Turun kaupunki § Kokouspvm Asia 1
Joukkoliikennelautakunta 100 20.05.2009 1
Joukkoliikennelautakunta 122 04.06.2009 1

890-2009 (065)

Turun sisäisten linjojen liikennöinti 25.4.2010 - 31.3.2020

Tiivistelmä: -

Jlk § 100

Hankinta- ja logistiikkakeskus, hankinta-asiantuntija Outi Pudas 11.5.2009:

Joukkoliikennelautakunta hyväksyi 5.3.2009 § 46 linjan 28 (kohde 1) sekä linjojen 31, 32, 42, 321, 428 ja 429 (kohde 2) liikennöinnin tarjouspyyntöasiakirjat ajalle 25.4.2010 – 31.3.2020.

Tarjouspyynnössä ilmoitettiin, että hankinnasta tehdään sopimus kohdekohtaisesti yhden palveluntuottajan kanssa.

Hankintamenettely

Hankinnasta lähetettiin ilmoitus internet-osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 16.3.2009 julkaistavaksi EU:n virallisen lehden (EUVL) täydennysosassa (S-osa) sekä Tenders Electronic Daily (TED) –tietokannassa EU:n laajuisesti, jonka jälkeen Tarjouspyyntö on ollut saatavilla Turun kaupungin Internet-sivuilla. Hankintamenettelyksi ilmoitettiin avoin menettely.

Tarjouspyynnön mukaisesti yhteenveto hankintaan esitetyistä kysymyksistä ja niihin annetuista vastauksista julkaistiin 9.4.2009 Internetissä Turun kaupungin sivuilla. Samalla ilmoitettiin yhdestä tarkentavasta muutoksesta tarjouspyyntöön.

Annettuun määräaikaan 30.4.2009 klo 11.00 mennessä tarjouksia saatiin seuraavilta palveluntuottajilta:

Tarjoajien kelpoisuuden arviointi

Hankintalain 53 §:n mukaan hankintayksikön on päätöksellään suljettava tarjoaja tarjouskilpailun ulkopuolelle, jos hankintayksikön tiedossa on, että tarjoaja taikka sen johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö on rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla tuomittu jostakin hankintalain 53 §:ssä luetellusta rikoksesta. Näihin rikoksiin lukeutuu muun ohella rikoslain 47 luvun 3 a §:ssä tarkoitettu kiskonnantapainen työsyrjintä. Mikään tarjoaja taikka niiden johtohenkilö tai edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö ei ole saatavissa olleen selvityksen perusteella syyllistynyt rikosrekisteristä ilmenevällä lainvoimaisella tuomiolla rikoslain 47 luvun 3 a §:ssä tarkoitettuun kiskonnantapaiseen työsyrjintään. Hankintalain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 50/2006 vp, s. 96) on todettu, että julkisissa hankinnoissa noudatettavan suhteellisuusperiaatteen vuoksi hankintalain 53 §:ssä mainittujen rikosten lievät tekomuodot eivät voi tulla kysymykseen pakollisina poissulkemisperusteina. Kaikkien tarjoajien osalta todettiin, ettei niitä koske tässä hankintamenettelyssä hankintalain 53 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste.

Hankintalain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 50/2006 vp, s. 96) on todettu, että vaikka hankintalain 53 §:ssä mainittujen rikosten lievät tekomuodot eivät voi tulla kysymykseen pakollisina poissulkemisperusteina, rikoksen laadusta riippuen tarjoajan poissulkeminen voi olla mahdollista hankintalain 54 §:n 1 momentin 3 tai 4 kohdassa tarkoitetun poissulkemisperusteen nojalla. Hankintalain 54 §:ssä säädetäänkin mahdollisuudesta sulkea tarjoaja tarjouskilpailusta eräiden muiden poissulkemisperusteiden vuoksi. Hankintalain säätämiseen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 50/2006 vp, s. 97) on todettu, että hankintayksiköllä on harkintavalta tällaisen poissulkemisperusteen käyttämisessä, eikä poissulkemisoikeuden käyttäminen edellytä siitä mainittavan tarjouspyyntöasiakirjoissa tai hankintailmoituksessa. Tarjoajien poissulkemisessa tulee kuitenkin noudattaa suhteellisuuden periaatetta.

Hankintalain 54.1 §:n 3 kohdan mukaan hankintayksikkö voi päätöksellään sulkea tarjouskilpailun ulkopuolelle tarjoajan, joka on saanut ammattinsa harjoittamiseen liittyvästä lainvastaisesta teosta lainvoimaisen tuomion. Hankintalain 54.2 §:n mukaan mitä 54.1 §:n 3 kohdassa säädetään tarjoajasta, sovelletaan myös, kun virheeseen syyllistynyt tai velvollisuuden laiminlyönyt on tarjoajan johtohenkilö tai sen edustus-, päätös- tai valvontavaltaa käyttävä henkilö. Hankintalain 54.2 §:n mukaan poissulkemista koskevassa harkinnassa voidaan ottaa huomioon muun muassa kulunut aika, mahdolliset muut aiheutuneet seuraamukset sekä mahdolliset korjaavat seikat.

