Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kaupunginhallitus15108.04.20199
Kasvatus- ja opetuslautakunta6024.04.20196

4506-2019 (10 03 02)

Lausunto ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvityksestä

Tiivistelmä:

Kaupunginhallitus on pyytänyt kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausunnon ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvityksestä.

Kh § 151

Apulaiskaupunginjohtaja Jarkko Virtanen, toimitilapäällikkö Nora Hildén ja tilacontroller Minna Juselius 3.4.2019:

Hankkeen taustat

Ammatillisen koulutuksen kampuksen suunnittelun lähtökohtana on vuosi 2015. Tuolloin Turun ammattikorkeakoulun osalta tehtiin päätös, että sen toiminnot keskitetään Kupittaalle ja sinne rakentuu uusi kampusalue. Kaupunginvaltuusto linjasi tällöin, että Turun ammattikorkeakoululta vapautuvista kiinteistöistä Sepänkadun kiinteistöt myydään ja Ruiskadun kiinteistö jatkaa opetuskäytössä. Ruiskadun tiloihin oli tarkoitus sijoittaa perusasteen ja toisen asteen koulutusta. Tästä lähtökohdasta laadittiin hankesuunnitelma, jossa tiloihin esitettiin sijoitettavaksi ammatillisen koulutuksen toimintoja Kellonsoittajankadulta ja Lemminkäisenkadulta sekä peruskoulun väistötiloja ja Mikaelin koulu. Kasvatus- ja opetuslautakunta ei hyväksynyt esitettyä suunnitelmaa, vaan edellytti vaihtoehtoisen selvityksen laadintaa.

Tilapalvelukeskuksen johdolla laadittiin alkuvuodesta 2018 vaihtoehtoinen selvitys ammatillisen koulutuksen kampuksen toteuttamisesta uudisrakennuksena. Kaupunginvaltuusto käsitteli Ruiskadun hankesuunnitelman ja vaihtoehtoisen ratkaisun esiselvityksen 28.5.2018 § 130 päättäen hylätä Ruiskadun hankesuunnitelman. Samalla se päätti, että ”ammatillisen koulutuksen palveluverkon osalta käynnistetään uusi tarveselvitys- ja hankesuunnitteluprosessi, jossa selvitetään ammatillisen koulutuksen uuden kampuksen toteuttamista Ruiskadulle, Peltolaan, Kupittaalle tai Itäharjulle.”

Ammatillisen koulutuksen kampuksen uudishankkeen tarveselvitys on valmistunut 29.3.2019. 

Tarveselvitysprosessi ja hankkeen tavoitteet

Ammatillisen koulutuksen kampuksen tarveselvityksen laatimiseen ovat osallistuneet edustajat konsernihallinnosta, sivistystoimialalta, vapaa-aikatoimialalta, hyvinvointitoimialalta ja kaupunkiympäristötoimialalta. Asiantuntijoina ovat toimineet arkkitehtitoimisto Tommy Gustafsson Oy (tilaohjelma ja toimintakaaviot) ja Granlund Consulting Oy (kustannusarviot).

Hankkeen taustalla on tällä hetkellä hajanainen toimipisteverkko, jonka kaikki kohteet olisivat lähivuosina laajempien peruskorjausten tarpeessa. Nykytilojen korjausten sijaan on haluttu tavoitella toimipisteverkon tiivistämistä tavoitteina tilamäärän vähentäminen ja tilojen käytön tehostaminen, mutta samalla monipuolisten, joustavien ja nykyaikaisten tilaratkaisujen turvaaminen.

Tarveselvitysprosessin aikana kartoitettiin ammatillisen koulutuksen toimintaympäristöä, tulevaisuuden näkymiä ja tiloihin liittyviä muutostarpeita. Osana prosessia järjestettiin visiotyöpaja, jonka avulla muodostettiin tulevalle kampussuunnittelulle kärkiteemat.

Hanke nimettiin prosessin aikana Taito -kampukseksi, joka kuvastaa hyvin Turun ammatti-instituutin tavoitetta luoda ympäristö, joka ruokkii osaamista ja kehittää taitoja. Kampuksesta on tarkoitus luoda elävä ja avoin kohtaamispaikka sekä tukikohta monenlaiselle tekemiselle.

