Runosmäen koulun kieliohjelma

Vieraan kielen opiskelu alkaa erillisenä oppiaineena kolmannelta luokalta (A1-kieli)

englanti

ja vapaaehtoisena neljänneltä luokalta (A2-kieli)

ranska tai ruotsi

Myös ruotsin voi valita A2-kieleksi lukuvuosittain erikseen sovittavalla tavalla yhteistyössä Pallivahan koulun kanssa. Vieraan kielen opetuksen tarkoitus on antaa oppilaalle valmiuksia toimia erikielisissä viestintätilanteissa. Opetuksen tehtävänä on kasvattaa oppilas käyttämään kielitaitoaan ja auttaa häntä ymmärtämään ja kunnioittamaan eri kulttuureja. Lisäksi tehtävänä on antaa oppilaalle näkökulma vieraaseen kulttuuriin sekä avartaa näkemystä omaan kieleen ja kulttuuriin. Oppilaan tulee kasvaa ymmärtämään, että taitoaineena ja kommunikaation välineenä kieli edellyttää pitkäjänteistä ja monipuolista viestinnällistä harjoittelua.

Vieras kieli

A-kieli

A -kieli on oppilaan alakoulussa aloittama vieras kieli. A1-kielen opiskelu alkaa kolmannella luokalla. Runosmäen koulu tarjoaa A1-kieleksi englannin kielen.

A2-kieltä voi opiskella vapaaehtoisena aineena neljännellä, viidennellä ja kuudennella luokalla. Runosmäen koulussa vapaaehtoiseksi kieleksi voi valita ranskan tai ruotsin.

Vapaaehtoisen kielen ryhmä toteutuu, jos kielen valitsee vähintään 14 oppilasta. Kielitarjonnan monipuolistamisessa etäopetusryhmät ovat mahdollisia, mikäli yhteistyöstä saadaan sovittua toisen koulun kanssa. Mikäli kahta ryhmää ei muodostu, lukuvuoden kielivalinnaksi tulee enemmistön valitsema kieli.

Kielitavoitteet

Oppilas oppii:

- kommunikoimaan kaikkein tavallisimmissa tilanteissa, joissa puhekumppani voi tukea ja auttaa
- ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön

- kirjoittamaan vastaavan
laisista asioista yksinkertaisia lauseita

- toimimaan erikielisissä viestintätilanteissa

- ymmärtämään eri kulttuureja ja toimimaan niiden välillä

- toimimaan vastuullisesti ja yritteliäästi kielenoppimistilanteissa

- käyttämään pari- ja pienryhmätilanteita hyväkseen kielen opiskelussa

- käyttämään itsenäisesti oppikirjaa, sanakirjaa ja muita tiedonhankintavälineitä

- käyttämään uusia sanoja ja rakenteita omissa tuotoksissaan

- tunnistamaan omia vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen opiskelijana sekä arvioimaan työskentelyään ja kielitaitonsa eri alueita suhteessa tavoitteisiin.

Vieras kieli A1: Englanti

Keskeiset kielenkäyttötilanteet ja aihepiirit

3. luokka

- tapaaminen: tervehdykset, esittely, voinnin kysyminen
- tutustuminen: itsestä
ja perheestä kertominen
- harrastuksista kysyminen ja kertominen

- lemmikkieläimistä puhuminen
- pöytätavat: kohtelias pyyntö ja tarjoaminen, eri ruokia ja juomia

4. luokka

- koulu, oppilastoverit sekä opettajat
- sairastaminen

- Suomen lu
onto ja ympäristöstä kertominen

- maaseutu ja maatilan eläimet

- talviurheilulajit
- ajasta puhuminen
: kellonajat, viikonpäivät ja kuukaudet

- maita

- ammatteja

- ruokia ja juomia

5. luokka

- menneestä kertominen ja kysyminen
- eri maanosiin ja kulttuureihin tutustuminen
- kehonosia

