Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta7415.05.20195

3087-2019 (01 01 03)

Kouluikäisten lasten loma-aikojen toiminta Turussa

Tiivistelmä:

Sivistystoimialan aamu- ja iltapäivätoiminta tuottaa hyvinvointitoimialan järjestämää loma-aikojen toimintaa hyvinvointitoimialan päättämille lapsille ja nuorille. Kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli sivistystoimialan muuta kesätoimintaa 24.4.2019 § 67. Asia palautettiin uudelleen valmisteltavaksi, jotta voitaisiin tehdä laskelma toiminnan mahdollisen laajentamisen kustannuksista.

Kasopelk § 74

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja toiminnanohjaaja Sheila Portnoj 4.3.2019:

 

Taustaa

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta pyysi kokouksessaan 3.4.2019 selvitystä eräiden koulujen kesätoiminnasta. Asiaa käsiteltiin lautakunnan kokouksessa 24.4.2019: Lautakunta päätti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja pyysi pyysi kustannusarvioita muusta loma-aikojen toiminnasta, jos sitä olisi tarjolla laajemmin kuin muutamassa koulussa.

 

Hyvinvointitoimialan järjestämä palvelu

 

Perusopetuslain 48 b § 4 mom. mukaan aamu- ja iltapäivätoimintaa tulee tarjota joko 570 tuntia tai 760 tuntia koulun työvuoden aikana kullekin toimintaan osallistuvalle lapselle. Turun kaupungin sivistystoimiala järjestää aamu- ja iltapäivätoimintaa lain mukaisesti, toiminta alkaa elokuussa lukukauden ensimmäisenä päivänä ja päättyy viikon 22 perjantaina.

 

Aamu- ja iltapäivätoiminnan lisäksi sivistystoimiala tuottaa loma-aikojen palvelua hyvinvointitoimialan päättämille lapsille ja nuorille. Kasvatus- ja opetuslautakunnan suomenkielinen varhaiskasvatus- ja perusopetusjaosto on 29.5.2018 § 25 päättänyt aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelmasta, jonka mukaan sivistystoimiala tuottaa hyvinvointitoimialan järjestämää loma-aikojen toimintaa perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnasta erillisenä kokonaisuutena sen mukaan, mitä hyvinvointitoimiala asiasta erikseen päättää.

 

Hyvinvointitoimialan loma-ajan toiminnan järjestäminen perustuu kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain 2 §:ään ja vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista annetun lain 8 §:ään. Hoitoa voidaan järjestää huoltajien välttämättömän tarpeen mukaan. Välttämätön tarve on lapsen huoltajien opiskelu tai työ koulujen loma-ajalla. Sivistystoimiala tuottaa kyseistä palvelua vain keskitetysti Luolavuoren koulun yksiköissä päätösten ja huoltajien tarpeiden mukaisesti.

 

Muusta kesätoiminnasta

 

Sivistystoimiala ei ole tuottanut muuta loma-aikojen toimintaa lukuun ottamatta kahta muuta koulua. Koulujen tiloissa on ollut mahdollista järjestää kesätoimintaa kolmannen sektorin toimesta.

 

Aiemmin Katariinan ja Hannunniitun kouluissa on ollut Turun kaupungin tuottamaa loma-aikojen toimintaa. Toiminnassa on ollut mukana vaihtelevasti yhteensä 10-30 lasta. Toiminnan järjestämiselle ei ole lainsäädännöllistä perustaa. Mikäli muuta kuin edellä mainittua hyvinvointitoimialan järjestämää palvelua järjestettäisiin yhdessä tai kahdessa koulussa, tulisi toimintaa tarjota tasapuolisesti kaikille turkulaisille lapsille ja nuorille. Koska toiminnan järjestäminen tässä laajuudessa ei kuulu sivistystoimialan perustehtäviin, kyseistä toimintaa ei sivistystoimialalla jatkossa tulla järjestämään, vaan sivistystoimiala tuottaa jatkossa loma-aikojen toimintaa vain Luolavuoren koulun yksiköissä sen mukaan, mitä hyvinvointitoimiala lapsikohtaisesti päättää.