Kampusvision mukaan kaupallisen ja palvelualojen koulutustoiminnot kootaan saman katon alle osaksi laajempaa toimintojen ja toimijoiden kokonaisuutta. Luonnolliset asiakasvirrat ovat nykyaikaisen ja ammatillisen koulutuksen reformin tavoitteita tukevan toiminnan edellytyksiä. Keskeinen sijainti ja helppo saavutettavuus koetaan myös koulutuksen houkuttelevuuden näkökulmasta tärkeäksi asiaksi.

Keskeisenä ajatuksena Taito -kampuksen tilaratkaisuissa on tilojen monipuolinen ja tehokas käyttö. Tilamäärä tulee vähenemään nykytilanteeseen nähden merkittävästi, mutta tilalle tulevat monipuoliset ja modernit tilat. Ammatillista koulutusta viedään paljon työssäoppimisjaksoille ja aitoihin ympäristöihin, mutta koulutilojen osalta tavoitellaan myös mahdollisimman autenttisia puitteita, joissa tulevia työelämätaitoja pääsee turvallisesti opettelemaan.

Sijoittuvat toiminnot

Taito -kampukselle esitetään sijoitettavaksi seuraavat kaupungin omat toiminnot:

Ammatti-instituutin kampukselle sijoittuvia koulutusaloja ovat liiketalous, ravintola, elintarvike ja matkailu, muoti- ja kauneus, sosiaali- ja terveys, puhtaus- ja kiinteistö sekä valmentava koulutus. Kyseessä on noin 3 000 opiskelijan ja 300 opettajan kokonaisuus.

Optiona tilaohjelmassa on ollut mukana liikuntasalitilat, sillä hankkeen toteutumisen myötä käytöstä poistuu yhteensä 5 liikuntasalia (Ruiskatu/Uudenmaantie, Aninkaistenkatu, Kellonsoittajankatu). Liikuntatilojen ei kuitenkaan tarvitse sijaita fyysisesti uudessa kampusrakennuksessa, vaan tarkoituksenmukaisempaa olisi suunnitella alueen liikuntapuitteita omana kokonaisuutenaan monikäyttäjämuotoisesti yhteistyössä muiden oppilaitosten kanssa.

Tyhjenevät tilat

Ammatti-instituutilla on tälle hetkellä käytössään kampushankkeeseen liittyviä tiloja noin 34 000 m2. Kampuksen laajuus on noin 21 000 m2 (luvuissa ei ole mukana liikuntasaleja, joiden nykyinen laajuus on noin 1660 m2)

Uudelle kampukselle sijoittuminen mahdollistaa seuraavista tiloista luopumisen:

Lisäksi kaupunki luopuu Kellonsoittajankadun koulutalon tiloista jo vuonna 2020, jolloin koulutukset siirretään Kellonsoittajankadulta Ruiskadulle kaupunginvaltuuston 25.2.2019 § 25 päätöksen mukaan.

Kaupungin ulos maksamat vuokrat kampushankkeeseen liittyvissä kohteissa ovat nykytilanteessa vuositasolla noin 1,5 M€:a. Sivistystoimialan maksama sisäinen vuokra hankkeeseen liittyvissä kohteissa on vuositasolla noin 4,9 M€:a. Hyvinvointitoimiala maksaa vuokraa kouluterveydenhuollon tiloista vaihtelevasti eri koulutaloissa. Lisäksi sillä on call center -toimintoja sijoitettuna Aninkaisten koulutaloon. Arvio hyvinvointitoimialan maksamista sisäisistä vuokrista kohteissa vuositasolla on noin 100 000 euroa.

Kustannukset ja vuokravaikutukset

Hankkeen kustannuksia on arvioitu tarveselvitysvaiheessa karkealla tasolla. Laskelma perustuu teoreettiseen tilaohjelmaan eikä sitä ole laskettu mihinkään tiettyyn sijaintipaikkaan. Hankkeen kustannuksia on arvioitu ilman liikuntatiloja sekä niiden kanssa.

Kustannusarvio ammatti-instituutin kampushankkeelle on noin 72,4 M€:a, bruttoalan ollessa noin 25 000 brm2.(Haahtela, hintataso 97.3 / 2.2019, indeksi 103.6). Kustannus bruttoneliötä kohti on näin ollen noin 2825 euroa. Tämä kustannusarvio ei sisällä liikuntatiloja.

