Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta, suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto4413.11.20183

11309-2018 (02 08 00)

Esiopetukseen esioppilaaksi ottamisen perusteet ja esiopetusryhmien minimi- ja maksimioppilasmäärät lukuvuonna 2019 - 2020

Tiivistelmä: -

Kasosvpj § 44

Aluepäälliköt Pia Jokinen, Virpi Kariluoma ja Kirsti Yrttiaho sekä palvelualuejohtajat Maija-Liisa Rantanen ja Vesa Kulmala 1.10.2018:

 

Taustaa ja lainsäädäntö

 

Kunta on velvollinen järjestämään sen alueella asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta sekä oppivelvollisuuden alkamista edeltävänä vuonna esiopetusta. Kunta voi hankkia esiopetuspalvelut myös muulta julkiselta tai yksityiseltä palvelujen tuottajalta.

 

Esiopetukseen oppilaaksi otosta vastaa opetuksen järjestäjä. Yleiset perusteet esiopetuksen oppilaaksi ottoon tulevat perusopetuslaista (PoL 1998/628). Turun kaupungin suomenkielisessä esiopetuksessa aloittavan lapsen esiopetuspaikka osoitetaan oppilasaluejaolla.

 

Oppilasalueiden rajat ilmenevät www.turku.fi – sivuilla olevasta kartasta.

 

http://opaskartta.turku.fi/IMS/?layers=Opaskartta&lon=Oppilasalueet&cp=6713280,23467104&z=64

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto käsitteli esiopetusasiaa kokouksessaan 9.10.2018 §:ssä 39. Tuossa yhteydessä todettiin, että esiopetuksessa 2019 aloittavista lapsista lähtien Turun kaupunki ilmoittaa vuosittain esiopetuksen aloittavalle lapselle ja hänen huoltajilleen tämän oman oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan, jonne lapsi tulee ilmoittaa esiopetukseen ilmoittautumisajan sisällä tammikuussa. Perusopetuslain 628/1998 § 26a 4 mom. mukaan lapsen huoltajan on huolehdittava siitä, että lapsi osallistuu esiopetukseen tai muuhun esiopetuksen tavoitteet saavuttavaan toimintaan.

 

Edellä mainitun päätöksen mukaan ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen kunnallisesta esiopetusyksiköstä, joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä. Seuraavaksi esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä yksityisestä esiopetusyksiköstä.

 

Oman oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan osoittaminen

 

Oppilasalueen mukaisen esiopetuspaikan osoittamisessa suomenkielisessä esiopetuksessa noudatetaan seuraavia periaatteita:

 

1. ensisijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan lapsen kotiosoitteen mukaisen oppilasalueen esiopetusyksiköstä.

1.1. joka sijaitsee Turun kaupungin ylläpitämässä peruskoulussa tai

1.2. päiväkodista, joka sijaistee Turun kaupungin ylläpitämän peruskoulun yhteydessä tai pihapiirissä tai

1.3. oppilasalueen muusta erillisestä Turun kaupungin ylläpitämästä esiopetusyksiköstä.

2. toissijaisesti esiopetuspaikka osoitetaan kunnallisesta päiväkodista tai huoltajan suostumuksella ilmoittautumismenettelyssä hyväksytystä yksityisestä esiopetusyksiköstä.

 

Turun kaupungissa lähtökohtana on se, että lasta ei siirretä esiopetusta varten päiväkodista toiseen vaan tarvittavat siirrot tehdään kouluissa toimiviin esiopetuspaikkoihin tai esiopetusta antaviin erillisiin yksiköihin.

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättämät esiopetusryhmien minimi- ja maksimiryhmäkoot otetaan huomioon esiopetuspaikkaa osoitettaessa.

 

 

Huoltajan ilmoitusten käsittely

 

Mikäli huoltaja ilmoittaa lapsensa esiopetukseen Turun kaupungin etukäteen ilmoittamaan oppilasalueen mukaiseen esiopetuspaikkaan, Turun kaupunki tekee tällöin päätöksen esiopetuspaikasta ilmoituksen mukaisesti.

 

Huoltajalla on oikeus ilmoittaa lapsi muuhun esiopetuspaikaan kuin Turun kaupungin ilmoittamaan oppilasalueen mukaiseen oppiesiopetuspaikaan, tällöin noudatetaan seuraavia periaatteita. Oppilaan lopullinen esiopetuspaikka voi kuitenkin olla muu kuin se, johon lapsi on huoltajan toimesta ilmoitettu.

