Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta8119.06.20193

7567-2019 (10 03 02, 05 10 00)

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019 - 2022

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 81

Toimialajohtaja Timo Jalonen, palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja asiakkuuspäällikkö Minna Juselius 11.6.2019:

 

Tausta

 

Kaupunginvaltuusto on hyväksynyt sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkkolinjaukset 2014 - 2018 ohjeellisesti noudatettavaksi kokouksessaan 10.2.2014 § 20.

 

Varhaiskasvatuksen kysyntä on alati muuttuvaa, ja toiminnan suunnittelun kannalta on perusteltua päivittää valtuustokausittain toimintaympäristössä tapahtuneet palvelun kysynnän muutokset kaupunkitasolla ja palvelualueittain. Kysyntään ja väestönkehitykseen liittyvien ennusteiden perusteella voidaan suunnitella rationaalisesti tapa, jolla kaupunki järjestää riittävällä tasolla kysyntää vastaavan palvelutarjonnan vuosina 2019 - 2022. Näin ollen sivistystoimialan varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvityksen 2019 - 2022 laatiminen on käynnistetty apulaiskaupunginjohtajan päätöksellä 6.11.2018 § 3.

 

Palveluiden kysynnän ja tarjonnan tasapainottamiseksi palveluverkkopäätöksessä tulee esittää palvelualueittain kaupungin varhaiskasvatuksen tilaverkon muutostarpeet 2019 - 2022 hyödyntäen kysynnän muutosanalyysin lisäksi aiemmin laadittuja tilojen investointiohjelmia, tarveselvityksiä ja hankesuunnitelmia. Keskeisenä tavoitteena on palveluverkon kokonaisvaltainen arviointi, jonka osana pyritään tasapainottamaan palveluiden kysyntä ja tarjonta sekä takaamaan varhaiskasvatuksen turvallinen ja terveellinen toimintaympäristö.

 

Palveluverkkoselvitys on laadittu yhteistyössä sivistystoimialan, konsernihallinnon strategia ja kehittäminen -vastuualueen, kaupunkiympäristötoimialan kaupunkisuunnittelun sekä Tilapalvelukeskuksen kanssa. Työtä on ohjannut ohjausryhmä.

 

Lähtötilanne

 

Edellisen varhaiskasvatusverkkoselvityksen esittämiä toimenpiteitä on vuosien 2014 - 2018 aikana edistetty, mutta kaikkia tavoitteita ei ole saavutettu.

 

Keskustan alueen palvelujen kattavuustavoitteeksi oli asetettu 85 %, mutta tätä ei saavutettu, eli uusia paikkoja ei kyetty toteuttamaan riittävästi. Läntiselle varhaiskasvatusalueelle toteutui kuitenkin tavoiteltu määrä yksityisiä hoitopaikkoja ja jopa hieman enemmän. Sofiankadun päiväkodin korvaava hanke ei valmistunut aikataulussa, mutta uudet tilat saadaan käyttöön Tallimäen päiväkodista syksyllä 2019. Ruusukorttelin kehityshankkeen osalta kaavoitus on viivästynyt, mutta tästä huolimatta ruotsinkielisen päiväkodin korvaavat suunnitelmat on tehty. Suomenkielisen päiväkodin osalta suunnitelma on vielä auki. Vanhan Raunistulan päiväkodin ja Paltankadun päiväkodin sulkemisen jälkeistä tilannetta paikkaamaan on 2018 lopulla valmistunut Kastun uusi päiväkoti, jossa on 140 hoitopaikkaa.

 

Varissuolle toteutettiin akuuttiin tarpeeseen uusi kunnallinen päiväkoti, ja alueelle saatiin myös lisää yksityistä palvelutarjontaa. Syvälahden monitoimitalo valmistui 2018 ja tuotti saarten alueelle noin 80 uutta hoitopaikkaa. Samaan aikaan ei kuitenkaan luovuttu Lautturinkadun päiväkotitiloista, vaikka se suunnitelmiin sisältyi. Pohjoiselle alueelle toteutui Yli-Maarian monitoimitalo, joka tuotti alueelle noin 60 uutta hoitopaikkaa. Myös tavoiteltu yksityinen päiväkoti avasi toimipisteen Yli-Maariaan. Runosmäessä on valmisteltu alueen päiväkodit yhteen kokoavaa ja vanhat yksiköt korvaavaa monitoimitalohanketta, ja hankesuunnitelma on määrä käsitellä kaupunginvaltuustossa syksyllä 2019.

