Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3713.03.20195

6959-2018 (10 03 01)

Lausunto Sofiankadun uuden päiväkotihankkeen jatkovalmistelusta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 37

Toimitilapäällikkö Nora Hildén 5.3.2019:

 

Sofiankadun uuden päiväkodin hankesuunnitelma on laadittu, sillä Ruusukorttelin kehityshankkeen myötä Koulukadun varren kaksi päiväkotia tullaan purkamaan. Toinen päiväkodeista korvataan Ruusukorttelihankkeessa, ja Turun kaupunginvaltuuston päätöksen 27.8.2018 § 159 mukaisesti Koulukatu 10:ssä sijaitseva ruotsinkielinen päiväkoti korvataan laaditun hankesuunnitelman mukaisesti Sofiankadulle toteutettavalla uudisrakennuksella. Ruusukorttelin asemakaavan muutos kumottiin hallinto-oikeudessa. Asemakaavatyö toteutetaan uudelleen ja edellytykset Ruusukorttelihankkeelle ovat edelleen olemassa.

 

Sofiankadun uuden päiväkodin hankesuunnitelmassa tutkittiin kolme eri toteutusvaihtoehtoa:

 

1.

7-ryhmäinen päiväkoti nykyisen Sofiankadun päiväkodin paikalle

2.

 

9-ryhmäinen päiväkoti nykyisen Sofiankadun päiväkodin paikalle ja laajennusosa naapuritontin peruskorjattavaan puutaloon

3.

 

10-ryhmäinen päiväkoti nykyisen Sofiankadun päiväkodin paikalle ja laajennusosa naapuritontin purettavan puutalon paikalle

 

Turun kaupunginvaltuusto käsitteli kokouksessaan 27.8.2018 § 159 Sofiankadun uuden päiväkodin hankesuunnitelmaa ja päätti mm. hyväksyä laaditun Sofiankadun uuden päiväkodin hankesuunnitelman. Lisäksi kaupunginvaltuusto päätti, että Sofiankadun uuden päiväkodin toteutus tulee porrastaa kaksivaiheiseksi siten, että ensimmäisessä vaiheessa toteutetaan hankesuunnitelman esittämä vaihtoehto 1 ja että toteutuksessa mahdollistetaan hankesuunnitelman vaihtoehto 2:n mukainen laajeneminen. Samalla tehdään perusteellinen kustannusarvio vaihtoehto 2:n laajennusosasta erillistä jatkohanketta varten.

 

Hanketta on jatkovalmisteltu kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Nk. ensimmäisen vaiheen päiväkodin suunnittelu on käynnissä ja tavoitteena on edelleen, että se valmistuisi kesään 2021 mennessä. Hankkeen alkuperäinen kustannusarvio on yhä 4 989 600 €. Kaupungin ulosmaksama vuokra olisi näin ollen 459 549 €/vuosi ja sivistystoimialalle kohdistuva vuokravaikutus olisi 468 000 €/vuosi. Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuokra päivitetään hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Vaihtoehto 2:n mukaisen laajentumisen osalta on jatkoselvitetty siitä aiheutuvia kustannuksia sekä toteutusmahdollisuuksia.

 

Toteutuksen osalta on havaittu, että naapuritontilla sijaitsevien puutalojen sijainti tontilla edellyttää, että ne molemmat otettaisiin päiväkotikäyttöön. Toista rakennusta ei ole pihojen muodostumisen vuoksi toiminnallisesti mahdollista jättää asuinkäyttöön. Suunnittelussa on arvioitu, että suurempaan taloon voidaan toteuttaa kaksi pienennettyä varhaiskasvatusryhmää. Yhdessä ryhmässä olisi 16 hoitopaikkaa, joten suuremman puutalon käyttöönotolla on mahdollista luoda 32 hoitopaikan lisäys. Pienempään puutaloon ei kyetä toteuttamaan lapsille hoitotiloja, vaan sinne tulisi sijoitettavaksi esimerkiksi henkilökunnan tiloja tai tiloja avoimelle varhaiskasvatustoiminnalle. Huomioitavaa on, että ensimmäisen vaiheen hankkeessa toteutetaan jo siinä tarvittavat henkilökunnan tilat. Jos vastaavia tiloja toteutetaan myöhemmin pienempään puutaloon, tulee uudisosassa olevat vastaavat tilat muuttaa muuhun käyttöön. Puutalot ovat asuinkäyttöön suunniteltuja ja niiden muuttaminen varhaiskasvatustiloiksi ei takaa toiminnallisia tiloja. Lisäksi kuraeteistä ei voida toteuttaa puutaloon vaan se tulee sijoittaa yhdyskäytävään, joka katkaisee leikkipihan ja haittaa merkittävästi sen toiminnallisuutta.