 

Perustellusta opetuksen järjestämiseen liittyvästä syystä perusopetuslain 6 §:n mukaisesti Turun kaupunki voi vaihtaa ilmoittamaansa esiopetuspaikkaa seuraavin periaattein:

 

1. Esiopetuspaikka voidaan osoittaa siitä päiväkodista, jossa lapsi on käynyt ennen esiopetusvuottaan, mikäli sijoitus merkittävästi vaikuttaa perheen hyvinvointiin ja arjen sujumiseen. Huoltajan on perusteltava asia ilmoitusta jättäessään,

 

2. lapsi tarvitsee vuoropäivähoitoa,

 

3. lapsen terveyteen ja tukeen liittyvät seikat vaikuttavat esiopetuksen ja täydentävän varhaiskasvatuksen järjestämiseen,

 

4. mahdollistetaan lapsen osallistuminen kielirikasteiseen toimintaan jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen ja edelleen perusopetukseen,

 

5. mahdollistetaan lapsen osallistuminen liikuntapainotteiseen, luontopainotteiseen, musiikkipainotteiseen sekä taidepainotteiseen toimintaan osallistuminen jatkumona varhaiskasvatuksesta esiopetukseen,

 

6. perheen vanhemmat sisarukset käyvät perusopetusta samassa peruskoulussa,

 

Mikäli oppilasalueen mukainen tai edellä mainittujen 1-6 kriteerien perusteella ryhmän maksimikoko näyttäisi olevan ylittymässä, määräytyvät lopulliset esiopetuspaikat arvonnan perusteella.

 

Esiopetuksen ryhmäkoko

 

Esiopetusryhmässä tulee olla vähintään 14 lasta ja enintään 21 lasta. Poikkeuksena Kerttulin päivähoitoyksikössä toimivassa kielikylvyssä (ruotsi) lapsia voi olla enintään 25.

 

Esiopetusryhmän vähimmäiskokovaatimuksesta voidaan poiketa, mikäli perustettavassa ryhmässä on lapsia, joille on tehty päätös tehostetusta tai erityisestä tuesta ja päätöksessä on otettu kantaa ryhmäkokoon tai toimintayksikön toimintakieli on muu kuin suomi tai ruotsi. Tällaisessa tapauksessa ryhmässä tulee olla vähintään 5 lasta ja enintään 21 lasta. Samoja ryhmäkokojen minimi- ja maksimikokoja noudatetaan vuorohoidon ryhmissä.

 

Turun kaupungin esiopetussuunnitelmassa luvussa 7 todetaan, että Turun kaupunki ei tuota itse erityiseen maailmankatsomukseen tai kasvatusopilliseen järjestelmään perustuvaa esiopetusta. Mikäli tuottajan toiminta perustuu Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden mukaiseen erityiseen maailmankatsomukseen, kasvatusopilliseen järjestelmään tai kohdassa 5 mainittuihin painotuksiin, tällaisessa tapauksessa ryhmässä tulee olla vähintään 5 lasta ja enintään 21.

 

Liite 1                                  Esiopetuspaikat oppilasalueilla 2019 – 2020

 

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto päättää, että Turun kaupungissa esiopetuspaikat osoitetaan valmistelutekstissä esitettyjen periaatteiden mukaisesti ja että esiopetuspaikat ja niiden vähimmäis- ja enimmäismäärät ovat liitteen 1 mukaiset.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

aoAuralan Setlementti ry
aoDaycare Daisy Oy
aoKatariinan Vilske Oy
aoLastentalo Mukulax Oy
aoLastentarha L'Hexagonen kannatusyhdistys ry
aoNorlandia päiväkodit Oy
aoPilke päiväkodit Oy
aoPäiväkoti Karusellimaa Oy
aoPäiväkoti Peppiina
aoPäiväkotiyhdistys Tyksilä ry
aoSateenkaari Koto Oy
aoSuomalais-venäläisen päiväkoti Miska-talon kannatusyhdistys ry
aoTouhula Varhaiskasvatus Oy
aoTurun Steiner-päiväkoti
aoWendy House
aoVerkanappulat Oy
tiedAlankoja Taina
tiedAlanko-Nuikkinen Mirja
tiedBergman Anne
tiedHokka Kirsi
tiedHurme-Turakka Tuula
tiedJokila Anita
tiedJokinen Pia
tiedKariluoma Virpi
tiedKillström Virpi
tiedKivikorpi Maarit
tiedKonttinen Päivikki
tiedKorhonen Tuire
tiedKoskinen Mirka
tiedKuukkala Riitta
tiedKuustie Leena
tiedLaaksonen Marjo-Kaisa
tiedLehtiö Sisko
tiedLehto Anne
tiedLumikangas-Haaristo Sari
tiedMaine Armi
tiedMikola Johanna
tiedMänttäri Milla
tiedNormasto Maarit
tiedNummela Mauri
tiedNyroos Jaana
tiedOhvo Jussi
tiedOksanen Anu
tiedPeltonen Jarna
tiedPitkänen Helena
tiedPortnoj Helena
tiedPuhakka-Nuolemo Satu
tiedPutkonen Tuija
tiedPäkkilä Susanne
tiedPöyhönen Minna
tiedRaitanen Jaana
tiedRytöhonka Klaus
tiedRäsänen Pia
tiedSaarinen Hanna
tiedSalminen Sirpa
tiedSalokannel Eeva
tiedSaren Teija-Rita
tiedSipilä Sirpa
tiedTakala Tuija
tiedTöykkälä Satu
tiedUhmavaara Tuija
tiedValdolin Päivi
tiedViherkoski Marja
tiedWiik Outi
tiedVuorela Anja
tiedYrttiaho Kirsti


Liitteet:

Kasosvpj § 44
Liite 1:Esiopetuspaikat oppilasalueilla 2019 - 2020