 

Avointa toimintaa lisättiin 2014 - 2018, mutta sen kysyntä on kääntynyt merkittävään laskuun työllisyystilanteen parantuessa, jonka jälkeen kasvupaineet ovat kohdistuneet päiväkotihoitoon.

 

Kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonta yhdessä vastaa kysyntää, mutta kaupungille ennustetaan merkittävää kasvua, ja uusia asuinalueita ja täydennysrakentamista varten kaavoitetaan koko ajan. Tarkastelujakso 2019 - 2022 on kuitenkin rakentamisen näkökulmasta varsin lyhyt aika, ja näin ollen sen ulkopuolelle ulottuu enemmän tarpeita kuin mitä tässä käsillä olevassa selvityksessä on mukana. Konkreettiset toimenpide-ehdotukset vuosille 2019 - 2022 tuodaan esiin selvitysraportissa, mutta samalla tarkastellaan alustavalla tasolla tilannetta jo aikajaksolla 2025 - 2030.

 

Keskeiset havainnot

 

Yleisenä havaintona Turun varhaiskasvatusverkon tilanteesta voidaan todeta verkon olevan kohtalaisen eheä ja toimipisteiden sijainnit kohtalaisia.

 

Varhaiskasvatukseen osallistumisaste 1-6 -vuotiaiden osalta on nykytilanteessa noin 78 %. Kunnallisissa ja yksityisissä päiväkodeissa on yhteensä noin 7 295 lasta (tammikuun 2019 tilanne) ja perhepäivähoidossa noin 540 lasta. Yksityisen palvelun osuus varhaiskasvatuksesta koko kaupungin tasolla on nykytilanteessa 31 %. Yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen osuuksissa on aluekohtaisia eroja. Keskustan, Länsikeskuksen ja Skanssi-Uittamon alueilla yksityistä palvelua on tarjolla muita alueita enemmän, kun Pernossa, Runosmäessä, Jäkärlässä ja Paattisilla ei ole lainkaan yksityistä varhaiskasvatusta.

 

Nykytilanteessa kunnalliset päiväkodit ovat pääosin täynnä, vuoden ajasta ja alueesta riippuvaa vaihtelua ilmenee kuitenkin jonkin verran. Haasteena on tilojen kunto. Seuraavan kymmenen vuoden aikana peruskorjausta odottaa ainakin 13 päiväkotikohdetta, ja tämän lisäksi tiloihin kohdistuu eritasoisia kunnossapitotarpeita. Kaikkia kohteita ei ole perusteltua ryhtyä korjaamaan, joten osa tarpeista tulee toteuttaa korvaavina uudishankkeina. Tarkastelujaksolla 2019 - 2022 kunnossapitoon liittyviä toimenpiteitä on arvioitu tarvittavaksi noin 5,4 M€:lla. Kaupunki on käynnistänyt laajan koulu- ja päiväkotikohteiden kuntotutkimuskierroksen, jonka aikana on määrä kartoittaa kaikkien koulu- ja päiväkotikohteiden kunto. Tämän seurauksena voi esiin nousta vielä ennakoimattomia korjaustarpeita.

 

Kohteiden kuntoon, mukaan lukien ilmamääriin liittyvien, haasteiden vuoksi hoitopaikkamääriä eräissä päiväkodeissa on jouduttu laskemaan. Samaan aikaan varhaiskasvatuksen kysyntä on ollut nousussa. Vuosien 2018 ja 2019 aikana varhaiskasvatuksen ja erityisesti päiväkotihoidon kysynnän kasvuun on vaikuttanut työllisyyden paraneminen, vaikka samaan aikaan päivähoitoikäisten lasten määrä on Turussa vähentynyt.

