Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta6424.04.201910

5060-2019 (05 10 00)

Varhaiskasvatuksessa valtakunnallisen tietovarannon Vardan käyttöönotto sekä vaikutukset varhaiskasvatuksen palveluiden laajuuteen

Tiivistelmä:

Valtakunnallinen tietovaranto Varda kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Vardan käyttöönoton vuoksi tulee Turun kaupungin asiakasmaksuihin liittyviä tuntimääriä muuttaa.

Kasopelk § 64

Palvelualuejohtaja Vesa Kulmala ja palvelupäällikkö Anne Siipola 15.4.2019:

 

Varda-tietovarannosta

 

Varda-tietovaranto kokoaa varhaiskasvatuksen kansallisessa suunnittelu- ja ohjaustyössä tarvittavat tiedot yhteen paikkaan. Keskeisiä tietoja ovat tiedot varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, toimipaikoista sekä henkilöstöstä. Tietovarannosta tiedot välitetään viranomaisille (mm. opetus- ja kulttuuriministeriö, aluehallintovirastot, Kela sekä Tilastokeskus), joilla on lakiperustainen oikeus hyödyntää varhaiskasvatuksen tietovarannon tietoja. Tietovarannon tiedoista muodostetaan myös summatasoisia raportteja mm. kuntien käyttöön. Tietovarannon tietojen hyödyntämisen lupakäytännöistä vastaa Opetushallitus.

 

Tietovarannon ylläpitäjänä toimii Opetushallitus. Opetus- ja kulttuuriministeriö vastaa Vardan ohjauksesta. CSC - Tieteen tietotekniikan keskus Oy vastaa Vardan teknisestä toteutuksesta. Varhaiskasvatuksen tietovarantopalvelua sekä palveluun kopioitavien tietojen sisältöä ja hyödyntämistä ohjaava lainsäädäntö on sisällytetty osaksi uutta varhaiskasvatuslakia, joka tuli voimaan 1.9.2018. Varhaiskasvatuslain (540/2018) 13 luvussa määritellään varhaiskasvatuksen tietovaranto seuraavasti:

 

Varhaiskasvatuksen tietovarannon tarkoituksena on:

 

-

 

 

 

mahdollistaa varhaiskasvatustietojen tietoturvallinen ja keskitetty sähköinen kokoaminen, käsittely ja luovuttaminen henkilön itsensä tai tämän laillisen edustajan ja tietoja tarvitsevien viranomaisten ja tutkijoiden käytettäväksi;

-

 

turvata tässä laissa määriteltyjen varhaiskasvatustietojen yhdenmukaisuus ja luotettavuus sekä tehostaa hallinnon toimintaa;

-

 

edistää oikeaan ja riittävään tietoon perustuvaa varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa.

 

Viranomaiset voivat käyttää lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseksi tarpeellisia tietovarantoon tallennettuja tietoja. Tietovarantoon tallennettuja tietoja voidaan käyttää lisäksi varhaiskasvatuksen arvioinnissa, tilastoinnissa, seurannassa ja tutkimuksessa.

 

Tietojen siirto varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmä Efficasta Vardaan aloitetaan vielä huhtikuun 2019 aikana siten, että tietoja siirretään 1.1.2019 voimassa olevien varhaiskasvatuspäätösten perusteella. Tiedot syötetään keväällä 2019 manuaalisesti, mutta tarkoitus on syksyn 2019 aikana siirtyä automaattiseen tietojen siirtoon.

 

Varhaiskasvatuksen tietovarannon ohjausryhmästä on päätetty 24.9.2018 (asettamispäätös OKM/36/040/2018). Päätöksen mukaan varhaiskasvatuksen tietovarannon kehittämisen ohjaamiseksi on asetettu ohjausryhmä, jonka tehtävänä on valvoa tietovarannon ylläpitoa sekä linjata tietovarannon jatkokehittämistä. Opetus-ja kulttuuriministeriö päättää jatkossa tietovarannon avulla koostettavista tiedoista, ja näiden tietosisältöjen linjauksen tukena toimii nyt muodostettava ohjausryhmä.

 

Ohjausryhmä on linjannut, että mikäli lapsen varhaiskasvatusoikeus on merkitty jollain toisella tavalla kuin tuntia viikossa, tulee kirjattu varhaiskasvatusoikeus muuntaa muotoon h/vko, siten että jakajana/kertojana käytetään laskennallisesti lukua 4,2.

