Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2613.02.20197

1661-2019 (12 01 03)

Vastaus Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden kirjeeseen Ypsilonin perusopetuksen tukitoimien tarpeellisuudesta

Tiivistelmä:

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimitettu Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden kirje Ypsilonin perusopetuksen tukitoimien tarpeellisuudesta. Lautakunnalle esitetään, kirjeeseen annetaan sivistystoimialalla valmisteltu vastaus.

Kasopelk § 26

Palvelualuejohtaja Tommi Tuominen 4.2.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnalle on toimitettu Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden 30.1.2019 päivätty kirje. Kirjeessä esitetään toivomus, että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden tukitoimet esim. pienryhmien muodossa kuuluisivat uuden Yli-Maarian koulun palveluihin. Kirje on liitteenä 1.

 

Yli-Maarian koulun johdon kanssa käytävässä vuoropuhelussa ei hallintoon ole kantautunut huolta koulun tilanteesta. Päinvastoin, uusi koulu on saatu käynnistettyä tammikuun alkupuolella kaikin puolin onnistuneesti, aikataulussa ja positiivisessa hengessä niin oppilaiden kuin henkilökunnankin puolesta.

 

Varsinaisia erillisiä pienluokkia ei tällä hetkellä Yli-Maarian koulussa ole, koska pohjoisen Turun kysyntä on tältä osin ollut parina-kolmena viime vuonna hyvin pientä ja siksi siis asettunut nykytasolle. Yli-Maarian koulussa on tällä hetkellä eri luokka-asteilla (1-9) yhteensä 13 erityisen tuen oppilasta. Laaja-alaisen erityisopetuksen palveluja tarjoaa koulussa kaksi laaja-alaista erityisopettajaa, ja pedagogisen eriyttämisen menettelyt ovat käytössä.

 

Yleinen tuki on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeeseen. Tämä tarkoittaa yleensä yksittäisiä pedagogisia ratkaisuja sekä ohjaus- ja tukitoimia, joilla tilanteeseen vaikutetaan varhaisessa vaiheessa osana koulun arkea. Yleisen tuen aloittaminen ei edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä. Mm. eriyttäminen ja tukiopetus ovat tutuimpia yleisen tuen muotoja. Tuen tarpeen kasvaessa pohdittavaksi tulee tehostettu tuki.

 

Tehostettu tuki on oppilaan oppimisen ja koulunkäynnin jatkuvampaa, voimakkaampaa ja yksilöllisempää tukemista. Tehostetun tuen aloittaminen, järjestäminen ja tarvittaessa palaaminen takaisin yleisen tuen piiriin käsitellään pedagogiseen arvioon perustuen moniammatillisesti. Eriyttäminen ja tukiopetus ovat osa tukea tehostetussakin tuessa, mutta niiden lisäksi oppilaalle laaditaan tehostetussa tuessa aina oppimissuunnitelma.

 

Erityinen tuki tulee harkittavaksi, mikäli oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan häntä suoriutumaan koulutyöstä. Silloin oppilaalle tehdään pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva päätös. Oppilaalle laaditaan myös henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta käy ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityisen tuen tukivalikoimaan voivat kuulua yleensä kaikki esi- ja perusopetuksessa käytettävät opetukselliset ja oppilashuollolliset tukimuodot. Erityisen tuen päätös ei automaattisesti tarkoita erityisluokkapaikkaa, vaan pääsääntöisesti oppilas opiskelee omassa luokassaan. Opetusvastuu ei siis ole yksistään erityisopettajalla.

 

Esimerkkinä Ilpoisten koulussa pilotoimme tällä hetkellä sellaista toimintamallia, jossa laaja-alainen erityisopettaja ottaa osaa yleisluokan työskentelyyn ennalta suunniteltuina tunteina toisena opettajana ja näin luokkaa ei tarvitse pysyvästi pilkkoa pieneksi. Nämä asiat toki edellyttävät aina ryhmä- ja tapauskohtaista suunnittelua ja harkintaa. Kaupunkitasoisessa oppimisen tuen suunnitelmassa on yhdeksi kehittämistavoitteeksi asetettu laaja-alaisen erityisopetusresurssin vahvistaminen. Näin kouluissa voidaan jatkossa entistä enemmän toteuttaa tukitoimia oppilaan omassa luokassa ja lähikoulussa. Järjestelyllä varmistetaan yhteisopettajuuden mahdollisuus, joustavia opetusjärjestelyjä ja -ryhmittelyjä, jotka tukevat oppilaan oppimista ja hyvinvointia sekä opettajan jaksamista. Yhden opettajan taakkaa voidaan pienentää samanaikaisopettajuudella. Rehtorien tehtävänä on suunnitella lukujärjestykset siten, että yhteisopettajuus mahdollistuu.

 

Yli-Maarian koulun talousresurssit ja toimintaedellytykset ovat tällä hetkellä hyvät muutto- ja murrosvaiheesta huolimatta. Yli-Maaria on saanut tasa-arvorahaa 17.851,63 € lukuvuonna 2018 - 2019. Turun oman positiivisen diskriminaatiomallin myötä koulun palkkaresurssia tuettu 85.961,67 €/37,1 vvh lisäresurssilla. Alkavalle lukuvuodelle vastaava kohdennettu summa on 93.317,16 €/39,94 vvh. Niiden oppilaiden osalta, jotka ovat kirjoilla muissa kouluissa, resurssi on suunnattu kyseisiin kouluihin.

 

Väite Rieskalähteen koulun pienryhmien alasajosta ei pidä paikkaansa. Rieskalähteen koulussa on tällä hetkellä ja myös ensi lukuvuonna viisi alueellista pienluokkaa. Alueelliselle pienluokalle ohjautuvat vuosiluokkien 7-9 oppilaat pohjoiselta yhteistyöalueelta. Alueellisia pienluokkia on myös Hepokullan koulussa uusituissa, pienluokille suunnitelluissa tiloissa luokka-asteille 1-3 ja Kärsämäen koulussa luokka-asteille 4-6.

 

Tarkastelemme tuen tarpeita vuosittain asiantuntijalausuntojen ja pedagogisten selvitysten perusteella. Kaupunkitasolla näkisimme erityisryhmien kokonaisvolyymin pikkuhiljaa oikea-aikaisesti ja kattavasti toteutettavan kolmiportaisen tuen ansiosta jopa mieluummin pienenevän kuin kasvavan, koska erityisen tuen prosenttiosuutemme on tällä hetkellä Suomen korkeimpia. Se ei kuitenkaan sulje pois sitä mahdollisuutta, että pienluokkatoiminnan palveluja olisi sijoitettuna myös Yli-Maariaan. Tällä hetkellä erillisen pienluokan perustamiselle ei kuitenkaan ole riittäviä perusteita.

 

Liite 1                                  Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden kirje 30.1.2019

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen 7.2.2019:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden kirjeen tiedokseen ja päättää antaa kirjeeseen edellä olevan vastauksen.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Jakelu

vastRoslakka Ville-Pekka


Liitteet:

Kasopelk § 26
Liite 1:Yli-Maarian koulun vanhempien ja oppilaiden kirje 30.1.2019