 

Syntyvyys on koko valtakunnan tasolla laskusuunnassa. Vuosien 2010 ja 2018 välillä syntyneiden määrä on pienentynyt noin viidenneksen, ja syntyvyys on edelleen laskussa. Turussa tämä ei näy lapsimäärän vähenemisenä käsillä olevalla palveluverkon tarkastelujaksolla 2019 - 2022. Sen sijaan lapsimäärään ennustetaan kasvua kaupungin kasvun yhteydessä. Alueellista vaihtelua ilmenee kuitenkin jonkin verran. Turun muuttovoitto seudulle näyttää pysyvän hyvällä tasolla, ja se edistää rakennuskannan uusiutumista eli edellyttää uudis- ja korjausrakentamista. Oletettavaa on, että työllisyyden paraneminen lisää edelleen päiväkotihoidon kysyntää ja osa-aikaisen hoidon tarve esim. leikkipuistoissa edelleen vähenee. Sama koskee myös lasten kotihoidontuen käyttöä. Erityisesti vuorohoidon kysyntä on viime vuosina kasvanut merkittävästi, ja siihen ei ole pystytty olemassa olevalla tilakapasiteetilla vastaamaan.

 

0-6 -vuotiaiden määrän ennustetaan kehittyvän eniten keskustan ja Länsikeskuksen alueilla, erityisesti läntisen keskustan ja Kaerlan suunnalla. Uusina asuinalueina Skanssi ja Linnakaupunki esiintyvät myös kasvavina alueina. Miinusmerkkistä kehitystä näyttää olevan Varissuon ja Lausteen sekä Pansion ja Jyrkkälän alueilla. Tarkastelukaudella 2019 - 2022 ei vielä tapahdu kuitenkaan radikaalia laskua lapsimäärissä näilläkään alueilla.

 

Valtionhallinnon linjausten vaikutukset palveluverkkosuunnitteluun

 

Hallitusohjelma julkaistiin 3.6.2019. Hallitusohjelmassa tuotiin esille, että varhaiskasvatuksen ryhmäkokoja pienennetään vanhan päivähoitolain mukaisiksi ja että kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan. Turun kaupunki päätti jo aiemmin olla toimeenpanematta asiaa, joten muutoksella ei ole vaikutusta varhaiskasvatuksen kysyntään.

 

Hallitusohjelmassa tuotiin esille, että erilaisia varhaiskasvatuskokeiluja laajennetaan. Turku on kuitenkin jo nyt mukana 5-vuotiaiden maksuttomassa osa-aikaisessa kokeilussa, jonka vaikuttavuus on jo tiedossa.

 

Kotihoidontukikauden pituuteen ei olla puuttumassa. Sen lyhentämisellä olisi ollut merkittävä vaikutus päiväkotihoidon kysyntään.

 

Hallitusohjelmalla ei kokonaisuudessaan ole merkittävää vaikutusta varhaiskasvatuksen kysyntään. Vaikuttaviksi tekijöiksi jäävät ainoastaan demografiset tekijät (1-6 -vuotiaiden lasten määrä) ja työllisyyden vaikutus varhaiskasvatuksen kysyntään.

 

Toimenpide-ehdotukset

 

Keskeisiä toimenpiteitä kaudella 2019 - 2022 on saattaa loppuun jo suunnitellut tai käynnissä olevat hankkeet:

 

-

 

Saatetaan loppuun Viinamäenkadun päiväkodin uudishanke (valmis 2020).

-

 

Toteutetaan Niitunniskantien päiväkodin korvaava hanke Tommilankadulle (valmis 2021).

-

 

Toteutetaan Runosmäen monitoimitalon uudishanke (valmis 2022, mikäli hankesuunnitelma hyväksytään alkusyksyllä 2019).

-

Tehdään Skanssin monitoimitalon hankesuunnitelma valmiiksi.

 

Uusien hankkeiden osalta nostetaan esiin seuraavat toimenpiteet:

 

-

 

 

Käynnistetään Mars-korttelin päiväkotihankkeen suunnittelu ja toteutus. Tavoite valmistumiselle 2023 (hankesuunnitelma päätöksentekoon verkkopäätöksen jälkeen).