- retkeily ja siihen liittyvä sanasto

- tietokonesanastoa

6. luokka

- menneestä kertominen ja kysyminen
- luonto ja ympäristö
sekä kierrättäminen
- ammatteja ja eri ammateista kertominen

- matkailusanastoa
- avaruus
- sää ja luonnonilmiöt

Keskeiset rakenteet

3. luokka

- substantiivit: yksikkö ja monikko, artikkelit
- persoonapronominit: perus- ja omistusmuotojen yksikkö

- kysymyssanat:
what, where, how ja who
- lukusanat: 1-100

- prepositiot: on, in,
under, behind
- verbit:
olla- (be-) ja omistaa- (have-) verbien yksikön preesens, can-
apuverbin käyttö myönteisessä ja kielteisessä lause
essa

4. luokka

- epäsäännöllinen monikko

- ajan prepositioita (at, on, in)
- persoonapronominit: perus- ja omistusmuotojen yksikkö ja monikko

- kysymyssanat

- lukusanat: 1-1000

- prepositiot: paikan prepositiot
(behind, next to, in front of)
- paikan ilmaiseminen:
there is / there are
- verbit:
olla- ja omistaa-verbien yksikkö ja monikko
- yleispreesens ja yksikön 3. persoonan muodot

- kestopreesens

5. luokka

- olla – verbin imperfekti

- persoonapronominit: objektimuodot

- yleis- ja kestopreesensin kertaus
- prepositioita (from, to, with, near, at)
- konjunktiot (and, but, because, that, or, if, when, although)
- säännölliseen ja epäsäännölliseen imperfektiin tutustuminen

- järjestysluvut

- lyhyiden adjektiivien vertailu
- kysymyssanat

6. luokka

- adjektiivit: vertailumuodot
- adverbit: paikka lauseessa

- verbi + verbin perusmuoto

- verbi / adjektiivi + prepositio ilmaisut (listen to, be angry with etc.)

- indefiniittipronominit (any, every, some ja no)

- säännöllinen ja epäsäännöllinen imperfekti

 

Vieras kieli A2: Ruotsi

 

A2-ruotsi valitaan vapaaehtoisena neljännellä luokalla. Oppilas tutustuu ruotsin kieleen ja pohjoismaiseen kulttuuriin. Hän harjoittelee kielitaitoaan yksinkertaisissa kommunikointitilanteissa ja tutustuu keskeisiin kielioppirakenteisiin. Oppilas oppii oman elämään liittyvien aihepiirien sanoja. Pääpaino opetuksessa on suullisen kielitaidon kehittäminen ja myönteisen suhtautumisen luominen kieltä kohtaan. A2-kielen opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaalle hyviä kielenopiskelutottumuksia.

 

Tavoitteet vuosiluokille 4-6

 

Kielitaito

 

Oppilas oppii

 

- kommunikoimaan yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa

- ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana

- kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita

 

Kulttuuritaidot

 

Oppilas tutustuu pohjoismaiseen kulttuuriin ja oppii tiedostamaan, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia.

 

Opiskelustrategiat

 

Oppilas oppii käyttämään joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa, ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja osaa arvioida omaa työskentelyään.

 

Keskeiset sisällöt

 

A2-kielessä 6. luokan päätyttyä käsitellyt viestintätilanteet, aihepiirit ja rakenteet:

 

Aihepiirit ja tilanteet

Rakenteet

-numerot

-aakkoset

-tervehtiminen

-lemmikkejä

-värit

-lähiympäristö ja siihen liittyvät aiheet (koti, perheenjäsenet ja ystävät)

