Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta4513.03.20191

1417-2019 (00 01 02, 12 00 01)

Valtuutettu Jaakko Lindforsin ym. aloite kyselyn järjestämisestä liittyen kasvatuksen ja koulutuksen työpäivien aloitusaikoihin

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 45

Toimialajohtaja Timo Jalonen 8.3.2019:

 

Valtuutettu Jaakko Lindfors ym. ovat 28.1.2019 § 13 tehneet kaupunginvaltuustossa seuraavan aloitteen:

 

”Kasvatuksen ja koulutuksen työpäivien aloitusajat laajaan käsittelyyn

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Turun kaupunki järjestää laajan kyselyn sivistystoimialan kasvatuksen ja koulutuksen yksikköjen työpäivien aloitusajankohdista ja vie kyselyn lopputuloksen käsiteltäviksi kasvatus- ja opetuslautakuntaan, joka päättää kyselyjen tulosten perusteella tulevista työpäivien aloitusajoista.

 

Lasten, nuorten, huoltajien ja henkilökunnan ääntä on kuultava, kun päätetään, miten aloitusajat kannattaa järjestää jatkossa.”

 

Aloitteen perusteella sivistystoimiala järjesti viikoilla 9 ja 10 kyselyn peruskoululaisille, lukiolaisille, Turun ammatti-instituutissa opiskeleville, oppilaitosten henkilökunnalle ja em. oppilaitosten huoltaja-asemassa oleville työpäivän alkamisajankohdasta.

 

Kysely toteutettiin monivalintakyselynä siten, että vaihtoehtoina olivat nykykäytännön lisäksi päivärytmin aikaistaminen ja myöhentäminen puolella tunnilla ja myöhentäminen tunnilla.

 

Kyselyyn vastattiin varsin laajasti ja tulosta voi pitää yleistettävänä. Vastaajista 45 % oli tyytyväisiä nykyisiin koulupäivän alkamis- ja päättymisaikoihin. Noin 15 % kannatti joko koulupäivän aikaistamista tai myöhentämistä puolella tunnilla. Noin neljännes kannatti myöhentämistä tunnilla.

 

Liite 1                                  Kyselyn tulokset

 

Saaduista vastauksista käy ilmi, että selvästi suuri osa haluaa pysyttäytyä nykyisissä työpäivän alkamis- ja päättymisajoissa. Työjärjestysteknisesti on täysin epärealistista ajatella, että työpäivän alkaminen voitaisiin tiivistää ainakaan peruskoulussa kahteen vaihtoehtoon. Tämä merkitsisi merkittävää jakotuntien karsimista, jolla olisi merkittävä kielteinen vaikutus koulun oppimistuloksiin.

 

Mikäli koulupäivä jatkuisi lähelle klo 16:tta tai sen ylikin, johtaisi tämä siihen, että oppilaitoksesta olisi suoraan riennettävä iltaharrastuksiin, eikä tämä millään tavalla tukisi varsinkaan nuorten jaksamista. Mitään todisteita ei myöskään ole siitä, että lapset ja nuoret nukkuisivat yöaikaan yhtään sen enempää, vaikka koulutyö alkaisi myöhemmin.

 

Vanha sääntö, että jos aikoo saada kymppejä koulussa, on syytä olla vuoteessa kympiltä nukkumavalmiina, on edelleen voimassa.

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta päättää, ettei se saadun palautteen perusteella ohjeista oppilaitoksia työjärjestysten laatimisessa liittyen työpäivien alkamis- ja päättymisaikoihin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

tpvJokela Merja


Liitteet:

Kasopelk § 45
Liite 1:Kyselyn tulokset