-

 

 

Käynnistetään Talinkorventien päiväkodin ja Suikkilan/Teräsrautelan koulun hankkeet. Tavoite valmistumiselle 2023-2025 (tarveselvitys päätöksentekoon verkkopäätöksen jälkeen).

-

 

Käynnistetään Pansion monitoimitalohanke (tarveselvitys päätöksentekoon alkusyksyllä 2019).

 

Tehdyn selvityksen perusteella voidaan todeta, että olemassa oleva palvelutaso tulee vähintään säilyttää ja tilojen käyttö varmistaa oikea-aikaisilla kunnossapito- ja peruskorjaustöillä.

 

Varhaiskasvatusverkon kehittämistä tulisi jatkaa siten, että hoitopaikkatarpeita arvioidaan koko kaupungin osalta yhden osallistumisaste-ennusteen mukaisesti. Vuosien 2019 - 2022 varhaiskasvatuspalvelujen osallistumisasteeksi ennustetaan 80 %.

 

Esityksenä on, että tarkastelujaksolla 2019 - 2022 peruskorjataan:

 

-

Kymenlaaksonkujan päiväkoti

-

Susiniitynkadun päiväkoti.

 

Lisäksi peruskorjauskohteille suunnitellaan priorisointi ja tarkempi aikataulutus niiden kohteiden osalta, joiden tarve on PTS-suunnitelmassa arvioitu vuosille 2023 - 2024:

 

-

Hyrköistentien 4 päiväkoti, Perno

-

Paavinkatu 15 päiväkoti, Halinen

-

Hintsankuja 4 päiväkoti, Varissuo (liittyy Varissuon monitoimitalo
-hankkeeseen)

-

 

Piinokankatu 4 päiväkoti, Varissuo (liittyy Varissuon monitoimitalo
-hankkeeseen)

-

Karrinkatu 4 päiväkoti, Nättinummi

-

Tähtitorninkatu 4 päiväkoti, Itäinen keskusta.

 

Myös uusia päiväkoteja tullaan tarvitsemaan, mikäli kaupungin kasvutavoitteet toteutuvat ja väestöennusteet osoittautuvat realistisiksi. Väestöennusteiden perusteella arvioituna uusia hoitopaikkoja tarvitaan noin 440 vuoteen 2025 mennessä ja noin 1 500 vuoteen 2030 mennessä. Tässä vaiheessa erityisesti vuoteen 2030 ulottuva ennuste on kuitenkin vasta suuntaa antava.

 

Tulevaisuuden palveluverkon kehittämistä silmällä pitäen tulee tarkastelujaksolla 2019 - 2022 käynnistää seuraavien kohteiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessi:

 

-

Linnakaupungin monitoimitalo

-

Varissuon monitoimitalo

-

Kaerlantien päiväkodin korvaava uudishanke

-

Wäinö Aaltosen koulun parakkien korvaava rakennus

-

Hepokullan (Länsikeskus) alueen esiopetuksen tilaratkaisu

-

Koulukadun suomenkielisen päiväkodin korvaava tila (Ruusukortteli)

-

Maariankatu 7 lisärakennus (koulun ja varhaiskasvatuksen tarpeet).

 

Kaupunkitasoisesti esitetään lisäksi linjattavaksi seuraavat asiat:

 

-

 

Paikkamitoitus/päivähoitoryhmä: Uudet päiväkodit suunnitellaan kulloisenkin lain mahdollistaman maksimisuhdeluvun mukaan.

-

 

 

 

Esiopetuksen sijoitus: Esiopetuksen ensisijainen sijoituspaikka on koulun yhteydessä. Olemassa olevissa kohteissa tätä periaatetta noudatetaan mahdollisuuksien mukaan kuitenkin niin, ettei aamupäivä- ja iltapäivätoiminta vaarannu tämän vuoksi.

-

 

 

Suomenkielinen ja ruotsinkielinen varhaiskasvatus: Jatkossa aletaan suunnitella myös yhteishankkeita tilojen osalta suomen- ja ruotsinkieliselle varhaiskasvatukselle.