Vaihtoehtoisena kustannuksena Taito -kampuksen uudisrakennukselle ovat nykyisten koulutalojen peruskorjauskustannukset, joiden on arvioitu karkealla tasolla olevan noin 2500 - 3500 €/brm2. Aninkaisten koulutalon peruskorjauksen kustannustaso olisi näin ollen noin 47- 66 M€:a ja Ruiskadun 65 – 91 M€:a. Molempien rakennusten kaikkia tiloja ei tarvittaisi enää peruskorjausten jälkeen ammatillisen koulutuksen käyttöön, mutta rakennukset tulisi silti korjata kokonaisuuksina. Näin ollen peruskorjausten kustannusarvio ylittäisi vähintään 100 M€:a.

Kampusinvestoinnin kokonaisuudessa on lisäksi otettava nettokustannuksena huomioon valittavasta sijainnista riippuen käytöstä poistuvien Aninkaisten ja Ruiskadun koulukiinteistöjen jalostuksesta muodostuvat myyntituotot.

Uudisrakennuksen kustannusarvion pohjalta on arvioitu kampuksen tulevia vuokratasoja. Arviot ovat tarveselvitysvaiheessa vasta suuntaa-antavia.

Irtokalusteet ovat käyttäjän hankinta, johon käyttäjän tulee varautua omassa talousarviossaan. Taito -kampuksen kalustekustannuksia ei ole tarveselvitysvaiheessa voitu yksityiskohtaisesti arvioida. Karkea arvio kalustekustannuksista on kuitenkin noin 2 M€. Lisäksi ammatti-instituutille aiheutuu kustannuksia erilaisista väline- ja laitehankinnoista, mutta näitä on tarkoituksenmukaista arvioida ja selvittää tarkemmin hankesuunnitteluvaiheessa.

Sijoitusvaihtoehdot

Kupittaa

Lemminkäisenkadun varrella, Turun ammattikorkeakoulun Kupittaan kampuksen naapurissa on tällä hetkellä kolme rakentamatonta tonttia. Rakennusoikeutta tontilla 21 on 9000 k-m2, tontilla 22 9000 k-m2 ja tontilla 41 18 000 k-m2.

Asemakaava mahdollistaa rakentamisen heti, mutta tontit eivät ole kaupungin omistuksessa.

Sijainniltaan vaihtoehto tukee kampusvision toteutumista ja AMK-kampuksen läheisyydestä saatavien synergioiden muodostumista, mutta liikenteellisesti ratkaisu on haastava.

Itäharju

Alueelle on laadittu visio ”Turun Tiedepuiston Masterplan 2050”, jossa Itäharju nähdään selkeänä jatkumona Kupittaalle ja nämä yhdessä muodostavat uuden tiedepuiston.

Itäharjun puolella kampuksen sijoituspaikaksi on suunniteltu strategisen maankäytön hankkeen, Tiedepuiston kansi, aluetta. Kaupunginhallituksen kaupunkikehitysjaosto on 22.10.2018 § 97 päättänyt hankkeen toteutukseen sekä hankekehityskumppanuuteen tähtäävän tontinluovutusta sisältävän innovaatio-, suunnittelu- ja toteutuskilpailun järjestämisestä.

Voimassa olevissa asemakaavoissa Itäharjun puoleinen kilpailualue käsittää teollisuus- ja varastorakennusten korttelialueita. Kaupunginhallituksen strategisesta sopimuksesta vuosille 2019–2022 tekemän päätöksen 17.12.2018 § 510 mukaan kilpailualueen asemakaavan muuttaminen on ohjelmoitu siten, että kaavanmuutosehdotus olisi kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuonna 2021. Rakentaminen voisi mahdollisesti alkaa vuonna 2021 tai 2022. 

Sijainti tukee kampusvision toteutumista. AMK-kampuksen läheisyydestä saatava synergia tukee vaihtoehtoa vaikkakin hieman heikommin kuin Kupittaan sijainnissa. Itäharjun vaihtoehdolla on voimakkaasti alueen kehittymistä voimistava dynaaminen vaikutus ja liikenteellisesti ratkaisu on optimaalinen.

