Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3913.03.20197

4387-2018 (10 03 02, 02 08 00)

Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsenen Aki Haapasen ym. siirrettävien koulutilojen hankintaa koskevaan aloitteeseen

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 39

Toimialajohtaja Timo Jalonen 4.3.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapanen ym. tekivät kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 11.4.2018 § 77 seuraavan aloitteen:

 

”Sivistystoimialalla on usein tarvetta väistötiloille koulujen ja päiväkotien saneerausten tai ennakoimattomien tilanteiden, kuten vesivahinkojen takia. Toisinaan väistötiloina käytetään siirrettäviä koulutiloja eli niin sanottuja parakkiluokkia. Näiden siirrettävien koulutilojen vuokraamisen kilpailutus vie usein kuukausia.

 

Esitämme, että sivistystoimiala selvittää, mitkä olisivat kustannukset siitä, että kaupungin omistukseen hankittaisiin tarvittavaksi katsottava määrä siirrettäviä koulutiloja, joita voitaisiin käyttää väistötiloina tarpeen mukaan.

 

Lisäksi esitämme, että yhtenä vaihtoehtona siirrettävien koulutilojen hankinnalle selvitetään mahdollisuus valmistaa ne Turun ammatti-instituutin rakennus-, sähkö- ja talotekniikka-alan opiskelijatyönä.”

 

Väistötilatarve on sivistystoimialalla jatkuvaa, kun eri yksikköjä esim. peruskorjataan teknisten ominaisuuksiensa takia ja aina välillä tulee valitettavia tilanteita, joiden seurauksena käyttäjiä siirretään väistötiloihin kohtuullisen ajan kuluessa. Muualta hankittavien ja siirrettävien koulutilojen tarpeen määrä kuitenkin vaihtelee aina yksiköittäin, kun käyttäjähaarukka eri kohteissa on kaikkea 10 ja 1 000 hengen välillä. Samoin käyttötarpeet ovat hyvin yksilöllisiä. Lisäksi mahdollisten väistötilojen perustamisolosuhteet vaihtelevat laajasti.

 

Tilaelementtien vuokrakustannukset vaihtelevat suuresti. Vuokrakustannuksiin vaikuttavat keskeisesti muun muassa vuokra-aika ja sijaintipaikka eli perustamisolosuhteet ja pihatilojen käyttö. Mitä lyhyempi vuokra-aika on, sitä nopeammin hankintaan liittyvät kiinteät kustannukset (mm. perustukset ja asennus) joudutaan kuolettamaan.

 

Mikäli tilat joudutaan sijoittamaan siten, ettei lähellä ole olemassa olevaa koulurakennusta, joudutaan luokkatilojen lisäksi hankkimaan myös muita toimintaa tukevia tiloja, kuten ruokailu-, liikunta- ja erityisopetustiloja, jotta toiminta olisi mahdollista. Näin ollen ei voida yksilöidä mahdollisten tilaelementtien vuokrahintaa tietämättä edellä mainittuja seikkoja. Ne arvioidaan aina tapauskohtaisesti. Lisäksi ns. yleispätevää kokonaisuutta elementtitiloista on vaikeaa tehdä, kun koulujen koot ja tilatarpeet vaihtelevat.

 

Vaikka kaupungilla olisi nykyistä laajemmin väistötilaelementtejä omistuksessaan, olisi haasteena niiden sijainti. Väistötilatarpeet ovat usein hyvin sijaintikeskeisiä, ja näin ollen pysyvä väistötila samalla paikalla ei välttämättä toimi. Perustamiskustannusten lisäksi elementin siirrosta aiheutuu kustannuksia. Kaupungilla ei ole kalustoa tai henkilökuntaa elementtitilojen siirtämiseen. Siirto vaatii myös erityisosaamista ja kuljetus- sekä nostokalustoa. Siirto pitäisi siis tilata aina jostain, vaikka tilat olisivat omia.

 

Siirrettävien koulutilojen valmistaminen Turun ammatti-instituutin opiskelijatyönä

 

Turun ammatti-instituutin rakennuspuoli tekee jo nyt omana tuotantona ja opiskelijavoimin asuintaloja mm. Yli-Maarian alueella, ja kohteiden rakennusaika on useita vuosia. Systemaattinen siirtokelpoisten väistötilojen omana tuotantona rakentaminen vaatisi valtavat resurssit mm. sääsuojassa olevien tilojen, työkalujen, osaamisen ja opastuksen osalta. Kaupunki on toki pääosin omana tuotantona valmistanut aikoinaan esim. vaali/markkinakoppeja, mutta niiden väliaikaiskäytön luonne ja vaatimukset ovat varsin erilaiset kuin opetuskäyttöön tarvittavat minimivaatimukset mm. terveellisyyden ja turvallisuuden osalta.