 

Puutalojen kuntoarvioiden pohjalta on todettavissa, että rakennukset vaativat täydellisen peruskorjauksen sekä tilojen muuntamisen asuinhuoneista päiväkotikäyttöön. Kustannusarvio on 1 755 000 €. Peruskorjauksen korkea hinta aiheuttaa Turun Päiväkodit Oy:n kannalta tilanteen, ettei lisäosalle ole markkinaehtoista vuokralaisia, mikäli kaupungin vuokrasopimus loppuu tai keskeytyy.

 

Jos kaupunki päätyy toteuttamaan vaihtoehdon 2 mukaisen hankkeen, tällöin Turun Päiväkodit Oy pyytää, että Turun kaupunki ottaisi kokonaisvastuun hankkeesta.

 

Selvityksen kohteena olevat puutalot ovat ARA-vuokra-asuntoja koskevien rajoitusten alaisia. TVT Asunnot Oy on hakenut puutalojen vapautusta niiden ARA-rajoituksista. Mikäli puutalot otettaisiin päiväkotikäyttöön, tulee Turun Päiväkodit Oy:n hankkia ne TVT Asunnot Oy:ltä niiden arvolla 750 500 €, joka perustuu pyydettyihin hinta-arvioihin.

 

Puutalojen hankintahinta ja peruskorjauskustannus muodostavat hankkeen kustannukseksi 2 505 500 €. Lisäksi aiheutuisi mahdollisesti vielä arvioimattomia kustannuksia uudisrakennuksen muutostöistä henkilökunnan tilojen osalta, mikäli niitä siirrettäisiin pienempään puutaloon.

 

Kaupungin ulosmaksama vuokra olisi uudisrakennuksen osalta vuodessa 459 549 € ja puutalojen osalta 202 082 €, ollen yhteensä 661 631 €. Sivistystoimialalle kohdistuva vuokravaikutus uudisrakennuksen osalta on 468 000 € vuodessa ja puutalojen osalta 204 314 € vuodessa, ollen yhteensä 672 314 € vuodessa. Vuokra-aika on 20 vuotta. Vuokra päivitetään hankkeen toteutuneiden kustannusten mukaan.

 

Yhteenveto

 

Jatkoselvitysten perusteella on todettavissa, että ottamalla puutalot varhaiskasvatuksen käyttöön saavutetaan noin 32 päivähoitopaikan lisäys. Tämän johdosta hankkeen kustannukset nousevat 2 505 000 €. Uudisrakennukseen kyetään toteuttamaan 134 - 158 hoitopaikkaa. Näin ollen investointikustannus on noin 37 300 - 31 600 €/hoitopaikka. Puutalojen osalta arvioitu investointikustannus hoitopaikkaa kohden on 78 281 €. Puutalojen investointikustannus hoitopaikkaa kohti on yli kaksinkertainen uudisrakennukseen verrattuna. Tästä johtuen on todettava, ettei puutalojen muuttaminen varhaiskasvatuskäyttöön ole taloudellisesti perusteltua. Lisäksi on huomioitava, että puutalojen varhaiskasvatuskäyttö ei ole toiminnallisesti ongelmatonta.

 

Tilapalvelukeskus pyytää kasvatus- ja opetuslautakunnalta lausuntoa Sofiankadun uuden päiväkotihankkeen jatkovalmistelun tuloksista.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 6.3.2019:

 

Sivistystoimiala yhtyy tilapalvelukeskuksen kantaan, ettei puutalojen ottaminen varhaiskasvatuksen käyttöön ole taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää.

 

Sivistystoimiala on ottanut osaa Turun kaupungin rakennusperinnön säilyttämiseen mm. Mars-kortteliin suunnitellun päiväkotihankeen yhteydessä ja Ruissalon Kolkanniemen huvilan kunnostuksen ja vuokraamisen yhteydessä.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, ettei se kannata päiväkodin rakentamisen yhteydessä kyseessä olevien puutalojen ottamista varhaiskasvatuksen käyttöön.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Haapanen ilmoitti olevansa esteellinen ja poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi.

Jakelu

lausTilapalvelukeskus
tiedHildén Nora