Peltola

Peltolassa Kaurakadun varrella on kaupungin omistuksessa kaksi tonttia. Alueella on tällä hetkellä kasvihuoneviljelyyn liittyvää toimintaa, rakennuksia ja rakennelmia. Asemakaavassa tontit on osoitettu viljelyskortteliksi. Ammatillisen koulutuksen kampuksen rakentaminen edellyttäisi asemakaavan muutosta.

Tontit ovat kaupungin omistuksessa, mutta ne on vuokrattu vuoden 2045 loppuun saakka.

Sijainti on kaukana asiakasvirroista, eikä näin ollen tue kampusvision toteutumista tai synergioiden saavuttamista muiden oppilaitosten kanssa. Tontit sijaitsevat TAI:n Peltolan koulutalon välittömässä läheisyydessä, joten ammatillisen koulutuksen toimintojen keskittäminen sinne olisi tästä näkökulmasta mahdollinen. Paremmin tälle alueelle soveltuu kuitenkin sellainen toiminta, joka ei ole kovin riippuvaista asiakkaista ja muusta ympäröivästä toiminnasta. Juhannuskukkulan koulutalon toimintojen sijoittamista tälle alueelle voisi jatkossa edelleen tutkia nyt valittavasta vaihtoehdosta riippumatta.

Ruiskatu

Tontilla Ruiskatu 8 on 3.2.1990 voimaan tullut asemakaava 4/1988, jossa tontti on opetustoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta. Rakennusoikeutta tontilla on 27 000 k-m2. Tällä hetkellä tontilla sijaitsee osittain ammatti-instituutin käytössä oleva koulukiinteistö, joka tulisi purkaa pois kampushankkeen alta.

Tontti on kaupungin omistuksessa, mutta sen sijainti ei tue kampusvision toteutumista.

Aikataulu

Tarkoituksena on, että tarveselvityksen hyväksymisen jälkeen siirrytään hankesuunnitteluvaiheeseen.

Kampuksen kokonaisaikataulua on karkeasti arvioitu seuraavasti:

Hankkeen toteutusaikatauluun vaikuttaa kuitenkin merkittävästi valittu sijoitusvaihtoehto ja mahdolliset kaavoitusprosessit. Hanketta ei ole vielä huomioitu kaupungin investointiohjelmassa 2019 - 2023.

Liite 1Ammatillisen koulutuksen kampuksen tilatarveselvitys

Kaupunginjohtaja Minna Arve:

EhdotusKaupunginhallitus päättää pyytää 26.4.2019 mennessä lausunnon liitteenä 1 olevasta Ammatillisen koulutuksen kampuksen tilatarveselvityksestä kasvatus- ja opetuslautakunnalta, liikuntalautakunnalta, sosiaali- ja terveyslautakunnalta ja kaupunkiympäristölautakunnalta.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että lausunto ammatillisen koulutuksen tilatarveselvityksestä pyydetään myös Turun Ammattikorkeakoulu Oy:ltä.

Päätös asiassa tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Kokouksessa asiaa olivat selvittämässä tilapalvelujohtaja Tuomas Koskiniemi, toimitilapäällikkö Nora Hildén ja tilacontroller Minna Juselius.

Kasopelk § 60

Toimialajohtaja Timo Jalonen ja ammatillisen koulutuksen palvelualuejohtaja Hannu Immonen 18.4.2019:

 

Lausuntoehdotus:

 

Ajatus ammatillisen koulutuksen kampuksesta lähti liikkeelle kasvatus- ja opetuslautakunnassa 15.11.2017 § 176. Kun ammattikorkeakoulu ja Turun ammatti-instituutti rakenteellisesti irrotettiin toisistaan runsaat 20 vuotta sitten, oli seurauksena molempien oppilaitosten osalta hajanainen eri katuosoitteissa toimiva palveluverkko, joka lisäksi toimi rakennuksissa, joiden peruskorjausvelka kasvoi jatkuvasti.

 

Turun ammattikorkeakoulu on saamassa kampuksensa vuonna 2020. Kampusta perusteltiin tilankäytön tehostamisella sekä sillä, että suuremmasta yksiköstä saadaan suurempia synergiaetuja. Nyt käytössä olevan selvityksen perusteella TAI-kampuksen rakentamista voidaan perustella samoin perustein. Näyttää siltä, että tilankäyttöä voitaisiin tehostaa jopa lähes kolmanneksen.