 

Mikäli ns. muuta kesätoimintaa ei sivistystoimialalla järjestetä, koulujen loma-aikoina henkilökunnan tarve vähenee. Henkilökunnalta, jota asia koskee, kysytään hyvissä ajoin halukkuutta työskennellä joko Luolavuoren koulun loma-aikojen toiminnassa tai jossain muussa Turun kaupungin tuottamassa palvelussa, esimerkiksi hyvinvointitoimialan palveluissa, varhaiskasvatuksessa tai nuorisopalveluissa. Henkilökunnan on mahdollista käyttää myös palkattomia vapaita vuosilomien lisäksi.

 

Sivistystoimiala on aikoinaan järjestänyt kesäsiirtolatoimintaa, mutta toiminnasta on luovuttu jo vuonna 2007, koska kysyntä väheni ja nuorisopalvelut järjesti monenlaista toimintaa lapsille ja nuorille eikä lautakunta pitänyt tarpeellisena rinnakkaisen toiminnan järjestämistä. Kesällä 2019 Turussa järjestetään runsaasti erilaista kesätoimintaa. Kivakesä - Sommarskoj kokoaa kesäajan tapahtumat ja harrastukset 6-15 -vuotiaille lapsille ja nuorille Turussa ja Turun seudulla. Vapaa-aikatoimiala on koonnut toimintaan liittyvää tietoa verkkosivulle http://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kivakesa.

 

Kesätoiminnan kustannuksista

 

Kun edellä mainittua Luolavuoren koulussa tuotettavaa kesäajan palvelua valmisteltiin yhteistyössä hyvinvointitoimialan kanssa, tehtiin laskelma palvelun hinnasta. Laskelman perusteella sivistystoimiala laskuttaa hyvinvointitoimialaa palvelun tuottamisesta. Laskelmaa voitaneen pitää myös suuntaa antavana kustannuksena mahdollisessa muussa kesäajan toiminnassa.

 

Laskennassa huomioitiin kokopäiväinen aukiolo ja tähän vaadittava henkilöstöresurssi sivukuluineen, ateriat, kiinteistökulut, materiaalit sekä hallintoon liittyvät kustannukset. Laskelma perustuu siihen, että lapsia voisi ohjaajaresurssilla 1,5 olla viisi lasta päivässä. Henkilöstöresurssi on 1,5, jotta voidaan varmistaa kokopäiväinen aukiolo. Päivähinta olisi tällöin n. 45 euroa lapselta. Kyseessä on perushinta: jos lapsi tarvitsee esimerkiksi henkilökohtaisen avustajan päivän aikana, käytetään hyvinvointitoimialaa laskutettaessa kerrointa 3, jolloin päivähinta on jo 180 euroa. Toisaalta hinta laskisi, jos yhdellä työntekijällä voisi olla vastuullaan enemmän kuin viisi lasta. Hinnassa ei ole huomioitu mahdollista asiakasmaksua.

 

Jos toimintaan osallistuisi 20 lasta kokopäiväisesti viidessä eri toimipisteessä eri puolilla kaupunkia ja toimintaa olisi tarjolla kesäkuussa kolme viikkoa, olisi kustannusvaikutus noin 63 000 euroa. Seuraavat seikat tulee kuitenkin ratkaista, jotta voidaan suunnitella mahdollisen toiminnan laajuus ja arvioida todellinen kustannusvaikutus: toiminnan laajuus ja kattavuus, toimintaan ottamisen periaatteet, toimintasuunnitelma/toiminnan tavoitteet ja sisältö, asiakasmaksuperiaatteet ja henkilöstöjärjestelyt sekä ruoka- ja puhtaanapitopalveluiden toteuttaminen kouluissa, joissa ei olisi muuta toimintaa.

 

Sivistystoimialan talousarviossa ei ole varauduttu kustannuksiin vuodelle 2019. Mikäli toimintaa haluttaisiin tarjota, olisi toimintaa mahdollista tarjota aikaisintaan talvilomalla viikolla 8 vuonna 2020. Tällöin asia voitaisiin huomioida talousarviossa ja tehdä valmistelut sekä päätökset toimintaan liittyen.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, että sivistystoimiala ei tarjoa loma-aikojen toimintaa kouluikäisille lapsille muuta kuin tuottamalla loma-ajan palvelua niille lapsille, joille hyvinvointitoimiala kyseistä palvelua sivistystoimialalta ostaa.

 

Kasvatus- ja opetuslautakuntakunta toteaa lisäksi, että vapaa-aikatoimiala ja sen toimintaa ohjaavat lautakunnat järjestävät monipuolista kesäajan toimintaa lapsille ja nuorille Turussa.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tiedKulmala Vesa
tiedPortnoj Sheila