Hankintalain 55.1 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajilta selvityksiä sen tutkimiseksi, koskeeko tarjoajaa hankintalain 53 tai 54 §:ssä tarkoitettu poissulkemisperuste. Hankintalain 56.4 §:n mukaan hankintayksikkö voi pyytää tarjoajia täydentämään tai täsmentämään selvityksiä ja muita asiakirjoja. Ottaen huomioon saatu selvitys (selvitys oheismateriaalina), suhteellisuusperiaate sekä muut aiheutuneet seuraamukset, korjaavat seikat ja erityisesti kulunut aika sekä asian esittelijänä toimivan joukkoliikennejohtajan kanta todettiin, ettei mihinkään tarjoajaan sovelleta tässä hankintamenettelyssä myöskään hankintalain 54 §:n mukaista niin sanottua vapaaehtoista poissulkemisperustetta.

Kaikkien tarjoajien todettiin tässä hankintamenettelyssä täyttävän myös muut asetetut kelpoisuusvaatimukset.

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus

Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin kaikki tarjoukset tarjouspyynnön mukaisiksi.

Tarjousten kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu

Valintaperusteeksi tarjouspyynnössä ilmoitettiin kokonaistaloudellinen edullisuus huomioiden hinta painoarvolla 97,5 % ja kaluston ominaisuudet painoarvolla 2,5 %.

Hinnan osalta vertailu tehtiin kertomalla tarjotut linjakilometrin, linjatunnin ja autopäivän yksikköhinnat liikenteen suoritteilla. Pisteytyksessä halvin tarjottu hinta sai 97,5 pistettä ja muiden tarjoajien pistemäärä muodostui suorassa suhteessa halvimpaan tarjottuun hintaan.

Kaluston ominaisuuksien osalta vertailtiin tarjotun kaluston ominaisuuksia tarjouspyynnössä ilmoitetulla tavalla

Kohteen 1 tarjousten vertailussa todettiin Oy Andersson Ab:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Kohteen 2 tarjousten vertailussa todettiin LS-Liikennelinjat Oy:n tarjous kokonaistaloudellisesti edullisimmaksi.

Tarjouspyyntö- ja tarjousasiakirjat ovat nähtävänä kokouksessa.

Esitän, että Turun kaupungin sisäisten linjojen liikennöitsijät ajalle 25.4.2010–31.3.2020 valittaisiin seuraavasti:

Molemmat liikennöitsijät valittaisiin palveluntuottajaksi tarjotuin hinnoin sekä muutoin tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisin ehdoin.

Hankinnan arvo on kohteen 1 osalta noin 1.692.636 euroa / vuosi (alv.0 %) ja kohteen 2 osalta noin 2.936.265 euroa / vuosi (alv.0 %) laskettuna vuoden 2009 ensimmäisen vuosineljänneksen hintatasossa tarjotuilla hinnoilla sekä nykyisten kilometri-, tunti- ja autopäiväsuoritteiden määrillä.

Oheismateriaali 1Selvityspyyntö

Oheismateriaali 2Selvitys

Liite 1Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu kohde 1. Salassa pidettävä asia. Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta ja 7.2 §

Liite 2Kokonaistaloudellisen edullisuuden vertailu kohde 2. Salassa pidettävä asia. Salassapidon peruste: viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 6.1 §:n 3 kohta ja 7.2 §

Joukkoliikennetoimisto, joukkoliikennejohtaja Sirpa Korte 12.5.2009:

EhdotusJoukkoliikennelautakunta päättää, että ajalle 25.4.2010-31.3.2020 tarjouspyynnön ja tarjousten mukaisesti

Lisäksi merkitään, että hankintayksikköä sitovat sopimukset eivät synny tällä päätöksellä vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

PäätösAsia pantiin pöydälle Maaskolan ehdotuksesta yksimielisesti.

Ennen pöydälle panoa äänestettiin asian palauttamisesta uudelleen valmisteluun.

Asian käsittelyä päätettiin jatkaa äänin 7-6.

Asian käsittelyn jatkamisen puolesta äänestivät Kavén, Jäntti, Rostedt Maarit, Rostedt Matti, Launto, Artukka ja Koskimies.

Heikkilän Korvan kannattaman palautusehdotuksen puolesta äänestivät lisäksi Maaskola, Eklund, Sinervo ja Raninen.

Hankintalakimies Jukka Vanto oli asiassa lautakunnan kuultavana.

Jlk § 122

Pöydältä 20.5.2009 § 100

PäätösEhdotus hyväksyttiin.

Hankintayksikköä sitovat sopimukset eivät synny tällä päätöksellä vaan vasta erikseen tehtävillä kirjallisilla sopimuksilla. Päätös voi muuttua tehdyn muutoshakemuksen, oikaisuvaatimuksen tai ylemmän viranomaisen otto-oikeuden perusteella.

Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 21 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja hakemusosoituksen tiedoksi.

Jakelu

aoJ. Vainion Liikenne Oy
aoLS-Liikennelinjat Oy
aoOy Andersson Ab
aoSL-Autolinjat Oy
aoTurun Turistiauto Oy
tiedKaupunginhallitus
tiedKeskushallinto, hankinta- ja logistiikkakeskus
tpvKirjavainen Pekka


Liitteet:

Jlk § 100
Liite 1:Turun sisäisten linjojen liikennöinti 25.4.2010 - 31.3.2020, vertailu kohde 1
Liite 2:Turun sisäisten linjojen liikennöinti 25.4.2010 - 31.3.2020, vertailu kohde 2