Turun kaupunki§KokouspvmAsia1
Kasvatus- ja opetuslautakunta2313.02.20198

11325-2018 (12 00 01)

Vastaus kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapasen ym. aloitteeseen ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnasta

Tiivistelmä: -

Kasopelk § 23

Palvelualuejohtaja Hannu Immonen 25.1.2019:

 

Kasvatus- ja opetuslautakunnan jäsen Aki Haapanen ym. tekivät kasvatus- ja opetuslautakunnan kokouksessa 3.10.2018 § 170 seuraavan aloitteen:

 

”Ammatillisessa koulutuksessa entistä suurempi osa koulutuksesta ja oppimisesta tapahtuu työpaikoilla työssäoppimisjaksoilla. Työssäoppimisen onnistumiseen vaikuttaa merkittävästi opiskelijan työpaikkaohjaaja.

 

Työpaikkaohjaajan tehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen työssäoppimisen toteuttamissuunnitelman tekoon, työssäoppijan perehdyttäminen työympäristöön, -menetelmiin ja -välineisiin työturvallisuussäädösten mukaisesti, opiskelijan ohjaaminen sekä palautteen antaminen ja arviointi.

 

Pätevät ja osaavat työpaikkaohjaajat ovat edellytys onnistuneille työssäoppimisjaksoille.

 

Esitämme, että ammatillisen koulutuksen työssäoppimispaikkojen valinnassa etusijalle asetetaan työpaikat, joista löytyy työpaikkaohjaajan koulutuksen suorittanut henkilö.”

 

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017) edellyttää, että koulutuksen järjestäjä arvioi järjestämiään tutkintoja, koulutusta ja muuta toimintaa sekä niiden laatua ja vaikuttavuutta. Koulutuksen järjestäjä vastaa koulutuksen laadusta, laadun jatkuvasta parantamisesta ja asiakaslähtöisyydestä.

 

Turun ammatti-instituutti tekee päivittäin yhteistyötä satojen työpaikkojen kanssa, ja vuosittain tuhansia ammatti-instituutin opiskelijoita osallistuu työpaikalla järjestettävään koulutukseen. Työelämässä oppiminen on ponnahduslauta kesätyöhön ja työmarkkinoille. Yli puolet opiskelijoistamme työllistyy työpaikalla järjestettävän koulutuksen kautta.

 

Vuodesta 2000, kun pakollinen 20 ov:n työssäoppiminen tuli kaikkiin opetussuunnitelmiin, työelämässä tapahtuvan oppimisen määrä on lisääntynyt hallitusti. Nykyisissä tutkinnon perusteissa ei oteta kantaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen määrään. Työpaikalla järjestettävä koulutus on ammatillisten tutkintojen perusteiden mukaista työpaikoilla käytännön työtehtävien yhteydessä tapahtuvaa oppimista. Oman alansa ammattilainen eli tehtävään nimetty työpaikkaohjaaja ohjaa ja arvioi työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Opiskelijan työpaikkaohjaaja vaikuttaa merkittävästi työpaikalla järjestettävän koulutuksen onnistumiseen. Työpaikkaohjaaja on keskeisessä roolissa yhteistyössä opiskelijan, yrityksen ja koulun edustajan kesken.

 

Turun ammatti-instituutti varmistaa työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua monin tavoin. Ammatti-instituutissa on koulutettu työpaikkaohjaajia jo vuodesta 1996 alkaen. Koulutukset ovat olleet suosittuja, ja koulutettuja työpaikkaohjaajia on jo tuhansia Varsinais-Suomen alueella. Turun ammatti-instituutissa suunnitellaan myös koulutuksia, jotka olisivat mahdollisimman työelämäystävällisiä ja joille osallistumisen kynnys tehdään mahdollisimman matalaksi. Työpaikkaohjaajille suunnatun palautekyselyn avulla kerätään palautetta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta, ja samalla vastaaja voi ilmaista kiinnostuksensa työpaikkaohjaajakoulutukseen ja ammatti-instituutti vastaa tähän pyyntöön koulutustarjonnalla.

 

Opiskelijoiden on tärkeää harjoitella jo koulutuksen aikana työnhakuvalmiuksia, ja työssäoppimispaikan hakeminen on mitä parhainta harjoitusta tähän. Ohjaava opettaja varmistaa, että opiskelijan valitsemassa työpaikassa voi oppia tutkinnon perusteiden mukaisia työtehtäviä. Lisäksi ohjaava opettaja perehdyttää työpaikkaohjaajan tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksiin ja arviointiin käyttäen apuna tähän tarkoitukseen laadittua perehdytysmateriaalia. Sopimuksen laatimisen yhteydessä varmistetaan, että työturvallisuudesta huolehditaan. Opiskelijat ja ohjaavat opettajat antavat palautetta työpaikalla tapahtuvasta oppimisesta palautekyselyn avulla ja toimintaa kehitetään tulosten perusteella. Ammatti-instituutissa toimii työelämäyhteistyö ja ennakointi -kehittämisryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja kehittää työpaikalla tapahtuvan oppimisen laatua saadun arviointi-, palaute- ja tulostiedon perusteella.

 

Opiskelijoita ohjataan ensisijaisesti hakeutumaan työpaikkoihin, jotka ovat ammatti-instituutin tärkeitä yhteistyökumppaneita ja joissa on koulutetut työpaikkaohjaajat. Kun opiskelija sijoittuu työpaikkaan, jossa koulutettua työpaikkaohjaajaa ei vielä ole, varmistaa ohjaava opettaja ko. oppimisympäristön laadun ja perehdyttää työpaikkaohjaajan ohjaus- ja arviointitehtävään. Ohjaava opettaja on työpaikalla tapahtuvan oppimisen aikana tiiviissä yhteistyössä opiskelijan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Hän tukee opiskelijaa oppimisessa ja työpaikkaohjaajaa ohjaus- ja arviointitehtävässä.

 

Suosittelemme opiskelijoille niitä työpaikkoja, joissa on koulutettu työpaikkaohjaaja, mutta ei ole tarkoituksenmukaista poissulkea muitakaan työpaikkoja. Näiden osalta kiinnitämme erityistä huomiota työpaikan laatuun ja työpaikkaohjaajan perehdytykseen.

 

Toimialajohtaja Timo Jalonen:

 

Ehdotus        Kasvatus- ja opetuslautakunta merkitsee edellä olevan vastauksen tiedoksi ja aloitteen käsitellyksi.

PäätösEhdotus hyväksyttiin.