Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2913.02.20191

9458-2017 (041)

Kasvatus- ja opetuslautakunnan toiminnan ja talouden seurantaraportit 2018

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle esitetään tiedoksi vuoden 2018 toiminnan ja talouden seurantaraportit.

Kasopelk § 29

Kehittämispäällikkö Anu Parantainen ja talouspäällikkö Anne Takalo 5.2.2019:

 

Tilinpäätöksen 2018 käsitteleminen

 

Kuntalain 113 §:n mukaan tilinpäätökseen sisältyvässä toimintakertomuksessa on esitettävä selvitys valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Toimintakertomuksessa on myös annettava tietoja sellaisista kunnan talouteen ja kuntakonserniin liittyvistä olennaisista asioista, joista ei ole tehtävä selkoa tuloslaskelmassa tai taseessa.

 

Kaupunginvaltuusto on vuoden 2018 talousarvion noudattamista koskevien määräysten yhteydessä päättänyt talousarvion sitovuudesta. Tilinpäätöksessä raportoidaan valtuuston sitoviksi asettamien toiminnallisten tavoitteiden sekä henkilöstötavoitteiden toteutuminen sekä kaupunginvaltuustolle tiedoksi annettavien tunnuslukujen toteutuminen 1.1. - 31.12.2018. Tilinpäätöksessä raportoidaan myös kaupunginvaltuuston kullekin toimielimelle talousarvion yhteydessä päättämät päätöslauselmat/lausekkeet. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä raportoidaan kaupunginhallitukselle toimialojen strategisissa sopimuksissa vahvistettujen tavoitteiden toteutuminen ja tiedoksi annettavat tunnusluvut.

 

Konsernihallinnon talouden ja rahoituksen vastuualue kokoaa tilinpäätökseen sisältyvät toiminnan ja talouden toteutumisvertailut.

 

Toimialat raportoivat vuoden 2018 operatiiviset sopimukset lautakunnalle toiminnan ja talouden vuosiraportin 2018 yhteydessä.

 

Strategisen sopimuksen toteutuminen

 

Sivistystoimialalla on yksi yhteinen strateginen sopimus, joka raportoidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

 

Liite 1                                  Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2018

 

Operatiivisten sopimusten toteutuminen

 

Palvelualuekohtaiset operatiiviset sopimukset raportoidaan samassa yhteydessä.

 

Liite 2                                  Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018

 

Liite 3                                  Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018

 

Liite 4                                  Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018

 

Liite 5                                  Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018

 

Liite 6                                  Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018

 

Liite 7                                  Yhteisten hallintopalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018

 

Taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

 

Liite 8                                  Tilinpäätös 2018

 

Tilinpäätöksessä 2018 toimialan toteutuneet tulot olivat yhteensä 24,9 milj. euroa ja menot 321,8 milj. euroa. Sivistystoimialan netto tilinpäätöksessä oli näin ollen 296,8 milj. euroa (288,2 milj. euroa vuonna 2017). Talousarvio alittui 1 182 591,70 euroa. Se on 0,4 % koko lautakunnan talousarvion loppusummasta. Tästä tulojen ylitys oli 1,6 milj. euroa ja menojen ylitys 0,4 milj. euroa.

 

Palvelualueittain toteumat olivat:

 

 

Osittain kilpailutettujen ruokapalvelujen uuden sopimuksen mukaiset ruokapalvelukustannukset eivät kohdentuneet enää palvelualueille vaan ne ovat toimialan yhteisissä toiminnoissa ammatillista koulutusta lukuun ottamatta. Tästä johtuen näiden palvelualueiden talousarviot näyttävät alitusta ja toimialan yhteiset toiminnot ylitystä. Kilpailutetun sopimuksen osuus talousarvion alituksesta on toimialalla noin 900 000 euroa.

 

Liite 9                                  Investointien toteuma 2018

 

Investointiosassa määrärahaa oli varattu kasvatus- ja opetuslautakunnan alaiselle toiminnalle uudisrakennusten ja perusparannuskohteiden kalustamiseen ja varusteluun sekä av-laitteiden hankintaan yhteensä 3 720 500 euroa. Investoinnit toteutettiin siten, että toteuma oli 2 868 167 euroa. Säästöä jäi n. 850 000 euroa, ja se johtui pääasiassa toteutumattomista kohteista (Tallimäen ja Viinamäenkadun päiväkodit) sekä Yli-Maarian monitoimitalon ja Kastun päiväkodin rakennusten valmistumisesta vuodenvaihteessa, jolloin kalustehankinnat toteutuvat pääasiassa vuoden 2019 määrärahoista.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee vuoden 2018 toiminnan ja talouden raportit tiedokseen. Lisäksi lautakunta päättää lähettää raportin talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta 2018 tiedoksi kaupunginhallitukselle.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

rapKaupunginhallitus


Liitteet:

Kasopelk § 29
Liite 1:Talousarvion toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen 2018
Liite 2:Varhaiskasvatuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018
Liite 3:Perusopetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018
Liite 4:Lukiokoulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018
Liite 5:Ammatillisen koulutuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018
Liite 6:Ruotsinkielisen kasvatuksen ja opetuksen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018
Liite 7:Yhteisten hallintopalvelujen operatiivisen sopimuksen toteuma 2018
Liite 8:Tilinpäätös 2018
Liite 9:Investointien toteuma 2018