-

 

Uudisrakennuskohteiden toteutus: Käynnistetään selvitys, onko jatkossa perusteltua rakennuttaa tai vuokrata uudisrakennuskohteet.

 

Palveluverkon kokonaisjärjestelyjen kautta tarkastellaan mahdollisesti luovuttavia kohteita seuraavasti:

 

-

 

Lautturinkadun päiväkodista luovutaan verkkoselvityksen tarkastelujaksolla 2019 - 2022.

-

 

 

Selvitetään mahdollisuus luopua Jäkärlän yhdestä ulkoa vuokratusta kohteesta hyväksytyn tarveselvityksen mukaisesti, mutta aikaistetusti. Tämä mahdollistuu, mikäli esiopetusryhmät voidaan sijoittaa koululle.

 

Tarkastelujaksolla 2019 - 2022 ei esitetä luopumisia muista kohteista, mutta vuoteen 2025 mennessä tulee todennäköisesti ajankohtaiseksi tarkastella verkon optimointia myös mahdollisten muiden luopumisten kautta. Kaupungin aluekehityksellä on tässä merkitystä.

 

Kustannusvaikutukset

 

Tarkastelujakson 2019 - 2022 varhaiskasvatusverkkoon liittyvät kustannukset muodostuvat uudisinvestoinneista sekä peruskorjauksista sellaisissa hankkeissa, joista on laadittu jo tarveselvitys tai hankesuunnitelma. Tilainvestointien lisäksi kustannusvaikutuksia tulee henkilöstön lisäyksistä (uusien hoitopaikkojen myötä muodostuva tarve).

 

Tilahankkeiden osalta kustannustasot ovat seuraavat:

 

-

Viinamäenkadun päiväkoti: 6,97 M€ (vahvistettu)

-

 

Niitunniskantien päiväkodin korvaava hanke; Tommilankadun uusi päiväkoti: 6,17 M€ (vahvistettu)

-

 

Runosmäen monitoimitalo (arvio varhaiskasvatuksen osuudesta): noin 9 M€ (vahvistamaton, hankesuunnitteluvaiheen arvio)

-

Kymenlaaksonkujan päiväkodin peruskorjaus: 2 M€ (vahvistamaton)

-

 

Lyseon koulutalon muutokset esiopetuksen tarpeisiin: 331 000 € (pienet investoinnit -lista)

-

Susiniitynkadun päiväkodin korjaukset: 750 000 € (vahvistamaton)

-

Yhteensä noin 25 M€

-

 

 

Lisäksi vuokrahankkeena toteutettavan Sofiankadun uuden päiväkodin vuosivuokra on noin 460 000 €/vuosi. Sofiankadun uusi päiväkoti korvaa Koulukatu 10:n ruotsinkielisen päiväkodin.

 

Investointien nettokustannusvaikutuksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon edellä esitettyjen hankkeiden myötä kehitettävä ja myytävä maaomaisuus, jonka kautta voidaan saada tuottoja. Niitunniskantien päiväkotitontin, Runosmäen monitoimitalon myötä kiinteistökehitykseen vapautuvien tonttien sekä Lautturinkadun päiväkodista luopumisen ja myynnin kautta saatavat tuotot ovat alustavan arvion mukaan noin 5 M€.

 

Henkilöstömenot edellä listattujen kohteiden osalta tulevat olemaan noin 3,7 M€, mutta koska kyseessä on kuitenkin pääosin korvaavia hankkeita, on lisäys henkilöstökustannuksiin noin 0,7 M€.

 

Liite 1                                  Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019 - 2022

 

Liite 2                                  Minna Juseliuksen esitys

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää lausuntonaan todeta, että sillä ei ole huomautettavaa varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitykseen 2019 - 2022.

PäätösAsia pantiin pöydälle Oksasen Hartialan kannattamana tekemästä ehdotuksesta yksimielisesti.

Asiakkuuspäällikkö Minna Juselius oli kokouksessa selostamassa asiaa.


Liitteet:

Kasopelk § 81
Liite 1:Varhaiskasvatuksen palveluverkkoselvitys 2019 - 2022
Liite 2:Minna Juseliuksen esitys