 

Turussa käytössä olevat tuntirajat

 

Kasvatus- ja opetuslautakunta on 18.1.2017 § 3 kokouksessaan päättänyt varhaiskasvatuspalveluiden laajuudesta sekä asiakasmaksuista ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa. Päätöksen mukaan palvelut ja asiakasmaksut ovat seuraavat:

 

-

 

 

50 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 20 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 80 h kalenterikuukaudessa,

-

 

 

65 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 27,5 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 110 h kalenterikuukaudessa,

-

 

 

85 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 140 h kalenterikuukaudessa ja

-

 

 

100 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 140 h kalenterikuukaudessa.

 

Edellisten palvelun tarpeiden lisäksi kasvatus- ja opetuslautakunta on 3.4.2019 § 49 päättänyt 5-vuotiaiden lasten maksuttoman osuuden rinnalla tarvittavasta palvelusta ja asiakasmaksusta:

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 40 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain.

 

Keskimääräisten kalenteriviikon tuntien laskennallinen tarkkuuden laskenta on ollut haastavaa, kun kalenterikuukauden vaihtuessa viikon tunnit jakautuvat kahdelle eri kuukaudelle ja asiakasmaksulain mukaan käytössä on kuitenkin kuukausimaksu.

 

Uudet tuntirajat 1.8.2019 alkaen

 

Koska Vardan ohjausryhmän antama linjaus poikkeaa Turussa käytössä olevan laskentatavan kanssa, on syytä tarkentaa kalenterikuukauden tuntimääriä Vardan tuntimäärien perusteella 1.8.2019 alkaen. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakkaalla olisi kalenterikuukausittain lapsensa varhaiskasvatukseen nykyistä enemmän tunteja käytettävissä samoilla maksuprosenteilla. Jakajana/­kertojana käytetään lukua 4,2. Esim. käytettäessä nykyisin keskimäärin enintään 35 h viikossa tai 140 h ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa kalenterikuukauden aikana, olisi kummassakin palvelussa kalenterikuukauden maksimituntimäärä 147 h, josta perittäisiin nykyisin käytössä oleva 85 % maksu. Tarkennuksen jälkeen palveluntarpeet olisivat seuraavat:

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 42 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain

-

 

 

50 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 20 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 84 h kalenterikuukaudessa,

-

 

 

65 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 27,5 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 116 h kalenterikuukaudessa,

-

 

 

85 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 147 h kalenterikuukaudessa ja

-

 

 

100 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 147 h kalenterikuukaudessa.

 

Oheismateriaali 1               Varhaiskasvatuslaki 540/2018

 

Oheismateriaali 2               Vardan ohjausryhmän asettamispäätös OKM/36/040/2018

 

Oheismateriaali 3               Kasvatus- ja opetuslautakunta 18.1.2017 § 3

 

Oheismateriaali 4               Kasvatus- ja opetuslautakunta 3.4.2019 § 49

 

Oheismateriaali 5               Varda-tietovaranto

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus         Kasvatus- ja opetusautakunta päättää, että varhaiskasvatuksen palveluntarpeiden kalenterikuukauden maksimituntimäärät ja asiakasmaksuprosentit ovat 1.8.2019 alkaen seuraavat:

 

-

 

 

35 % perheelle määräytyvästä kokoaikaisesta maksusta, kun palvelun tarve on enintään 42 h kalenterikuukaudessa eli keskimäärin enintään 10 h viikoittain

-

 

 

50 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 20 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 84 h kalenterikuukaudessa,

-

 

 

65 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 27,5 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 116 h kalenterikuukaudessa,

-

 

 

85 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin enintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 147 h kalenterikuukaudessa ja

-

 

 

100 %, kun lapsen palvelun tarve on keskimäärin vähintään 35 h viikossa ja ympärivuorokautisessa varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 147 h kalenterikuukaudessa.

 

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvSivistystoimiala, varhaiskasvatus
tpvSvenskspråkig fostran och undervisning
tpvKjellman Liliane
tpvKulmala Vesa
mtpvMerta Pentti
tpvRantanen Maija-Liisa
tpvSiipola Anne