 

Mikäli väistötilat rakennettaisiin Turun ammatti-instituutissa, huomioon tulisi ottaa mm. seuraavat rakentamismääräykset.

 

- suunnittelu ja valvonta

- rakenteiden lujuus ja vakaus

- paloturvallisuus

- terveellisyys

- käyttöturvallisuus

- esteettömyys

- meluntorjunta ja ääniolosuhteet.

 

Lisäksi rakennettavien tilojen ollessa muu kuin varastotila, joita Turun ammatti-instituutti on tällä hetkellä tehnyt, tulisi selvittää suunnittelun, rakenteiden ja materiaalien CE-hyväksynnät. Lisäksi yksittäiselle tilaelementille tulisi hakea oma CE-hyväksyntä.

 

Lisäksi itse rakennettaessa olisi mietittävä seuraavia asioita:

 

-

 

 

LVI-liitännät sekä suunnitelmat: Miten liitännät menevät rakenteissa jäätymättä ja kosteutta kondensoimatta? Mikä on vaadittava määrä tekniikkaa?

-

 

 

 

IV-järjestelmä: Yksittäinen tilaelementti liittyy suurempaan kokonaisuuteen, jossa oleskelee paljon ihmisiä ja tekniikkaa. Yksittäinen tila on mitoitettava kokonaisuuden mukaan. Miten tekniikka mahtuu alakattoon ja kuinka tehokkaat koneistot tekniikka vaatii?

-

 

 

 

 

 

 

Suunnitelmat on hyväksytettävä. Yhden tilan massa ei saa olla liian suuri nostoautolle. Tilan koko ei saa ylittää sallittuja siirtomittoja ajoneuvolla siirrettäessä. Opetuskäytössä työpiirustusten määrä on moninkertainen normaalityöskentelyyn nähden. Mihin kastepiste osuu, pitääkö rakenteita paksuntaa, jolloin massa kasvaa? Mikä on vaadittava tiiveys ja lämmöneristyskerroin? Mikä on kuormien kesto, mm. tuuli- ja lumikuormat?

-

 

 

Materiaalihinnat yksittäiselle tilalle kaupungin materiaalialennuksin verrattuna teollisesti tuotettuun tilaan, kun teolliset tuottajat valmistavat tiloja kymmeniä tai satoja vuodessa.

-

 

 

 

 

 

 

Tuotantonopeus liittyy elementtirakentamisen tutkinnonosaan, joka kestää n. 3 kk. Opiskelijat harjoittelevat työskentelyä, joten rakenteita pitää välillä purkaa rakentamisen jälkeen. Kyseessä ovat perustutkinto-opiskelijat, joilla ei ole alasta aiempaa kokemusta. Tilojen valmistus ei tuo opetuksellisesti lisäarvoa tutkinnon suorittamiseen. Kyseiseen työhön liittyvät tutkinnonosat ovat valinnaisia, joten voi olla lukuvuosia, jolloin yhtään opiskelijaa ei valitse kyseisiä tutkinnonosia.

-

 

Nopeimmillaan työ etenee niin, että yksi työmaatila valmistuu n. kahdessa vuodessa.

-

Tilojen rakentamiseen vaaditaan sääsuojattu tila.

-

Rakentaminen vaatii jatkuvan investointirahan.

 

Turun ammatti-instituutin rakennus- ja infra-alan sekä talotekniikka-alan edustajat eivät pidä Turun ammatti-instituutissa opiskelijatyönä valmistettavia tilaelementtejä järkevänä ratkaisuna.

 

Lopuksi

 

Turun kaupungilla ei ole varattu henkilökuntaa siirrettäviin koulutiloihin liittyvälle operoinnille. On vaikea arvioida siirrettäviin koulutiloihin investoinnin suuruus suhteessa hyötyihin. Edes muualta hankitut parakit eivät ole tae terveellisille ja turvallisille oppimisympäristöille.

 

Paras lopputulos saavutettaneen suunnittelemalla tulevien investointien ajankohtaisuus ja järjestys niin, että väistötilat järjestyvät olemassa olevia tiloja mahdollisuuksien mukaan hyödyntämällä ja käyttöä tarvittaessa tiivistämällä.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.