Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta3113.02.20193

2011-2019 (10 03 02)

Koukkarinkadun päiväkodin väistötila

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 31

Toimitilapäällikkö Nora Hilden, sisäilmapäällikkö Kati Järvi ja tilacontroller Minna Juselius 11.2.2019:

 

Lähtötilanne

 

Koukkarinkadun päiväkotirakennuksessa Varissuolla, osoitteessa Koukkarinkatu 3, tehtiin syksyllä 2018 kosteus- ja sisäilmatekninen kuntotutkimus aiemman kuntoarvion sekä rakennuksessa havaittujen mahdollisten sisäilmaongelmaan viittaavien oireilujen ja havaintojen perusteella. Loppuraportti valmistui 1.2.2019. Raportti oheismateriaalina 1.

 

Selvityksen perusteella Koukkarinkadun päiväkodin ulko- ja väliseinien alaosista ja yläpohjasta on löytynyt mikrobivaurioon viittaavaa, toimenpiderajat ylittävää mikrobikasvua. Lisäksi merkkiainekokeen perusteella ilmavuodot rakenteista sisäilmaan ovat todennäköisisä. Rakennuksen länsipäädystä löydettiin viitteitä muovimaton mattovaurioista. Kuitunäytteissä löytyi myös ylityksiä teollisten mineraalivillakuitujen osalta kolmessa näytteessä neljästä. Ryömintätilasta löytyi epätiiveyksiä ja orgaanista ainesta.

 

Löydökset edellyttävät korjauksia, joiden ajaksi päiväkoti joudutaan sulkemaan. Korjaustyöt on tarkoitus aloittaa kesällä/syksyllä 2019, ja niiden arvioitu kesto on noin 12 kuukautta. Suunnitelmat ja aikataulu täsmentyvät jatkoselvitysten myötä. Kosteusvaurioiden korjaamisen osalta käynnistetään välittömästi erillisen korjaussuunnitelman tekeminen, jossa huomioidaan vaurioiden laajuuden selvittäminen kokonaisvaltaisesti sekä tarvittavat korjaustoimenpiteet.

 

Ympäristöterveydenhuollon lausunnon mukaan päiväkotirakennusta ei voida käyttää normaalisti korjaustoimenpiteiden aikana niiden luonteen ja laajuuden takia. Tämän vuoksi on perusteltua, että koko rakennuksesta siirrytään mahdollisimman nopeasti väistötiloihin, viimeistään kahdeksan kuukauden kuluessa. Edellytyksenä toiminnan jatkamiseksi seuraavan 8 kk:n ajan rakennuksessa on suoritettava välittömiä toimenpiteitä terveyshaitan rajoittamiseksi. Ympäristöterveydenhuollon lausunto oheismateriaalina 2.

 

Rakennuksessa tehdään seuraavat välittömät toimenpiteet kevään käyttöä turvaavina toimenpiteinä:

 

-

 

 

 

Säädetään ilmamäärät ja painesuhteet niin, että mahdollisia epäpuhtauksia ei kulkeudu rakenteista sisäilmaan. Painesuhteita seurataan jatkuvatoimisilla mittareilla. Ilmanvaihdon kuntotutkimus on tilattu, ja samalla kartoitetaan ja poistetaan kuitulähteet.

-

 

Alapohjan läpiviennit tiivistetään, orgaaninen aines poistetaan ja ryömintätila siivotaan.

-

Tehdään yläpohjan puhdistustyöt.

-

Rakennuksesta otetaan kattavasti sisäilmasta VOC-näytteet.

 

Väistötilatarve ja ratkaisuehdotus

 

Koukkarinkadulla on noin 90 hoitopaikkaa, eli väistötilat tarvitaan 5 ryhmälle.

 

Koukkarinkadun nykyisen päiväkodin asiakasperheiden kulkemisen vuoksi väistötiloja on kartoitettu Varissuolta. Varissuon alueen kaikki päiväkodit ovat täynnä. Näin ollen lasten hajasijoittaminen muihin päiväkoteihin ei ole mahdollista. Alueelta on myös kartoitettu muita väistötilavaihtoehtoja, mutta sopivaa ratkaisua ei ole löytynyt. Yksi noin 200 m2:n kokoinen kerhohuone alueella olisi mahdollisesti saatavissa, mutta tämä kattaisi vain noin neljäsosan koko tarpeesta ja hajasijoittuminen on toiminnan järjestämisen kannalta haastavaa.