-viikonpäivät, kuukaudet ja vuodenajat

-ruokia, juomia

-ruumiinosat, vaatteet

-sairauksia

-säät ja luontosanastoa

-soittimia

-koulu, oppilastoverit sekä opettajat

-asioiminen erilaisissa tilanteissa

-julkiset tilat

-ammatteja

-maaseutu/kaupunki

-vapaa-aika

-matkailu, kulkuneuvot

-maita, kieliä

-juhlapäiviä

-loruja ja lauluja

-tapakulttuuria

-en ja ett suku

-adjektiivien en ja ett –suku

-persoonapronominit

-preesens

-kysymys- ja kieltolause

-monikko

-apuverbit

-objektimuoto

-imperatiivi

-käänteinen sanajärjestys

-adjektiivien taivutus

-prepositiot

-substantiivien taivutus

-imperfekti

-persoonapronominin omistusmuodot

-kysymyssanoja

-sin, sitt, sina

-adverbit

-adjektiivin taivutus

-arepäätteisten substantiivien taivutus

 

 

Vieras kieli A2: Ranska

A2-ranska valitaan vapaaehtoisena neljännellä luokalla. Oppilas tutustuu ranskan kieleen ja ranskankielisten maiden kulttuuriin. Hän harjoittelee kielitaitoaan yksinkertaisissa kommunikointitilanteissa ja tutustuu keskeisiin kielioppirakenteisiin. Oppilas oppii oman elämään liittyvien aihepiirien sanoja. Pääpaino opetuksessa on suullisen kielitaidon kehittäminen ja myönteisen suhtautumisen luominen kieltä kohtaan. A2-kielen opiskelun tavoitteena on kehittää oppilaalle hyviä kielenopiskelutottumuksia.

 

Tavoitteet vuosiluokille 4-6

 

Kielitaito

 

Oppilas oppii

 

- kommunikoimaan yksinkertaisissa arkipäivän tilanteissa, joissa puhekumppani voi auttaa

- ymmärtämään arkielämää ja rutiininomaisia tapahtumia käsittelevän puheen tai tekstin keskeisimmän sisällön tilanneyhteyden tukemana

- kirjoittamaan yksinkertaisia lauseita

 

Kulttuuritaidot

 

Oppilas tutustuu pääasiassa ranskalaiseen kulttuuriin ja oppii tiedostamaan, että kielet ja kulttuurit ovat erilaisia, mutta eivät eriarvoisia.

 

Opiskelustrategiat

 

Oppilas oppii käyttämään joitakin kielten opiskelun ja oppimisen kannalta tehokkaita työtapoja, kuten pari- ja pienryhmäkeskustelua sekä oppi- ja sanakirjaa, ymmärtää sinnikkään harjoittelun merkityksen ja osaa arvioida omaa työskentelyään.

 

Keskeiset sisällöt

 

A2-kielessä 6. luokan päätyttyä käsitellyt viestintätilanteet, aihepiirit ja rakenteet:

 

Aihepiirit ja tilanteet

Rakenteet

-lukusanat

-aakkoset

-tervehtiminen

-lemmikkejä

-värit

-lähiympäristö ja siihen liittyvät aiheet (koti, perheenjäsenet ja ystävät)

-viikonpäivät ja kuukaudet

-ruokia, juomia

-ruumiinosat, vaatteet

-sairauksia

-koulu, oppilastoverit sekä opettajat

-asioiminen erilaisissa tilanteissa

-joitakin Euroopan maita

-kulkuneuvoja

-tapakulttuuria

-kello (analogiset ja digitaaliset kellonajat)

-artikkelit (mask. / fem. epäm. / määr.)

-être ja avoir verbit

-säännöllisten er verbien taivutus

-tavallisimmat epäsäännölliset verbit

(aller, prendre, faire, mettre)

-kysymys- ja kieltolauseet

-monikko

-lähifutuuri aller-verbiä käyttäen

-omistuspronominit

-imperatiivi

-partitiiviin tutustuminen

-adjektiivien taivutus ja paikan alkeet

-joitakin prepositioita

-järjestysluvut

-säännöllisten verbien passé composé (perfekti)

-kysymyssanat

-määrän ilmaisut