 

Sivistystoimialan näkemyksen mukaan uuden kampuksen tulisi sijaita hyvien joukkoliikenneyhteyksien päässä. Kupittaan ja Itäharjun alue täyttää kummankin esitetyn vaihtoehdon osalta tämän ehdon. Myös sijainti lähellä Turun ammattikorkeakoulun kampusta mahdollistaa molemmille oppilaitoksille tehokkaat ja taloudelliset molempia osapuolia hyödyttävät tilankäyttöratkaisut.

 

Sivistystoimiala kiinnittää huomiota, että poistuvissa tiloissa on huomattavan paljon liikuntatiloja, joiden päiväaikainen oppilaitoskäyttö on nykyisellään varsin vähäistä mutta ilta- ja viikonloppukäyttö hyvinkin merkittävää koko kaupungin tasolla. Liikuntatilojen tarpeellisuudesta tulisikin viipymättä käynnistää erillisselvitys.

 

Hajallaan olevien oppilaitosten keskittäminen kampukseen vähentää liikkumista, joka kuluttaa aikaa ja ympäristöä. Lisäksi nykyisen rakennuskannan peruskorjaaminen esimerkiksi hiilineutraaliksi on haastavaa ellei mahdotonta. Uusi rakennus voisi jo itsessään toimia oppimis- ja kokeiluympäristönä uusille energiaratkaisuille.

 

Ammatillisen koulutuksen tilaratkaisun tavoitteena on se, että Turun ammatti-instituutille järjestetään opetuksen tarpeita palvelevat tilat, joihin voitaisiin koota Ruiskadulta, Kellonsoittajankadulta, osin Aninkaistenkadulta ja mahdollisesti muualta opintokokonaisuuksia, jotka samassa tilassa toimiessaan edistäisivät ammattiopetuksen reformin mukaista monipuolista ammatillista koulutusta. Nykyinen tilanne, jossa toimipisteitä sijaitsee eri puolilla kaupunkia, on jäänne ajalta jolloin ammatillinen koulutus tapahtui erillisissä opistoissa. Nyt suunniteltava kampus mahdollistaisi sen, että lähes kaikki ammatillinen koulutus tekniikan alojen koulutusta lukuun ottamatta voitaisiin keskittää samalle kampukselle. Näin mahdollistuisi myös poikkialaisten eri ammattialat yhdistävien opintokokonaisuuksien suorittaminen aiempaa helpommin. Esimerkkinä voisi ajatella vaikkapa myynnin, markkinoinnin ja taloushallinnon perusteiden yhdistämistä muiden ammattialojen opintoihin nykyistä vahvemmin, jolloin yrittämiselle syntyisi aiempaa vahvempi osaamisperusta, jolla puolestaan olisi merkittävä vaikutus alueen yritystoiminnalle tulevaisuudessa.

 

Käyttökustannuksiltaan uusi kampusrakennus tulee edullisemmaksi kuin nykyisten tilojen korjaaminen. Joka tapauksessa on selvää, että peruskorjaamattomiin tiloihin, joissa kustannukset ovat edullisempia, ei voida enää jäädä pitkäksi aikaa.

 

Liite 1                                  Esitys TAITO-kampuksesta

 

Liite 2                                  Ammatillisen koulutuksen kampuksen tilatarveselvitys

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta antaa edellä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin siten muutettuna, että lausunnon kolmannen kappaleen loppuun lisätään seuraava virke: "Lemminkäisenkadulle hanke voidaan toteuttaa nopeammin, koska siellä on valmis kaava ja olemassaoleva rakennuspaikka."

Päätös tehtiin esittelijän muutetusta päätösehdotuksesta yksimielisesti.

Jakelu

lausKaupunginhallitus
tiedTilapalvelukeskus
tiedHildén Nora
tiedJuselius Minna


Liitteet:

Kh § 151
Liite 1:Ammatillisen koulutuksen kampuksen tilatarveselvitys

Kasopelk § 60
Liite 1:Esitys TAITO-kampuksesta
Liite 2:Ammatillisen koulutuksen kampuksen tilatarveselvitys