteistölautakunta
ilm Liikuntalautakunta
tpv Kanslia/Jakelu A: Virastot ja laitokset