 

Sivistystoimialalla on Moisiossa Halikonkadun päiväkodin yhteydessä käytössä siirtokelpoinen tilaelementti, josta toimiala on päättänyt luopua Yli-Maarian monitoimitalon valmistumisen myötä. Aikaisemmin kasvatus- ja opetuslautakunta käsitteli elementin siirtoa ja laajennusta Ruiskadulle, mutta hylkäsi ajatuksen. Tällöin katsottiin mm. sijainnin olevan väärä vallitsevaan tarpeeseen (vuorohoidon tilat) nähden. Koska hanketta ei lähdetty toteuttamaan, on Halikonkadun elementti vielä käytettävissä. Koukkarinkadun päiväkodin väistötilahankinnan kiireellisen aikataulun vuoksi tämä elementti esitetään nyt siirrettäväksi Varissuolle, jossa tilaelementtiä laajennetaan vielä kolmen ryhmän tiloilla. Kokonaisuuden pinta-alaksi muodostuu 746 m2 (kerrosala 828 m2). Pohjakuvat väistötilaratkaisusta oheismateriaalina 3.

 

Väistötilojen sijoitusta esitetään Seikonkadun päiväkodin tontille osoitteeseen Seikonkatu 4 ja viereiselle Marjavuoren kentälle. Elementtien sijoittaminen ko. alueelle edellyttää puuston kaatoa päiväkodin tontilta ja rakentamista myös puistoalueelle/kentän päälle. Tämä alue mahdollistaa elementtien sijoittamisen, mutta poikkeamislupa kaavaan tarvitaan ja rakennusluvasta on olemassa valitusriski. Vaihtoehtoisia sijainteja on pohdittu, mutta toista sijoitusvaihtoehtoa, joka ei häiritsisi mitään muuta toimintoa, ei ole tällä aikataululla kyetty löytämään. Varissuon urheilukenttä sekä koulun viereinen kenttä ovat ”Unelmien keskuspuisto” -suunnittelun kohteita, joiden toteutus on alkamassa jo 2019.

 

Havainnollistava kuva tavoiteltavasta sijoituspaikasta, oheismateriaali 4.

 

Halikonkadun tilaelementin nykyinen ulosmaksettava vuokra on noin 67 000 € vuodessa. Kaupungin uusi ulosmaksama vuokra Seikonkadulle sijoitettavasta väistöpäiväkodista on arviolta noin 191 000 € vuodessa. Purkamis- ja poiskuljetusveloitus sopimuskauden päättyessä on 50 000 €. Perustusten ja pihatöiden kustannusten arvioidaan olevan noin 300 000 €. Käyttäjälle muodostuva vuokra-arvio on noin 270 800 € vuodessa.

 

Vuokavaikutus on laskettu 10 vuoden vuokrasopimuksella. Vaikka Koukkarinkadun päiväkodin korjausten aikatauluksi on arvioitu noin yksi vuosi, on Varissuon alueelle perusteltua sijoittaa väistöpäiväkoti pidemmäksi aikaa. Alueella on kaikkiaan viisi päiväkotia, jotka kaikki on rakennettu noin 1980-luvun taitteessa ja odottavat peruskorjauksia tai korvaavia uudishankkeita seuraavan 10 vuoden aikajänteellä. Väistötila tullaan näin ollen tarvitsemaan myös jatkossa.

 

Väistötila Koukkarinkadun päiväkodille tarvitaan elokuuksi 2019. Aikataulu on todella haastava ottaen huomioon päätöksentekoon, poikkamislupaan ja rakennuslupaan kuluvan ajan sekä perustusten tekemisen ja elementtien pystyttämisen ja varustelun. Tilapalvelukeskus ei voi taata, että väistötila on käytettävissä elokuussa, mutta siihen pyritään kaikessa valmistelussa. Alustavan arvion mukaan tilat olisi käytettävissä viimeistään lokakuun alussa. Mikäli tarve vaatii, on Koukkarinkadun nykyisiä päiväkotitiloja mahdollista vielä elo-syyskuussa ympäristöterveydenhuollon luvalla käyttää.

 

Jotta väistötilahankinnassa päästäisiin ripeästi eteenpäin, tulisi asia saattaa kaupunginhallituksen käsittelyyn viimeistään 4.3.2019.

 

Oheismateriaali 1               Koukkarinkadun päiväkodin tutkimusraportti

 

Oheismateriaali 2               Ympäristöterveydenhuollon lausunto 8.2.2019

 

Oheismateriaali 3               Väistötilaratkaisun pohjakuvat

 

Oheismateriaali 4               Väistötilaratkaisun sijainti

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 11.2.2019:

 

Sivistystoimala puoltaa, että Moisiossa tarpeettomaksi tullut päiväkotirakennus voitaisiin siirtää Varissuolle Seikonkadulla jo toimivan päiväkodin läheisyyteen. Varissuolla on muitakin huonokuntoisia päiväkotirakennuksia ja kyseinen tila voisi toimia useammassakin tapauksessa väistötilakohteena alueella. Myös päivähoidon kysyntä nykyisessä suhdannetilanteessa on tarjontaa suurempi Varissuon alueella.

 

Ehdotus:        Kasvatus- ja opetuslautakunta hyväksyy osaltaan esitetyn väistötilaratkaisun ja sitoutuu siitä aiheutuviin vuokrakustannuksiin.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

lausTilapalvelukeskus
tiedHildén Nora
tiedJuselius Minna
tiedJärvi Kati